Požiadavky na uchádzača Bc. 2022

 
Učiteľstvo psychológie (v kombinácii*)
 
* Kombinácie na Pedagogickej fakulte:
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, telesná výchova, psychlógia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie
ďalšími fakultami UKF :
biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu,

»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný Manažment vzdelávania a verejnej správy
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolventi ovládajú základy teórie a praxe manažovania výchovy a vzdelávania. Vedia aplikovať základné poznatky psychologickej, sociologickej, ekonomickej, právnej a manažérskej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti manažovať a spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostatné nástroje andragogiky a manažmentu v profesijnom, celoživotnom vzdelávaní, kultúrno-osvetovej a sociálno-výchovnej práci. Disponujú vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť na nižších manažérskych pozíciách v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno-právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Poznajú podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých a majú schopnosť ich uplatniť v procese manažovania rôznych oblastí vzdelávania, škôl, školských zariadení a školstva. Vedia aplikovať základné teoretické pojmy z oblasti verejnej politiky a verejnej správy v kontexte politicko-administratívneho priestoru Európskej Únie. Poznajú a chápu priority a problémy verejnej politiky a verejnej správy. Vedia aplikovať poznatky z manažmentu vzdelávania pri tvorbe projektov a manažovaní edukačných podujatí. Vedia plánovať, organizovať a riadiť procesy a činnosti v jednotlivých subsystémoch verejnej správy.

.

Uplatnenie absolventov Študijný program umožňuje absolventom manažovať, organizovať a koordinovať práce pri zabezpečovaní procesu vzdelávania dospelých u zamestnávateľov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou. Výkon nižších manažérskych pozícií v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno- právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Pozície manažérov nielen so zameraním na školstvo, rozvoj ľudských zdrojov, personalistiku či kontroling. Vykonávať manažérske pozície v systéme riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek..
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný Manažment vzdelávania a verejnej správy
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolventi ovládajú základy teórie a praxe manažovania výchovy a vzdelávania. Vedia aplikovať základné poznatky psychologickej, sociologickej, ekonomickej, právnej a manažérskej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti manažovať a spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostatné nástroje andragogiky a manažmentu v profesijnom, celoživotnom vzdelávaní, kultúrno-osvetovej a sociálno-výchovnej práci. Disponujú vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť na nižších manažérskych pozíciách v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno-právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Poznajú podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých a majú schopnosť ich uplatniť v procese manažovania rôznych oblastí vzdelávania, škôl, školských zariadení a školstva. Vedia aplikovať základné teoretické pojmy z oblasti verejnej politiky a verejnej správy v kontexte politicko-administratívneho priestoru Európskej Únie. Poznajú a chápu priority a problémy verejnej politiky a verejnej správy. Vedia aplikovať poznatky z manažmentu vzdelávania pri tvorbe projektov a manažovaní edukačných podujatí. Vedia plánovať, organizovať a riadiť procesy a činnosti v jednotlivých subsystémoch verejnej správy.

Uplatnenie absolventov Študijný program umožňuje absolventom manažovať, organizovať a koordinovať práce pri zabezpečovaní procesu vzdelávania dospelých u zamestnávateľov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou. Výkon nižších manažérskych pozícií v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno- právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Pozície manažérov nielen so zameraním na školstvo, rozvoj ľudských zdrojov, personalistiku či kontroling. Vykonávať manažérske pozície v systéme riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

 Absolventi študijného  programu dokážu analyzovať problémy andragogickej profesie, teórie a praxe s akcentom na manažment vzdelávania, resp. škôl, školských zariadení a školstva. Dokážu  manažovať procesy profesijného, záujmového a informálneho vzdelávania dospelých so zámerom navrhnúť strategicko-koncepčné zmeny. Inovácie v edukácii dospelých implementovať do rôznych formátov vzdelávacích programov a ďalších oblastí národného hospodárstva. Poznajú koncept manažérskeho procesu rešpektujúc požiadavky systémov manažérstva kvality. Poznajú legislatívne zázemie procesu vzdelávania dospelých a verejnej správy. Sú schopní aplikovať získané teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy pri tvorbe a posudzovaní návrhov strategických dokumentov, plánov, koncepcií a projektov v jednotlivých oblastiach verejnej správy a verejného sektora. Teoretické vedomosti dokážu využívať v oblasti manažovania verejnej správy na všetkých úrovniach. Vedia plánovať, organizovať a manažovať vzdelávanie vo verejnej správe a ďalších odvetviach národného hospodárstva. Aplikovať obsah manažérskych funkcií do procesu manažovania vzdelávania dospelých, škôl, školských zariadení a školstva. Aplikovať v praxi  metodiku personálneho a projektového manažmentu, tiež kontrolingu rešpektujúc požiadavky na kvalitu vzdelávania. Efektívne využívať dostupné nástroje v rámci e- governmentu.

Uplatnenie absolventov  Absolventi sú spôsobilí manažovať profesijné, celoživotné a záujmové vzdelávania dospelých, tiež vzdelávacie programy pre zamestnancov verejnej správy a ďalšie oblasti národného hospodárstva. Riadiť kultúrno-osvetové, sociálne inštitúcie a inštitúcie zabezpečujúce profesijné  vzdelávanie. Vykonávať manažérske pozície na všetkých úrovniach riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek. Riadiť subjekty verejnej správy na miestnej, regionálnej i národnej úrovni. Manažovať rozvoj ľudských  zdrojov, kontroling, personalistiku vo  verejnej správe a v ďalších oblastiach národného hospodárstva.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolventi študijného  programu dokážu analyzovať problémy andragogickej profesie, teórie a praxe s akcentom na manažment vzdelávania, resp. škôl, školských zariadení a školstva. Dokážu  manažovať procesy profesijného, záujmového a informálneho vzdelávania dospelých so zámerom navrhnúť strategicko-koncepčné zmeny. Inovácie v edukácii dospelých implementovať do rôznych formátov vzdelávacích programov a ďalších oblastí národného hospodárstva. Poznajú koncept manažérskeho procesu rešpektujúc požiadavky systémov manažérstva kvality. Poznajú legislatívne zázemie procesu vzdelávania dospelých a verejnej správy. Sú schopní aplikovať získané teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy pri tvorbe a posudzovaní návrhov strategických dokumentov, plánov, koncepcií a projektov v jednotlivých oblastiach verejnej správy a verejného sektora. Teoretické vedomosti dokážu využívať v oblasti manažovania verejnej správy na všetkých úrovniach. Vedia plánovať, organizovať a manažovať vzdelávanie vo verejnej správe a ďalších odvetviach národného hospodárstva. Aplikovať obsah manažérskych funkcií do procesu manažovania vzdelávania dospelých, škôl, školských zariadení a školstva. Aplikovať v praxi  metodiku personálneho a projektového manažmentu, tiež kontrolingu rešpektujúc požiadavky na kvalitu vzdelávania. Efektívne využívať dostupné nástroje v rámci e- governmentu.

Uplatnenie absolventov  Absolventi sú spôsobilí manažovať profesijné, celoživotné a záujmové vzdelávania dospelých, tiež vzdelávacie programy pre zamestnancov verejnej správy a ďalšie oblasti národného hospodárstva. Riadiť kultúrno-osvetové, sociálne inštitúcie a inštitúcie zabezpečujúce profesijné  vzdelávanie. Vykonávať manažérske pozície na všetkých úrovniach riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek. Riadiť subjekty verejnej správy na miestnej, regionálnej i národnej úrovni. Manažovať rozvoj ľudských  zdrojov, kontroling, personalistiku vo  verejnej správe a v ďalších oblastiach národného hospodárstva.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Výtvarná edukácia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu Absolvent má kreatívny, samostatný tvorivý prejav prostredníctvom aplikácie poznatkov a vedomostí, kultivovaného výtvarného videnia a myslenia v súčinnosti s presahmi do jednotlivých médií, má praktické schopnosti pre riadenie interakčného procesu vo výtvarnej edukácii – didaktické, perceptuálne, výrazovo-komunikatívne a organizačné kompetencie, ovláda širokú škálu výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný efektívnej komunikácie o problematike výtvarnej edukácie a interpretácie výtvarného umenia v širšom spoločenskom kontexte, je schopný individuálnej i tímovej práce pri riešení odborných projektov a problémov v oblasti predmetovej špecializácie – Výtvarnej edukácie. Absolvent je spôsobilý prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je spôsobilý kreatívne formovať a riadiť výtvarnú činnosť v interakčnom (edukačnom) procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti, je  schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie. Absolvent získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti s pedagogickou spôsobilosťou. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej činnosti kvalifikovaného učiteľa výtvarnej výchovy, resp. príbuzných predmetov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako metodik pre výučbu výtvarnej výchovy, ako animátor voľného času v rekreačných zariadeniach i v kultúrnych inštitúciách, ako špeciálny pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. Môže sa tiež uplatniť ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Výtvarná edukácia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program výtvarná edukácia
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu  Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch. Na základe teoretických poznatkov je spôsobilý orientovať sa v teórii a dejinách výtvarnej kultúry a tvorivo reagovať na aktuálne tendencie výtvarnej tvorby a výtvarnej edukácie. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. 

Absolvent má praktické zručnosti a tvorivé schopnosti v disciplínach kresba - maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, fotografia, video a intermediálna tvorba, zvláda základné formy výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je schopný prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, disponuje vedomosťami o klasických i netradičných výtvarných technikách a metodikách výtvarnej výchovy, je schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie.

Uplatnenie absolventov  Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v základných umeleckých školách, alebo ako pomocný učiteľ výtvarnej výchovy, resp. výtvarného umenia, alebo ako asistent učiteľa pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako animátor (lektor) voľného času v záujmových i kultúrnych inštitúciách, ako pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry.  Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špecialna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia-poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu  Absolvent študijného programu je schopný vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej prevencie, diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie u detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo rizikovým vývinom v oblasti učenia a správania. Dokáže poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. Je schopný pracovať v odbornom tíme a podieľať sa na komplexnej starostlivosti a rehabilitácie o jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými a poradenskými centrami dokáže realizovať a vyhodnocovať depistážne, screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracovať odporúčania k zabezpečovaniu komplexných stimulačných programov. 
Absolvent pozná a dokáže aplikovať špeciálnopedagogické diagnostické a intervenčné poradenské programy najmä v inkluzívnych podmienkach školského systému. Absolvent dokáže uplatňovať svoje zručnosti a kompetencie aj v podmienkach zariadení sociálnych služieb a poradenských zariadeniach poskytujúce včasnú intervenciu a starostlivosť. 
Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných škôl, špeciálnych výchovných zariadení, školských poradenských centier, špeciálnych výchovných inštitúcií a
Uplatnenie absolventov Ďalej sa môže uplatniť ako špeciálny pedagóg - vychovávateľ vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu (Metodické centrá, Štátny pedagogický ústav, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a pod.).
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia-poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul Magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent študijného programu je schopný vykonávať odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej prevencie, diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie u detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo rizikovým vývinom v oblasti učenia a správania. Dokáže poskytovať špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. Je schopný pracovať v odbornom tíme a podieľať sa na komplexnej starostlivosti a rehabilitácie o jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. V spolupráci s MŠ, ZŠ, komunitnými a poradenskými centrami dokáže realizovať a vyhodnocovať depistážne, screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracovať odporúčania k zabezpečovaniu komplexných stimulačných programov.
Absolvent pozná a dokáže aplikovať špeciálnopedagogické diagnostické a intervenčné poradenské programy najmä v inkluzívnych podmienkach školského systému. Absolvent dokáže uplatňovať svoje zručnosti a kompetencie aj v podmienkach zariadení sociálnych služieb a poradenských zariadeniach poskytujúce včasnú intervenciu a starostlivosť.
Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných škôl, špeciálnych výchovných zariadení, školských poradenských centier, špeciálnych výchovných inštitúcií a organizácií a je schopný pristúpiť k evalvácii kvality a riadenia týchto inštitúcií. 

Uplatnenie absolventov Ďalej sa môže uplatniť ako špeciálny pedagóg - vychovávateľ vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu (Metodické centrá, Štátny pedagogický ústav, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a pod.).
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika a vychovávateľstvo

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Pozná  a dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií a v záujmovom vzdelávaní detí a mládeže. Dokáže sa vlastnou výskumnou činnosťou podieľať na rozvíjaní pedagogického výskumu z tejto oblasti. Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení, inštitúcií a organizácií a je schopný pristúpiť k evaluácii kvality a riadenia týchto inštitúcií, je schopný sledovať nové poznatky z oblasti odborno-pedagogickej aj výskumnej sféry, a tak reagovať pružne na rozvíjajúce sa disciplíny svojho odboru aj príbuzných odborov.
Ako vychovávateľ a pedagóg voľného času detailne ovláda problematiku výchovy detí a mládeže a súčasne dokáže adekvátne pristupovať k riešeniu problémov, ktoré vyplývajú z edukačnej reality, dokáže zostaviť individuálne výchovné programy rešpektujúce špecifické výchovné postupy. Ako pedagóg – odborný pracovník vo sfére štátnej správy – ovláda školskú legislatívu a základy menežmentu školských zariadení. Je zorientovaný v rezorte fungovania mimovládnych organizácií. Ako pedagóg - odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu – dokáže projektovať, realizovať a vyhodnotiť pedagogický výskum a navrhnúť implementáciu výsledkov výskumu do edukačnej praxe. Ako výchovný poradca je zorientovaný v problematike poradenstva a kompetentný poskytnúť konzultácie rodičom a učiteľom, tiež z oblastí vyplývajúcich z vývinových špecifík detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný pre výkon profesie vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
Absolvent sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu, výchovný poradca, sociálny pedagóg/vychovávateľ v sociálno-edukačných zariadeniach.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent nadobudol kompetencie pre vedeckú prácu v oblasti vymedzenej programom Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia; je schopný organizovať a viesť edukačný proces a metodicky usmerňovať realizáciu nových poznatkov v hudobno-vzdelávacej praxi, podieľať sa na riadiacej činnosti v oblasti hudobnej kultúry a osvetovej praxi, prezentovať trendy slovenskej hudobnej a umeleckej výchovy na Slovensku a v zahraničí a podieľať sa na riešení otázok organizácie hudobného školstva. Absolvent je pripravený na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú, pedagogickú a metodickú prácu  interdisciplinárneho charakteru. Disponuje prehĺbenými znalosťami v hudobno-pedagogickej, hudobno-sociologickej a hudobno-psychologickej oblasti, s dôrazom na hudobnú tvorbu, interpretáciu a recepciu hudby. Je spôsobilý samostatne a zodpovedne viesť hudobné vzdelávanie a hudobno-vzdelávacie kurzy zamerané na didaktiku hudobného a hudobno-dramatického umenia pre rôzne cieľové skupiny, vrátane kurzov ďalšieho vzdelávania. Je spôsobilý viesť výchovno-vzdelávacie aktivity rôzneho charakteru, ako sú prednášky, semináre, cvičenia, pedagogickú prax pre študentov učiteľstva na vysokých školách. Samostatne vie identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý pôsobiť vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, vzdelávacích a výskumných pracoviskách, metodických centrách, pedagogických ústavoch, umeleckých inštitúciách, v riadiacej činnosti kultúrnych a osvetových stredísk a na rôznych oddeleniach a úrovniach v oblasti hudobnej kultúry.
Absolvent sa môže uplatniť ako vysokoškolský učiteľ odborovej didaktiky, resp. predmetu súvisiaceho s odborom učiteľstvo hudobného a hudobno-dramatického umenia; ako výskumný a metodický pracovník v odborovej didaktike pre rezortné výskumné a metodické pracoviská, koncepčno-programový a riadiaci pracovník štátnej správy v školstve a kultúrno-osvetových inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent nadobudol kompetencie pre vedeckú prácu v oblasti vymedzenej programom Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia; je schopný organizovať a viesť edukačný proces a metodicky usmerňovať realizáciu nových poznatkov v hudobno-vzdelávacej praxi, podieľať sa na riadiacej činnosti v oblasti hudobnej kultúry a osvetovej praxi, prezentovať trendy slovenskej hudobnej a umeleckej výchovy na Slovensku a v zahraničí a podieľať sa na riešení otázok organizácie hudobného školstva. Absolvent je pripravený na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú, pedagogickú a metodickú prácu  interdisciplinárneho charakteru. Disponuje prehĺbenými znalosťami v hudobno-pedagogickej, hudobno-sociologickej a hudobno-psychologickej oblasti, s dôrazom na hudobnú tvorbu, interpretáciu a recepciu hudby. Je spôsobilý samostatne a zodpovedne viesť hudobné vzdelávanie a hudobno-vzdelávacie kurzy zamerané na didaktiku hudobného a hudobno-dramatického umenia pre rôzne cieľové skupiny, vrátane kurzov ďalšieho vzdelávania. Je spôsobilý viesť výchovno-vzdelávacie aktivity rôzneho charakteru, ako sú prednášky, semináre, cvičenia, pedagogickú prax pre študentov učiteľstva na vysokých školách. Samostatne vie identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý pôsobiť vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, vzdelávacích a výskumných pracoviskách, metodických centrách, pedagogických ústavoch, umeleckých inštitúciách, v riadiacej činnosti kultúrnych a osvetových stredísk a na rôznych oddeleniach a úrovniach v oblasti hudobnej kultúry.
Absolvent sa môže uplatniť ako vysokoškolský učiteľ odborovej didaktiky, resp. predmetu súvisiaceho s odborom učiteľstvo hudobného a hudobno-dramatického umenia; ako výskumný a metodický pracovník v odborovej didaktike pre rezortné výskumné a metodické pracoviská, koncepčno-programový a riadiaci pracovník štátnej správy v školstve a kultúrno-osvetových inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Predškolská a elementárna pedagogika

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Vie organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku, je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, je schopný na odbornej úrovni komunikovať svoje pedagogické poznanie v príslušnej profesijnej komunite a spolupracovať s edukačnými partnermi, včítane rodičov žiakov.
Uplatnenie absolventov Absolvent programu sa môže v praxi uplatniť ako učiteľ v materskej škole, asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ,  ako odborný pedagogický  pracovník (vychovávateľ) v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby a centrá voľného času).
Je pripravený realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí, viesť detské skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií. Má vedomosti a zručnosti, ktoré mu uľahčujú spoluprácu s učiteľmi, ďalšími odborníkmi a rodičmi školákov.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Predškolská a elementárna pedagogika

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Vie organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku, je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, je schopný na odbornej úrovni komunikovať svoje pedagogické poznanie v príslušnej profesijnej komunite a spolupracovať s edukačnými partnermi, včítane rodičov žiakov.
Uplatnenie absolventov Absolvent programu sa môže v praxi uplatniť ako učiteľ v materskej škole, asistent učiteľa na 1. stupni ZŠ,  ako odborný pedagogický  pracovník (vychovávateľ) v zariadeniach pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku (najmä školské kluby a centrá voľného času).
Je pripravený realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí, viesť detské skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií. Má vedomosti a zručnosti, ktoré mu uľahčujú spoluprácu s učiteľmi, ďalšími odborníkmi a rodičmi školákov.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Predškolská a elementárna pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko - výskumnú činnosť a projektovať koncepčné zámery ďalšieho rozvoja predškolskej
a elementárnej pedagogiky a edukácie. Je schopný zaujať interdisciplinárny prístup pri vymedzovaní teoretických východísk riešenia pedagogických tém a problémov, ktoré chápe v širokých filozofických, sociálnych a psychologických súvislostiach. Získané výsledky vedecko - výskumnej činnosti dokáže implementovať v podobe rôznych didaktických modelov a koncepčných návrhov do oblasti predprimárnej a primárnej edukácie i do oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a pedagogických pracovníkov v materských školách a na 1. stupni základnej školy. 
Absolvent dokáže  tvorivo rozvíjať zákonitosti výchovy a vzdelávania, analyzovať súčasné a perspektívne úlohy edukačných vied a zaujímať k nim kritické stanovisko. Vie samostatne reflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť. Ovláda  metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu a tvorivo riešiť problémy edukačných a príbuzných vedných disciplín.
Uplatnenie absolventov Absolvent  sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Predškolská a elementárna pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko - výskumnú činnosť a projektovať koncepčné zámery ďalšieho rozvoja predškolskej
a elementárnej pedagogiky a edukácie. Je schopný zaujať interdisciplinárny prístup pri vymedzovaní teoretických východísk riešenia pedagogických tém a problémov, ktoré chápe v širokých filozofických, sociálnych a psychologických súvislostiach. Získané výsledky vedecko - výskumnej činnosti dokáže implementovať v podobe rôznych didaktických modelov a koncepčných návrhov do oblasti predprimárnej a primárnej edukácie i do oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a pedagogických pracovníkov v materských školách a na 1. stupni základnej školy. 
Absolvent dokáže  tvorivo rozvíjať zákonitosti výchovy a vzdelávania, analyzovať súčasné a perspektívne úlohy edukačných vied a zaujímať k nim kritické stanovisko. Vie samostatne reflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť. Ovláda  metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu a tvorivo riešiť problémy edukačných a príbuzných vedných disciplín.
Uplatnenie absolventov Absolvent  sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špecialna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má prehľad o základných špeciálnopedagogických disciplínach, ovláda odbornú terminológiu a rozumie systému starostlivosti o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Má vedomosti o využití týchto poznatkov pri analýze špeciálnopedagogických a pedagogických problémov, má poznatky o jednotlivých poruchách učenia a možnostiach ich ovplyvňovania a odstraňovania, o vývinových obdobiach, vývinových poruchách, postihnutiach a  poruchách osobnosti. Nadobudol základné vedomosti o výchove, vyučovaní, špeciálnej edukácii, reedukácii a poradenstve.  Osvojil si základné princípy tvorby špeciálnopedagogických diagnostických a  intervenčných metodík.  Absolvent ovláda a rozumie spôsobom osvojovania si gramotnosti v ranom a počiatočnom období škoľovania a pozná vzdelávacie štandardy a kurikulum špeciálnych aj bežných škôl podľa jednotlivých stupňov vzdelávania.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v rezorte práce a sociálnych vecí a rodiny, resp. v rezorte zdravotníctva. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v špeciálnych materských školách i v bežných materských školách s integrovanými deťmi vyžadujúcimi špeciálnopedagogickú starostlivosť. Môže sa uplatniť v školách a školských zariadeniach pri nemocniciach, ozdravovniach a liečebniach. Vo všeobecnosti ide o tie pracovné pozície, kde sa ako kvalifikačný predpoklad vyžaduje absolvovanie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika, najmä asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľka materskej školy (učiteľka pre preprimárne vzdelávanie) vo vzťahu k inštitúciám poskytujúcim výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu alebo komplexnú starostlivosť pre postihnutých a narušených, resp. integrované (inkluzívne) formy edukácie. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špecialna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má prehľad o základných špeciálnopedagogických disciplínach, ovláda odbornú terminológiu a rozumie systému starostlivosti o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Má vedomosti o využití týchto poznatkov pri analýze špeciálnopedagogických a pedagogických problémov, má poznatky o jednotlivých poruchách učenia a možnostiach ich ovplyvňovania a odstraňovania, o vývinových obdobiach, vývinových poruchách, postihnutiach a  poruchách osobnosti. Nadobudol základné vedomosti o výchove, vyučovaní, špeciálnej edukácii, reedukácii a poradenstve.  Osvojil si základné princípy tvorby špeciálnopedagogických diagnostických a  intervenčných metodík.  Absolvent ovláda a rozumie spôsobom osvojovania si gramotnosti v ranom a počiatočnom období škoľovania a pozná vzdelávacie štandardy a kurikulum špeciálnych aj bežných škôl podľa jednotlivých stupňov vzdelávania.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v rezorte práce a sociálnych vecí a rodiny, resp. v rezorte zdravotníctva. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v špeciálnych materských školách i v bežných materských školách s integrovanými deťmi vyžadujúcimi špeciálnopedagogickú starostlivosť. Môže sa uplatniť v školách a školských zariadeniach pri nemocniciach, ozdravovniach a liečebniach. Vo všeobecnosti ide o tie pracovné pozície, kde sa ako kvalifikačný predpoklad vyžaduje absolvovanie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika, najmä asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľka materskej školy (učiteľka pre preprimárne vzdelávanie) vo vzťahu k inštitúciám poskytujúcim výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu alebo komplexnú starostlivosť pre postihnutých a narušených, resp. integrované (inkluzívne) formy edukácie. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Šport a rekreácia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Šport a rekreácia
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent je teoreticky a prakticky  pripravený odborník pre oblasť športu. Je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť diferencovane podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu, druhu a úrovne športovej činnosti.
Absolvent ovláda poznatky zo športu, turizmu a rekreácie, čo mu dáva kompetenciu riešiť konkrétne otázky športu, špeciálne športu pre všetkých a športového turizmu, ako aj otázky hodnotnej rekreácie ľudí vo voľnom čase. Absolvent si osvojil zručnosti prípravy a organizovania spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a zábavných rekreačných podujatí v spojitosti s aktivitami a organizovanými podujatiami v krajinnom a urbanizovanom prostredí. Má potrebné pohybové zručnosti z vybraných športov, pozná fyziologické, didaktické a zdravotné zákonitosti pohybovej činnosti a športového výkonu.
Na základe svojich poznatkov a zručností môže samostatne alebo v tímoch tvoriť projekty rozvoja športu a rekreácie na úrovni miestnej správy a vyšších úrovní administratívy.
Uplatnenie absolventov Absolvent má uplatnenie vo verejných, súkromných, samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných a ďalších zariadeniach. Je pripravený riadiť aktivity športu, rekreácie a voľného času v mimoškolských formách na školách, v občianskych združeniach, cirkvách, súkromných organizáciách, odborových organizáciách, podnikoch, rodinách. Môže sa uplatniť v oblasti poskytovania športovo-rekreačných, zábavných, spoločenských, turistických služieb v turisticko-rekreačných strediskách, kúpeľoch, hoteloch, kluboch a iných komerčných firmách poskytujúcich služby voľného času na komerčnom princípe.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Šport a rekreácia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Športová edukológia
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent je vysokoškolský graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie, riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe, pri programovaní, riadení, diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. Je schopný samostatne pripravovať, realizovať a kontrolovať účinnosť optimalizácie životného štýlu diferencovaných populačných skupín a jedincov zámernými intervenčnými programami. Tieto programy je schopný aplikovať do životného štýlu jedincov  a  ich pohybového režimu. Absolvent získal plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ.
Absolvent je schopný tvoriť a fungovať v systéme športovej rekreácie, pozná vzájomné väzby na manažment rekreácie a cestovný ruch v oblasti športu. Je odborníkom v oblasti riadenia, marketingu a plánovania rekreačných a športových aktivít vo verejnom, súkromnom a komerčnom sektore Absolvent využíva obsah rekreácie a spôsob jej realizácie prostredníctvom pohybu k pôsobeniu na životný štýl  a kvalitu života človeka (deti, mládež, študenti VŠ, seniori, osoby so zdravotný oslabením).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako vedúci a riadiaci odborník pri organizovaní, realizácii a vyhodnocovaní športovej prípravy. Ako riadiaci pracovník v oblasti personálnych, informačno-komunikačných a ekonomických vzťahov v športových inštitúciách, ako odborník v oblasti regenerácie, výživy a zdravotnej prevencie v športe.
Absolvent je vysokoškolsky graduovaný, teoreticky a prakticky všestranne pripravený odborník pre oblasť športu. Je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť diferencovane podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu, druhu a úrovne športovej činnosti. Absolvent má uplatnenie vo verejných, súkromných, samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných a ďalších zariadeniach.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Športová edukológia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu edukácie v športe, metódy skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov,  v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Dokonale pozná odbor športová edukológia a je schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako odborník v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie, tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi a pri vysokoškolskom vzdelávaní. Je spôsobilý pracovať ako vysokoškolský pedagóg, alebo vedecký pracovník so schopnosťou samostatne  projektovať  a riešiť nové výskumné úlohy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Športová edukológia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu edukácie v športe, metódy skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov,  v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Dokonale pozná odbor športová edukológia a je schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako odborník v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie, tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi a pri vysokoškolskom vzdelávaní. Je spôsobilý pracovať ako vysokoškolský pedagóg, alebo vedecký pracovník so schopnosťou samostatne  projektovať  a riešiť nové výskumné úlohy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov a kooperovať ako člen pracovného tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žije a pracuje, s inými odborníkmi v rôznych profesiách spolutvoriacich široký rámec edukačnej reality. Absolvent  je zorientovaný v odbore anglický jazyk a literatúra, najmä v jeho lingvistickej oblasti a má osvojenú informačnú gramotnosť, pozná a chápe pojmový aparát lingvistiky, literárnej vedy a metodiky anglického jazyka, pozná, aplikuje a klasifikuje vedomosti o všetkých rovinách anglického jazyka – fonetickej a fonologickej, morfologickej, syntaktickej, lexikálnej, štylistickej, klasifikuje a hodnotí poznatky o cudzojazyčných reáliách anglicky hovoriacich krajín. Absolvent je schopný metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania a komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Absolvent sa uplatní  ako pedagogický pracovník, resp. vedúci záujmových krúžkov, v  školských kluboch  v mimoškolskej aktivite na úrovniach slovenského školského systému, t.j. v predškolskej a elementárnej edukácii, ako aj v nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, kde sa vyžaduje aj ovládanie anglického jazyka, ako lektor záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej na výučbu anglického jazyka, ako pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu anglického jazyka na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na úrovni elementárneho a predškolského vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etické aspekty práce vo svojej oblasti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesie ako napríklad:  učiteľ anglického jazyka na úrovni elementárneho vzdelávania, učiteľ anglického jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, lektor anglického jazyka v centrách voľného času a iných mimoškolských zariadeniach, lektor anglického jazyka v inštitúciách vzdelávania dospelých, metodik pre výučbu anglického jazyka predmetových skupín, špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania pre všetky stupne a typy škôl.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu anglického jazyka na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na úrovni elementárneho a predškolského vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etické aspekty práce vo svojej oblasti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesie ako napríklad:  učiteľ anglického jazyka na úrovni elementárneho vzdelávania, učiteľ anglického jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, lektor anglického jazyka v centrách voľného času a iných mimoškolských zariadeniach, lektor anglického jazyka v inštitúciách vzdelávania dospelých, metodik pre výučbu anglického jazyka predmetových skupín, špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania pre všetky stupne a typy škôl.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Učiteľstvo hudobného umenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent štúdia ovláda podstatné pojmy z hudobno-teoretických a hudobno-historických disciplín  a nadobudol adekvátne hudobné  zručnosti v hre na zvolenom hudobnom nástroji/v speve, v dirigovaní a vedení speváckeho zboru.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, má všeobecný teoretický rozhľad a súčasne chápe širšie súvislosti umeleckého vzdelávania a výchovy, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Je schopný sledovať nové poznatky v rozvíjajúcich sa disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Je spôsobilý vykonávať profesiu vedúceho detských hudobných súborov, asistenta zbormajstra, prípadne korepetítora, animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod., pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo hudobného umenia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika hudobného a  hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Študijný program je zameraný na rozvoj hudobných schopností a zručností v hre na hudobnom nástroji/v speve a na pedagogickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a schopností na základných umeleckých školách a v centrách voľného času.
Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Má hlboké vedomosti o metodicko-didaktických a psychologických aspektoch vyučovania hry na hudobnom nástroji/v speve z hľadiska hudobného vývoja dieťaťa, má hlboké vedomosti o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, nadobudol dokonalejšie zručnosti v hre na hudobnom nástroji/v speve, samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu, je schopný kreatívne formovať vlastnú riadiacu činnosť vo výchovnom procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa základných umeleckých škôl v zvolenej predmetovej špecializácii (hra na zvolenom hudobnom nástroji a v speve, ISCED 0B, 1B, 2B), učiteľa hudobnej výchovy na základných školách (primárne i nižšie sekundárne vzdelávanie, ISCED1, ISCED2), ako aj  v predškolských zariadeniach (predprimárne vzdelávanie, ISCED0), učiteľa hudobno-teoretických predmetov a zborového spevu na gymnáziách a stredných odborných školách (ISCED 3A oblasť Umenie a kultúra), vedúceho detských hudobných súborov a speváckych zborov, zbormajstra, prípadne korepetítora, animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika hudobného a  hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Pavol Smolik, ArtD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Študijný program je zameraný na rozvoj hudobných, pohybových a hereckých schopností a zručností v javiskovej inscenačnej praxi a na pedagogickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a schopností na základných umeleckých školách a v centrách voľného času.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, má všeobecný teoretický rozhľad a súčasne chápe širšie súvislosti umeleckého vzdelávania a výchovy, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. Je schopný sledovať nové poznatky v rozvíjajúcich sa disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventov Absolvent bakalárskeho stupňa je schopný vykonávať profesiu vedúceho detských hudobno-dramatických súborov, prípadne animátora (lektora voľného času) v centrách voľného času a školských kluboch či pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Pavol Smolik, ArtD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika hudobného a  hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Študijný program je zameraný na rozvoj hudobných, pohybových a hereckých schopností a zručností v javiskovej inscenačnej praxi a na pedagogickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a schopností na základných, základných umeleckých školách, v školských kluboch a v centrách voľného času. Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent má vedomosti o metodicko-didaktických a psychologických aspektoch vyučovania hudobno-dramatického umenia z hľadiska hudobného vývoja dieťaťa,  o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, je schopný interpretovať špecifiká vývoja divadelného umenia v kontexte iných umení v príslušných obdobiach,  je schopný analytického pohľadu na dramatický text a hudbu v hudobno-dramatickom diele. Absolvent je schopný  vytvoriť dramaturgiu, réžiu, choreografiu, výtvarné riešenie hudobnodramatického projektu, herecky, spevácky a tanečne interpretovať postavu v hudobno-dramatickom projekte, je schopný kreatívne formovať vlastnú riadiacu činnosť vo výchovnom procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu:
- učiteľa základných umeleckých škôl v zvolenej predmetovej špecializácii (ISCED 0B, 1B, 2B),
- učiteľa hudobnej výchovy na základných školách (nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED1, ISCED2),
- učiteľa hudobno-teoretických predmetov na gymnáziách a stredných odborných školách (ISCED 3A oblasť Umenie a kultúra),
- vedúceho detských hudobno-dramatických súborov,
- animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod.
Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať prácu aj v štátnej správe, v kultúrnych a osvetových inštitúciách, v médiách (rozhlas, televízia, tlač), v odbornej umeleckej publicistike, produkcii a manažmente.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo techniky
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania  a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo  sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov.
Absolvent pozná základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru, je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity, dôkladne zvláda profesijné činnosti a úkony definujúce príslušný profesijný odbor. Je schopný projektovať praktické profesijné zručnosti v konkrétnej profesijnej oblasti ako objekt praktického  výcviku, dokáže samostatne realizovať vlastnú praktickú  prípravu a odborný výcvik, viesť žiacke skupiny v školskej i mimoškolskej činnosti a uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci v konkrétnej profesijnej činnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa odborného výcviku v odbore, ktorý ukončil štátnou záverečnou skúškou, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou aj  na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo praktickej prípravy

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo techniky
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania  a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo  sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov.
Absolvent pozná základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru, je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity, dôkladne zvláda profesijné činnosti a úkony definujúce príslušný profesijný odbor. Je schopný projektovať praktické profesijné zručnosti v konkrétnej profesijnej oblasti ako objekt praktického  výcviku, dokáže samostatne realizovať vlastnú praktickú  prípravu a odborný výcvik, viesť žiacke skupiny v školskej i mimoškolskej činnosti a uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci v konkrétnej profesijnej činnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa odborného výcviku v odbore, ktorý ukončil štátnou záverečnou skúškou, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou aj  na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná obsahy základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely, disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu  detí. Teoretické vedomosti, ktoré absolvent získal sú východiskom jeho schopnosti kritického narábania s teoretickým zázemím predškolskej a elementárnej pedagogiky. Absolvent  pozná a analyzuje koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti, ovláda myšlienkové algoritmy v didaktike a jej odborových súčastiach (najmä v didaktike jazyka, matematiky, základného sociálnovedného a prírodovedného poznania).
Absolvent samostatne projektuje a realizuje výučbu na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ); ovláda metodicko- organizačnú prácu na úseku predškolskej a mimoškolskej edukácie, vie projektovať podporné výchovné programy pre diferencovanú žiacku populáciu; vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy primárneho vzdelávania a efektívne komunikovať so širším prostredím profesijnej i laickej  komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako učiteľ na 1. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, resp. ako edukačný odborník v zariadeniach a inštitúciách mimoškolskej výchovy a v školskej správe.  Absolvent je schopný organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.
Absolvent, ktorí v rámci štúdia absolvovali voliteľnú štátnu skúšku  „Didaktika anglického jazyka a literatúry pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania“  sa môže uplatniť aj ako učitelia anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná obsahy základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely, disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu  detí. Teoretické vedomosti, ktoré absolvent získal sú východiskom jeho schopnosti kritického narábania s teoretickým zázemím predškolskej a elementárnej pedagogiky. Absolvent  pozná a analyzuje koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti, ovláda myšlienkové algoritmy v didaktike a jej odborových súčastiach (najmä v didaktike jazyka, matematiky, základného sociálnovedného a prírodovedného poznania).
Absolvent samostatne projektuje a realizuje výučbu na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ); ovláda metodicko- organizačnú prácu na úseku predškolskej a mimoškolskej edukácie, vie projektovať podporné výchovné programy pre diferencovanú žiacku populáciu; vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy primárneho vzdelávania a efektívne komunikovať so širším prostredím profesijnej i laickej  komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako učiteľ na 1. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, resp. ako edukačný odborník v zariadeniach a inštitúciách mimoškolskej výchovy a v školskej správe.  Absolvent je schopný organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.
Absolvent, ktorí v rámci štúdia absolvovali voliteľnú štátnu skúšku  „Didaktika anglického jazyka a literatúry pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania“  sa môže uplatniť aj ako učitelia anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Pracovisko Katedra pedagogickej a školskej psychológie
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra pedagogickej a školskej psychológie
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo techniky
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Vo vzťahu k praktickému uplatneniu je absolvent schopný vyučovať tie predmety a oblasti, ktoré sú zamerané prevažne na jeho predmetovú špecializáciu, čiže môže byť učiteľom predmetu technika alebo príbuzných predmetov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania zaradené vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED2), ďalej môže pôsobiť ako lektor krúžkov s technickým zameraním v centrách voľného času, v osvetových strediskách a ako múzejný pedagóg s technickým zameraním. Rovnako môže pôsobiť ako lektor vo vzdelávacích inštitúciách firiem a učiacich sa organizáciách vo firmách.

Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED 2). Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo techniky
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu

Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení a je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov.
Absolvent pozná základnú štruktúru profesie a profesijného zázemia odboru, je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania, komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity, dôkladne zvláda profesijné činnosti a úkony definujúce príslušný profesijný odbor. Je schopný projektovať praktické profesijné zručnosti v konkrétnej profesijnej oblasti ako objekt praktického výcviku, dokáže samostatne realizovať vlastnú praktickú prípravu a odborný výcvik, viesť žiacke skupiny v školskej i mimoškolskej činnosti a uplatňovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v konkrétnej profesijnej činnosti.

Uplatnenie absolventov Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa odborného výcviku v odbore, ktorý ukončil štátnou záverečnou skúškou, resp. asistenta učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou aj na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika  technických predmetov
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Vo vzťahu k praktickému uplatneniu je absolvent schopný vyučovať tie predmety a oblasti, ktoré sú zamerané prevažne na jeho predmetovú špecializáciu, čiže môže byť učiteľom predmetu technika alebo príbuzných predmetov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania zaradené vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED2), ďalej môže pôsobiť ako lektor krúžkov s technickým zameraním v centrách voľného času, v osvetových strediskách a ako múzejný pedagóg s technickým zameraním. Rovnako môže pôsobiť ako lektor vo vzdelávacích inštitúciách firiem a učiacich sa organizáciách vo firmách.

Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED 2). Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika  technických predmetov
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Vo vzťahu k praktickému uplatneniu je absolvent schopný vyučovať tie predmety a oblasti, ktoré sú zamerané prevažne na jeho predmetovú špecializáciu, čiže môže byť učiteľom predmetu technika alebo príbuzných predmetov na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania zaradené vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED2), ďalej môže pôsobiť ako lektor krúžkov s technickým zameraním v centrách voľného času, v osvetových strediskách a ako múzejný pedagóg s technickým zameraním. Rovnako môže pôsobiť ako lektor vo vzdelávacích inštitúciách firiem a učiacich sa organizáciách vo firmách.

Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov vzdelávacej oblasti Človek a svet práce (ISCED 2). Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo techniky (v kombinácii)
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo techniky (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika  technických predmetov
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Športová edukológia
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Mgr. Jozef Baus
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu Absolvent pozná a chápe koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno vedných súvislostiach,  ovláda psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí, pozná princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, pozná aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizuje edukačnú činnosť. Absolvent je spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania.
Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent získal vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko - psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno - vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Jozef Baus.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, pozná obsah, metodológiu a epistemológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etických aspekty práce vo svojej oblasti
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent sa uplatní ako učiteľ príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov a kooperovať ako člen pracovného tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žije a pracuje, s inými odborníkmi v rôznych profesiách spolutvoriacich široký rámec edukačnej reality. Absolvent  je zorientovaný v odbore anglický jazyk a literatúra, najmä v jeho lingvistickej oblasti a má osvojenú informačnú gramotnosť, pozná a chápe pojmový aparát lingvistiky, literárnej vedy a metodiky anglického jazyka, pozná, aplikuje a klasifikuje vedomosti o všetkých rovinách anglického jazyka – fonetickej a fonologickej, morfologickej, syntaktickej, lexikálnej, štylistickej, klasifikuje a hodnotí poznatky o cudzojazyčných reáliách anglicky hovoriacich krajín. Absolvent je schopný metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania a komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Absolvent sa uplatní  ako pedagogický pracovník, resp. vedúci záujmových krúžkov, v  školských kluboch  v mimoškolskej aktivite na úrovniach slovenského školského systému, t.j. v predškolskej a elementárnej edukácii, ako aj v nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, kde sa vyžaduje aj ovládanie anglického jazyka, ako lektor záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej na výučbu anglického jazyka, ako pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  Magisterský študijný program Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania 
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent študijného programu disponuje kompetenciami v oblasti poznania a akceptácie vývinových, sociokultúrnych a individuálnych charakteristík intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a chápe  koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje kompetenciami v oblasti pedagogickej asistencie, plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania v pozícii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Absolvent  dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny. Nadobudol kompetencie súvisiace s hodnotením priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, špeciálnopedagogickej intervencie, kompetencie súvisiace s kooperáciou s pedagogickými a odbornými zamestnancami v tíme podporujúcom inkluzívne vzdelávanie, s kooperáciou so zákonnými zástupcami žiakov a kompetencie súvisiace s vlastným profesijným rastom a rozvojom a stotožnil sa s profesijnou rolou, školou a školským zariadením. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov  
 • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
 • Vychovávateľ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Pedagogický asistent, ktorý podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
 • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími kvalifikačnými a legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. Kompetencie v rámci jednotlivých zamestnaní sú podrobnejšie špecifikované vo vyššie uvedených dokumentoch a právnych predpisoch. 
Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  Magisterský študijný program Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania 
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent študijného programu disponuje kompetenciami v oblasti poznania a akceptácie vývinových, sociokultúrnych a individuálnych charakteristík intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a chápe  koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje kompetenciami v oblasti pedagogickej asistencie, plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania v pozícii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Absolvent  dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny. Nadobudol kompetencie súvisiace s hodnotením priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, špeciálnopedagogickej intervencie, kompetencie súvisiace s kooperáciou s pedagogickými a odbornými zamestnancami v tíme podporujúcom inkluzívne vzdelávanie, s kooperáciou so zákonnými zástupcami žiakov a kompetencie súvisiace s vlastným profesijným rastom a rozvojom a stotožnil sa s profesijnou rolou, školou a školským zariadením. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov  
 • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
 • Vychovávateľ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Pedagogický asistent, ktorý podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
 • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími kvalifikačnými a legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. Kompetencie v rámci jednotlivých zamestnaní sú podrobnejšie špecifikované vo vyššie uvedených dokumentoch a právnych predpisoch. 
Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent disponuje rozvinutým poznaním odboru, ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy pedagogických vied a manažmentu vzdelávania s dôrazom na oblasť špeciálnej a sociálnej pedagogiky. Disponuje obsiahlym špeciálopedagogickým, sociálnopedagogickým a psychologickým poznaním intaktných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, žiakov s rizikovým vývinom, rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia a poznaním spôsobov ich učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o špeciálnopedagogických a sociálnopedagogických intervenciách v inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Disponuje kompetenciami v oblasti sociálnopedagogickej a špeciálnopedagogickej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, poradenstva, intervencie, korekcie, terapie a rehabilitácie potrebnými pre výkon pracovných činností špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. Disponuje kompetenciami v oblasti plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a plánovania, projektovania a realizovania špeciálno-pedagogickej intervencie a korekcie u žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania pre výkon pracovných činností školského špeciálneho pedagóga a  vychovávateľa v inkluzívnych podmienkach. Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu detí/žiakov a navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu svojej profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov
 • Špeciálny pedagóg v zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom, vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania a poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
 • Terénny špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
 • Školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý tiež poskytuje špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a zároveň súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.Študijný program svojim obsahom zodpovedá kvalifikačnému vzdelávaniu v oblasti špeciálnej pedagogiky a je kompatibilný s programom rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.
 • Sociálny pedagóg, ktorý vykonáva preventívne činnosti, poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.
 • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo v kultúrno–osvetových inštitúciách kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
 • Vychovávateľ/pedagogický zamestnanec pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca na všetkých typoch a druhoch škôl a školských zariadení v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti po splnení ďalších kvalifikačných predpokladov.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent disponuje rozvinutým poznaním odboru, ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy pedagogických vied a manažmentu vzdelávania s dôrazom na oblasť špeciálnej a sociálnej pedagogiky. Disponuje obsiahlym špeciálopedagogickým, sociálnopedagogickým a psychologickým poznaním intaktných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, žiakov s rizikovým vývinom, rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia a poznaním spôsobov ich učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o špeciálnopedagogických a sociálnopedagogických intervenciách v inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Disponuje kompetenciami v oblasti sociálnopedagogickej a špeciálnopedagogickej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, poradenstva, intervencie, korekcie, terapie a rehabilitácie potrebnými pre výkon pracovných činností špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. Disponuje kompetenciami v oblasti plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a plánovania, projektovania a realizovania špeciálno-pedagogickej intervencie a korekcie u žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania pre výkon pracovných činností školského špeciálneho pedagóga a  vychovávateľa v inkluzívnych podmienkach. Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu detí/žiakov a navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu svojej profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov
 • Špeciálny pedagóg v zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom, vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania a poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
 • Terénny špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
 • Školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý tiež poskytuje špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a zároveň súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.Študijný program svojim obsahom zodpovedá kvalifikačnému vzdelávaniu v oblasti špeciálnej pedagogiky a je kompatibilný s programom rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.
 • Sociálny pedagóg, ktorý vykonáva preventívne činnosti, poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.
 • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo v kultúrno–osvetových inštitúciách kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
 • Vychovávateľ/pedagogický zamestnanec pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca na všetkých typoch a druhoch škôl a školských zariadení v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti po splnení ďalších kvalifikačných predpokladov.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce ovláda historické a teoretické východiská andragogiky a jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti (Úvod do andragogiky, Úvod do bezpečnosti práce). Disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu dospelého jednotlivca (Základy psychológie, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých, Základy sociológie, Zdravotná edukácia), disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení (Edukácia dospelých so zdravotným znevýhodnením, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax). Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach (Teória a metodika výchovy dospelých, Teória a metodika vzdelávania dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext výkonu svojej profesie (Legislatíva pre andragógov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých, Právne a technické predpisy BOZP, Vzdelávacia politika a trh práce). Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká rôznorodých sociálnych skupín (Základy sociológie). Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie. Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivca (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax). Efektívne plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny, dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť a disponuje diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax, Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Ergonómia, Kurikulum a kvalita vo vzdelávaní dospelých, Psychológia práce). Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny (Teória a metodika výchovy dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov (Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Psychológia práce). Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný (Komunikačné a prezentačné zručnosti vzdelávateľa dospelých, Rozvoj ľudských zdrojov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých).

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi štúdiom navyše získavajú aj nevyhnutné informácie o zásadách správneho a bezpečného správania sa zamestnanca v pracovnom prostredí, a zároveň sú pripravení koordinovať vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovaním kurzu ďalšieho vzdelávania s názvom Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (č. VVZ-0141/14-01.2), na poskytovanie ktorého získala fakulta oprávnenie od Národného inšpektorátu práce v Košiciach, môžu absolventi navyše získať oprávnenie pôsobiť ako samostatní lektori v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (a zároveň ako bezpečnostní technici).      Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.​

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce ovláda historické a teoretické východiská andragogiky a jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti (Úvod do andragogiky, Úvod do bezpečnosti práce). Disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu dospelého jednotlivca (Základy psychológie, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých, Základy sociológie, Zdravotná edukácia), disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení (Edukácia dospelých so zdravotným znevýhodnením, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax). Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach (Teória a metodika výchovy dospelých, Teória a metodika vzdelávania dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext výkonu svojej profesie (Legislatíva pre andragógov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých, Právne a technické predpisy BOZP, Vzdelávacia politika a trh práce). Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká rôznorodých sociálnych skupín (Základy sociológie). Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie. Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivca (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax). Efektívne plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny, dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť a disponuje diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax, Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Ergonómia, Kurikulum a kvalita vo vzdelávaní dospelých, Psychológia práce). Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny (Teória a metodika výchovy dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov (Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Psychológia práce). Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný (Komunikačné a prezentačné zručnosti vzdelávateľa dospelých, Rozvoj ľudských zdrojov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých).

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi štúdiom navyše získavajú aj nevyhnutné informácie o zásadách správneho a bezpečného správania sa zamestnanca v pracovnom prostredí, a zároveň sú pripravení koordinovať vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovaním kurzu ďalšieho vzdelávania s názvom Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (č. VVZ-0141/14-01.2), na poskytovanie ktorého získala fakulta oprávnenie od Národného inšpektorátu práce v Košiciach, môžu absolventi navyše získať oprávnenie pôsobiť ako samostatní lektori v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (a zároveň ako bezpečnostní technici).      Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.​

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Vzdelávanie dospelých a poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo ovláda východiská a trendy andragogiky (Trendy vo vzdelávaní dospelých, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o edukačných intervenciách v inštitucionálnych podmienkach (Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Orientuje sa v rôznorodých prístupoch výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách príslušných sociálnych skupín (Vybrané problémy z geragogiky, Medzigeneračná edukácia a vekový manažment v pracovnom prostredí, Trendy vo vzdelávaní dospelých). Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo samostatne plánuje, projektuje, riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny, účinne realizuje a riadi výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. Identifikuje individuálne potreby cieľovej skupiny, vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý pri realizácii výchovno-vzdelávacieho, edukačno-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne edukačne aj odborne plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to nielen v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania (Celoživotné poradenstvo v edukačnej sfére, Kariérne poradenstvo, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Poradenstvo v bezpečnosti práce, Riešenie konfliktov, Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, andragogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rôznymi subjektmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce (Hodnotenie kvality práce a vzdelávanie, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Vybrané problémy z geragogiky, Trendy vo vzdelávaní dospelých, Personálny a projektový manažment). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie edukačných javov, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania (Andragogický výskum, Štatistika v edukačnom výskume). Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav (Marketingová komunikácia a PR). Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí).

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca, resp. poradca v profesionálnom vývine a kariérový kouč,
 • kariérový špecialista,
 • odborný poradca služieb zamestnanosti (§ 43, ods. 3 Zákona č. 5/2004 Z. z.),
 • sociálny kurátor pre plnoletých (§ 93, ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z. z.),
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • poradca pre vekový manažment,
 • kariérový konzultant,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca,
 • kariérový špecialista,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Vzdelávanie dospelých a poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo ovláda východiská a trendy andragogiky (Trendy vo vzdelávaní dospelých, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o edukačných intervenciách v inštitucionálnych podmienkach (Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Orientuje sa v rôznorodých prístupoch výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách príslušných sociálnych skupín (Vybrané problémy z geragogiky, Medzigeneračná edukácia a vekový manažment v pracovnom prostredí, Trendy vo vzdelávaní dospelých). Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo samostatne plánuje, projektuje, riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny, účinne realizuje a riadi výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. Identifikuje individuálne potreby cieľovej skupiny, vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý pri realizácii výchovno-vzdelávacieho, edukačno-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne edukačne aj odborne plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to nielen v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania (Celoživotné poradenstvo v edukačnej sfére, Kariérne poradenstvo, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Poradenstvo v bezpečnosti práce, Riešenie konfliktov, Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, andragogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rôznymi subjektmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce (Hodnotenie kvality práce a vzdelávanie, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Vybrané problémy z geragogiky, Trendy vo vzdelávaní dospelých, Personálny a projektový manažment). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie edukačných javov, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania (Andragogický výskum, Štatistika v edukačnom výskume). Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav (Marketingová komunikácia a PR). Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí).

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca, resp. poradca v profesionálnom vývine a kariérový kouč,
 • kariérový špecialista,
 • odborný poradca služieb zamestnanosti (§ 43, ods. 3 Zákona č. 5/2004 Z. z.),
 • sociálny kurátor pre plnoletých (§ 93, ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z. z.),
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • poradca pre vekový manažment,
 • kariérový konzultant,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca,
 • kariérový špecialista,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika a vychovávateľstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže projektovať edukačnú realitu v podmienkach záujmovej činnosti v predškolskom zariadení, vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach – školské kluby detí, centrá voľného času, školské internáty a  školy v prírode, teda pre mladší a starší školský vek, až po mládež. Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí a mládeže v súlade s pedagogickými zámermi príslušných inštitúcií (napr. kultúrno-osvetových) a organizácií, ktoré spadajú pod súkromný, mimovládny sektor alebo cirkev.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná  základné pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií, prioritne výchovno-vzdelávacích školských zariadení a kultúrno-osvetových inštitúcií (knižnice, galéria, divadlo, múzeum) ako aj programy mimovládnych organizácií, ktoré sa profilujú svojou činnosťou záujmovým vzdelávaním detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný vykonávať  profesiu vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát apod.) a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové, resp. neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Absolvent  sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent ovláda základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vie aplikovať základné poznatky psychologickej a sociologickej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Je spôsobilý spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostané nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých, vie aplikovať základné poznatky psychológie, sociológie, legislatívy a manažmentu pri riešení problémov edukácie dospelých,  rozumie rôznorodosti výchovných vplyvov na človeka a systému metód a prostriedkov výchovného pôsobenia. Absolvent je schopný diagnostikovať edukačné potreby dospelých v oblasti profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, efektívne riešiť praktické problémy andragogického charakteru s akcentom na sociálnu oblasť, aplikovať poznatky andragogického štúdia pri spolutvorbe projektov a metodiky edukačných podujatí, spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých i ďalšie nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent rozumie vývojovým, systémovým, metodickým, legislatívnym a inštitucionálnym základom edukácie dospelých, orientuje sa v andragogickej vede. Dokáže využiť poznatky iných vedných disciplín pri riešení problémov edukácie dospelých, kriticky zhodnotiť andragogickú prax a inovovať ju. Má spôsobilosť plánovať, organizovať, riadiť a v praxi realizovať ďalšie vzdelávanie, sociálno-výchovnú starostlivosť o dospelých a kultúrno-výchovnú prácu s dospelými. Dokáže identifikovať cieľové skupiny andragogiky a vzdelávacie potreby dospelých, intervenovať do problémových situácií dospelých, poskytovať im poradenstvo, prevenciu a terapiu. V praxi dokáže uplatňovať zásady a metodiku personálneho a projektového manažmentu. Má schopnosť spájať teóriu s praxou a nadobudnuté poznatky využívať v terénnej, ambulantnej a/alebo rezidenciálnej praxi. Absolvent dokáže uplatňovať procedúry andragogickej diagnostiky, prevencie a intervencie v subsystéme profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, vie tvoriť a do praxe aplikovať výchovné, kultúrno-osvetové, sociálno-výchovné a didaktické programy pre dospelých, pozná organizačné zázemie príslušných (sociálno- a kultúrno-)edukačných zariadení a inštitúcií, vie riadiť (edukačnú a personálnu) prácu v nich, je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracuje s inými členmi komunity, v ktorej pracuje.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu vedecko-výskumných poznatkov do odboru andragogika.
Absolvent je schopný tvorivo rozvíjať zákonitosti edukácie dospelých, kultúrno-osvetovej práce s dospelými a sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých, analyzovať minulé, súčasné a perspektívne úlohy andragogickej vedy a zaujímať k nim kritické stanovisko. Absolvent pozná metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný tvorivo riešiť problémy andragogickej vedy a jej vedných disciplín (subsystémov), a tak rozvíjať vedný odbor. Absolvent má tiež manažérsko-organizačné zručnosti potrebné pri organizovaní a realizácii vedecko-výskumných podujatí (organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí,  odborné vedenie a posudzovanie záverečných prác a pod.) a akcií (základný a aplikovaný výskum, projektová činnosť a i.).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách nielen ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe a samospráve s akcentom na manažment ľudských zdrojov a vzdelávanie dospelých.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent rozumie vývojovým, systémovým, metodickým, legislatívnym a inštitucionálnym základom edukácie dospelých, orientuje sa v andragogickej vede. Dokáže využiť poznatky iných vedných disciplín pri riešení problémov edukácie dospelých, kriticky zhodnotiť andragogickú prax a inovovať ju. Má spôsobilosť plánovať, organizovať, riadiť a v praxi realizovať ďalšie vzdelávanie, sociálno-výchovnú starostlivosť o dospelých a kultúrno-výchovnú prácu s dospelými. Dokáže identifikovať cieľové skupiny andragogiky a vzdelávacie potreby dospelých, intervenovať do problémových situácií dospelých, poskytovať im poradenstvo, prevenciu a terapiu. V praxi dokáže uplatňovať zásady a metodiku personálneho a projektového manažmentu. Má schopnosť spájať teóriu s praxou a nadobudnuté poznatky využívať v terénnej, ambulantnej a/alebo rezidenciálnej praxi. Absolvent dokáže uplatňovať procedúry andragogickej diagnostiky, prevencie a intervencie v subsystéme profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, vie tvoriť a do praxe aplikovať výchovné, kultúrno-osvetové, sociálno-výchovné a didaktické programy pre dospelých, pozná organizačné zázemie príslušných (sociálno- a kultúrno-)edukačných zariadení a inštitúcií, vie riadiť (edukačnú a personálnu) prácu v nich, je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracuje s inými členmi komunity, v ktorej pracuje.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu vedecko-výskumných poznatkov do odboru andragogika.
Absolvent je schopný tvorivo rozvíjať zákonitosti edukácie dospelých, kultúrno-osvetovej práce s dospelými a sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých, analyzovať minulé, súčasné a perspektívne úlohy andragogickej vedy a zaujímať k nim kritické stanovisko. Absolvent pozná metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný tvorivo riešiť problémy andragogickej vedy a jej vedných disciplín (subsystémov), a tak rozvíjať vedný odbor. Absolvent má tiež manažérsko-organizačné zručnosti potrebné pri organizovaní a realizácii vedecko-výskumných podujatí (organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí,  odborné vedenie a posudzovanie záverečných prác a pod.) a akcií (základný a aplikovaný výskum, projektová činnosť a i.).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách nielen ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe a samospráve s akcentom na manažment ľudských zdrojov a vzdelávanie dospelých.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Andragogika

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent ovláda základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vie aplikovať základné poznatky psychologickej a sociologickej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Je spôsobilý spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostané nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých, vie aplikovať základné poznatky psychológie, sociológie, legislatívy a manažmentu pri riešení problémov edukácie dospelých,  rozumie rôznorodosti výchovných vplyvov na človeka a systému metód a prostriedkov výchovného pôsobenia. Absolvent je schopný diagnostikovať edukačné potreby dospelých v oblasti profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, efektívne riešiť praktické problémy andragogického charakteru s akcentom na sociálnu oblasť, aplikovať poznatky andragogického štúdia pri spolutvorbe projektov a metodiky edukačných podujatí, spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých i ďalšie nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Anglický jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Anglický jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Charakteristika programu Absolvent študijného programu ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Absolvent ovláda pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, disponuje všeobecnými poznatkami o problematike interkultúrnej komunikácie, má poznatky o cudzojazyčných reáliách anglofónnych krajín v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu interkultúrneho sprostredkovateľa, pracovníka štátnej a verejnej správy v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a cestového ruchu, projektového manažéra v oblasti kultúrneho rozvoja.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Anglický jazyk a kultúra

Magisterský študijný program
Študijný odbor Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Charakteristika programu Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy a literárnej vedy. Ovláda prácu s informačnými technológiami, dokáže na základe vedomého kontrastovania jazykových fenoménov na všetkých jazykových rovinách identifikovať diskrepantné lingvistické javy, na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materinskej kultúry a usmerniť ich v interakcii. Dokáže realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie, aplikovať rozsiahle lingvistické, literárne a kulturologické poznatky v praxi, vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru, rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii.
Uplatnenie absolventov Získanú odbornosť môže absolvent študijného programu uplatniť ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch, v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania, ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Bezpečnostné vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach bezpečnosti práce, navrhovať a implementovať systémy BOZP, má schopnosť  integrovať ich do ďalších systémov (napr. environmentálnych, manažmentu kvality a pod.) resp. včleniť do nich iné systémy. Je zorientovaný v manažérstve rizík v komplexnom systéme človek – stroj – prostredie a vie voliť a aplikovať vhodné metódy analýzy rizík v jednotlivých podsystémoch.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu bezpečnostný technik a zodpovedajúce profesie v rámci samosprávy a štátnej správy. Podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania aj revízneho technika, uplatniť sa ako člen tímu v rámci bezpečnostných útvarov v podniku, alebo v  Technickej inšpekcii. Úspešným ukončením bakalárskeho stupňa absolvent získal certifikát bezpečnostného technika.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Didaktika anglického jazyka a literatúry

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu do odboru Odborová didaktika.
Absolvent má rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore potrebné pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti edukačných vied a hlavne v didaktike jazykových a literárnych predmetov. Má dostatočný bibliografický prehľad, vedomosti a poznatky zo študovaného odboru zverejňované v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Pozná metódy výskumu a vývoja v didaktike jazykových a literárnych predmetov.  Má vypestované zručnosti plánovať a realizovať vedecko-výskumnú projektovú činnosť, a to samostatne alebo v inštitucionálnych, národných alebo medzinárodných tímoch. Je spôsobilý svojou tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedného odboru. Dokáže koncepčne projektovať programy didaktiky jazyka s cieľom zvyšovania efektivity ich vyučovania. Je schopný tvoriť a zúčastňovať sa na vývoji metodických materiálov, vedeckovýskumné výsledky a pedagogické skúsenosti  prezentovať na domácich aj zahraničných vedeckých podujatiach ale aj vo forme publikácií v domácich a zahraničných vedeckých/odborných publikáciách (vrátane karentovaných).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní v univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je pripravený pokračovať vo vedecko-výskumnej práci, je schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a vykonávať profesijné úlohy, vyučovať anglický jazyk a literatúru na všetkých stupňoch a formách vzdelávania, aktívne sa podieľať na rozvoji didaktiky anglického jazyka a literatúry, pôsobiť v odborných funkciách na úradoch verejnej správy v oblasti školskej politiky v rámci medzinárodných vzťahov, kvalifikovane riadiť a riešiť vedecké úlohy v pedagogických inštitúciách a pôsobiť ako výskumný, metodicko-vývojový, resp. koncepčno-programový pracovník a ako organizačný a riadiaci pracovník v súkromných a verejných vzdelávacích inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Didaktika anglického jazyka a literatúry

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu do odboru Odborová didaktika.
Absolvent má rozsiahle teoretické vedomosti vo vednom odbore potrebné pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti edukačných vied a hlavne v didaktike jazykových a literárnych predmetov. Má dostatočný bibliografický prehľad, vedomosti a poznatky zo študovaného odboru zverejňované v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Pozná metódy výskumu a vývoja v didaktike jazykových a literárnych predmetov.  Má vypestované zručnosti plánovať a realizovať vedecko-výskumnú projektovú činnosť, a to samostatne alebo v inštitucionálnych, národných alebo medzinárodných tímoch. Je spôsobilý svojou tvorivou vedeckou činnosťou prispievať k rozvoju vedného odboru. Dokáže koncepčne projektovať programy didaktiky jazyka s cieľom zvyšovania efektivity ich vyučovania. Je schopný tvoriť a zúčastňovať sa na vývoji metodických materiálov, vedeckovýskumné výsledky a pedagogické skúsenosti  prezentovať na domácich aj zahraničných vedeckých podujatiach ale aj vo forme publikácií v domácich a zahraničných vedeckých/odborných publikáciách (vrátane karentovaných).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní v univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je pripravený pokračovať vo vedecko-výskumnej práci, je schopný aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi a vykonávať profesijné úlohy, vyučovať anglický jazyk a literatúru na všetkých stupňoch a formách vzdelávania, aktívne sa podieľať na rozvoji didaktiky anglického jazyka a literatúry, pôsobiť v odborných funkciách na úradoch verejnej správy v oblasti školskej politiky v rámci medzinárodných vzťahov, kvalifikovane riadiť a riešiť vedecké úlohy v pedagogických inštitúciách a pôsobiť ako výskumný, metodicko-vývojový, resp. koncepčno-programový pracovník a ako organizačný a riadiaci pracovník v súkromných a verejných vzdelávacích inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický

»Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Bezpečnostné vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   - - - 
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach bezpečnosti práce, navrhovať a implementovať systémy BOZP, má schopnosť  integrovať ich do ďalších systémov (napr. environmentálnych, manažmentu kvality a pod.) resp. včleniť do nich iné systémy. Je zorientovaný v manažérstve rizík v komplexnom systéme človek – stroj – prostredie a vie voliť a aplikovať vhodné metódy analýzy rizík v jednotlivých podsystémoch.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu bezpečnostný technik a zodpovedajúce profesie v rámci samosprávy a štátnej správy. Podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania aj revízneho technika, uplatniť sa ako člen tímu v rámci bezpečnostných útvarov v podniku, alebo v  Technickej inšpekcii. Úspešným ukončením bakalárskeho stupňa absolvent získal certifikát bezpečnostného technika.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Didaktika technických predmetov

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent disponuje rozsiahlymi teoretickými vedomosťami vo vednom odbore, nadobudol schopnosti potrebné pre vedecko-výskumnú prácu a získal skúsenosti s prezentáciou výsledkov svojej práce na vedeckých konferenciách a v odborných a vedeckých domácich aj zahraničných publikáciách. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky; má schopnosť samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých odborov. Je schopný odborne a autorsky sa konfrontovať s existujúcou teóriou, je schopný prezentovať samostatné a originálne riešenie problémov. Absolvent je schopný zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj aj k novým, neprebádaným prvkom v edukačných procesoch v oblasti technických odborov.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť vo vedeckej sfére (napr. vo vedeckých ústavoch SAV, ŠPÚ), v pedagogickej sfére v rámci rôznych vzdelávacích inštitúcií (vysokoškolský učiteľ, prípadne aj učiteľ na nižšom stupni vzdelávania, lektor ďalšieho vzdelávania) alebo ako vývojový pracovník v organizáciách ponúkajúcich rôzne vzdelávacie aktivity.
Absolvent je spôsobilý vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu učiteľa na univerzitách, učiteľa na základných a stredných školách, výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Didaktika technických predmetov

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent disponuje rozsiahlymi teoretickými vedomosťami vo vednom odbore, nadobudol schopnosti potrebné pre vedecko-výskumnú prácu a získal skúsenosti s prezentáciou výsledkov svojej práce na vedeckých konferenciách a v odborných a vedeckých domácich aj zahraničných publikáciách. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky; má schopnosť samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých odborov. Je schopný odborne a autorsky sa konfrontovať s existujúcou teóriou, je schopný prezentovať samostatné a originálne riešenie problémov. Absolvent je schopný zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj aj k novým, neprebádaným prvkom v edukačných procesoch v oblasti technických odborov.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť vo vedeckej sfére (napr. vo vedeckých ústavoch SAV, ŠPÚ), v pedagogickej sfére v rámci rôznych vzdelávacích inštitúcií (vysokoškolský učiteľ, prípadne aj učiteľ na nižšom stupni vzdelávania, lektor ďalšieho vzdelávania) alebo ako vývojový pracovník v organizáciách ponúkajúcich rôzne vzdelávacie aktivity.
Absolvent je spôsobilý vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu učiteľa na univerzitách, učiteľa na základných a stredných školách, výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Hudba a zvukový dizajn

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Vedy o umení a kultúre
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Hudba a zvukový dizajn
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent štúdia ovláda podstatné pojmy z hudobno-teoretických a hudobno-historických disciplín, ktoré si overuje prostredníctvom adekvátnych hudobných zručností v speváckom zbore či v hre na zvolenom hudobnom nástroji. Na základe nadobudnutých vedomostí a  zručností je spôsobilý verbálne hodnotiť a interpretovať hudobné diela, orientuje sa vo vývoji hudobnej kultúry vo všetkých formách, žánroch a druhoch.  Svoje poznatky dokáže uplatniť pri plánovaní a organizovaní umeleckej a tvorivej činnosti v osvetovej či kultúrno-výchovnej činnosti.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach hudobného umenia, pozná základné psychologické podmienky umeleckej komunikácie, má všeobecný teoretický rozhľad a súčasne chápe širšie súvislosti hudobného umenia a pozná organizačné zázemie príslušných hudobných a kultúrnych inštitúcií. Je schopný sledovať nové poznatky v rozvíjajúcich sa disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventov Absolvent  je spôsobilý vykonávať profesiu odborného pracovníka v práci so zvukom v hudobno-dokumentačných a informačných centrách, špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách. Môže vykonávať profesiu hudobného odborníka (hudobného dramaturga, producenta, zvukového odborníka) na nižšom stupni v kultúrnych a hudobných inštitúciách: operné a hudobné divadlá, orchestrálne inštitúcie, kultúrne domy, vydavateľstvá, odborné redakcie v rozhlase a televízii, nahrávacie spoločnosti, hudobné múzeá, archívy, hudobné knižnice. Môže vykonávať tiež profesiu pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú kultúrnu oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže hlboké teoretické poznatky tvorivo využívať na identifikovanie, analyzovanie a riešenie edukačných problémov. Je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu, dokáže analyzovať, komparovať, spracovávať a aktívne využívať poznatky z domácich a zahraničných prameňov. Na profesionálnej úrovni dokáže prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej činnosti na domácich a zahraničných podujatiach. Reflektuje odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzuje jej kvalitu a efektívnosť. Je schopný tvorivo využívať vlastný vedomostný potenciál v procese permanentného sebavzdelávania v odbore a v príbuzných odboroch.
Absolvent pozná a chápe široké historicko-filozofické, psychologické a sociálne súvislosti výchovy a vzdelávania, má aktuálne poznatky z edukačných vied a najnovšie vedecké informácie vo zvolenej oblasti pedagogiky, ovláda metodológiu vedeckej práce v odbore, kvantitatívny, kvalitatívny a interdisciplinárny prístup k skúmaniu edukačných javov, dokážu využívať matematicko-štatistické prístupy vyhodnocovania  kvantitatívnych výskumných zistení, májú teoretické poznatky relevantné vo vzťahu k téme dizertačnej práce a pozná zásady prezentovania odborných a vedecko-výskumných výsledkov a zásady vedeckej etiky.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý uplatniť sa v profesiách ako pedagogický alebo vedecko-výskumný pracovník na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je kompetentný vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe v školstve a v oblasti sociálnych služieb.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže hlboké teoretické poznatky tvorivo využívať na identifikovanie, analyzovanie a riešenie edukačných problémov. Je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu, dokáže analyzovať, komparovať, spracovávať a aktívne využívať poznatky z domácich a zahraničných prameňov. Na profesionálnej úrovni dokáže prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej činnosti na domácich a zahraničných podujatiach. Reflektuje odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzuje jej kvalitu a efektívnosť. Je schopný tvorivo využívať vlastný vedomostný potenciál v procese permanentného sebavzdelávania v odbore a v príbuzných odboroch.
Absolvent pozná a chápe široké historicko-filozofické, psychologické a sociálne súvislosti výchovy a vzdelávania, má aktuálne poznatky z edukačných vied a najnovšie vedecké informácie vo zvolenej oblasti pedagogiky, ovláda metodológiu vedeckej práce v odbore, kvantitatívny, kvalitatívny a interdisciplinárny prístup k skúmaniu edukačných javov, dokážu využívať matematicko-štatistické prístupy vyhodnocovania  kvantitatívnych výskumných zistení, májú teoretické poznatky relevantné vo vzťahu k téme dizertačnej práce a pozná zásady prezentovania odborných a vedecko-výskumných výsledkov a zásady vedeckej etiky.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý uplatniť sa v profesiách ako pedagogický alebo vedecko-výskumný pracovník na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je kompetentný vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe v školstve a v oblasti sociálnych služieb.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika a vychovávateľstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže projektovať edukačnú realitu v podmienkach záujmovej činnosti v predškolskom zariadení, vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach – školské kluby detí, centrá voľného času, školské internáty a  školy v prírode, teda pre mladší a starší školský vek, až po mládež. Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí a mládeže v súlade s pedagogickými zámermi príslušných inštitúcií (napr. kultúrno-osvetových) a organizácií, ktoré spadajú pod súkromný, mimovládny sektor alebo cirkev.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná  základné pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií, prioritne výchovno-vzdelávacích školských zariadení a kultúrno-osvetových inštitúcií (knižnice, galéria, divadlo, múzeum) ako aj programy mimovládnych organizácií, ktoré sa profilujú svojou činnosťou záujmovým vzdelávaním detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný vykonávať  profesiu vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát apod.) a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové, resp. neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Absolvent  sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Pedagogika a vychovávateľstvo

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Pozná  a dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií a v záujmovom vzdelávaní detí a mládeže. Dokáže sa vlastnou výskumnou činnosťou podieľať na rozvíjaní pedagogického výskumu z tejto oblasti. Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení, inštitúcií a organizácií a je schopný pristúpiť k evaluácii kvality a riadenia týchto inštitúcií, je schopný sledovať nové poznatky z oblasti odborno-pedagogickej aj výskumnej sféry, a tak reagovať pružne na rozvíjajúce sa disciplíny svojho odboru aj príbuzných odborov.
Ako vychovávateľ a pedagóg voľného času detailne ovláda problematiku výchovy detí a mládeže a súčasne dokáže adekvátne pristupovať k riešeniu problémov, ktoré vyplývajú z edukačnej reality, dokáže zostaviť individuálne výchovné programy rešpektujúce špecifické výchovné postupy. Ako pedagóg – odborný pracovník vo sfére štátnej správy – ovláda školskú legislatívu a základy menežmentu školských zariadení. Je zorientovaný v rezorte fungovania mimovládnych organizácií. Ako pedagóg - odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu – dokáže projektovať, realizovať a vyhodnotiť pedagogický výskum a navrhnúť implementáciu výsledkov výskumu do edukačnej praxe. Ako výchovný poradca je zorientovaný v problematike poradenstva a kompetentný poskytnúť konzultácie rodičom a učiteľom, tiež z oblastí vyplývajúcich z vývinových špecifík detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný pre výkon profesie vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
Absolvent sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu, výchovný poradca, sociálny pedagóg/vychovávateľ v sociálno-edukačných zariadeniach.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

»Hudba a zvukový dizajn

Magisterský študijný program
Študijný odbor Vedy o umení a kultúre
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent programu má hlboké vedomosti o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, ovláda metodologickú základňu prístupu k fenoménu zvuku a hudby,  dokáže samostatne a tvorivo pracovať so zvukom v rámci rôznych kontextov jeho existencie, dokáže samostatne pracovať s prameňmi a literatúrou viazanými na riešenie konkrétneho akustického či hudobného problému, postupovať od charakteristiky, opisu cez analýzu k hodnoteniu akustických javov.  Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja vo svojom odbore. Absolvent má rozvinuté  zručnosti v oblasti zvukového dizajnu a v práci so zvukovou technikou, a to aj v oblasti obnovy a ochrany historických zvukových artefaktov, rozvinuté sluchovo-analytické schopnosti v oblasti frekvenčnej, spektrálnej i štrukturálnej sluchovej analýzy, aktívne využíva multimediálne systémy a informačné technológie k rozšíreniu a prehĺbeniu odborných poznatkov. Vie efektívne komunikovať odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity, orientuje sa v  kultúrnej legislatíve a nové podnety tvorivo využíva pri organizácii hudobno-kultúrneho procesu.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu kritika-publicistu v oblasti hudobného umenia, profesiu odborného pracovníka v práci so zvukom v hudobno-dokumentačných a informačných centrách, špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách, profesiu zvukového majstra, zvukového dramaturga a manažéra, ako aj hudobného redaktora v hudobných inštitúciách a audiovizuálnych médiách: operné a hudobné divadlá, orchestrálne inštitúcie, kultúrne domy, vydavateľstvá, odborné redakcie v rozhlase a televízii, nahrávacie spoločnosti. Súčasne je spôsobilý vykonávať prácu kurátora v sieti inštitúcií, spravujúcich národné kultúrne dedičstvo – v hudobných múzeách, archívoch, hudobných knižniciach. Môže vykonávať tiež profesiu pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú hudobno-kultúrnu oblasť. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia sa môže uplatniť aj vo výučbe na základných a stredných oblastiach (hudobná výchova, umenie a kultúra).
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský

Dodatočné prijímanie konanie

Dodatočné prijímanie konanie na študijné programy PF UKF v Nitre na akademický rok 2015/2016

A.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:
•    Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové štúdium)*
•    Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*
•    Učiteľstvo predmetov v kombinácii  
      - hudobné umenie v kombinácii s technikou, pedagogikou, psychológiou,
      - technika v kombinácii s hudobným umením, pedagogikou, psychológiou,

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 600,- Euro/rok )
•    Pedagogika*
•    Učiteľstvo praktickej prípravy*

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

prihlaska


B.) Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na magisterské  študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 30. júna 2015 v nasledovnom rozsahu.

Denná forma štúdia:
•    Andragogika*
•    Učiteľstvo technickej výchovy (jednopredmetové štúdium)*

Externá forma štúdia:
(Externá forma štúdia je spoplatnená  - výška školného 600,- Euro/rok )
•    Pedagogika*
•    Učiteľstvo technickej výchovy* (jednopredmetové štúdium)

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacích skúšok
Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní

prihlaska

 

Požiadavky na prijímacie skúšky Mgr.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
 
na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre
 


 
magisterské štúdium denné
Študijne programy bez prijímacej skúšky
 
Andm andragogika
AjKm anglický jazyk a kultúra
HZDm hudba a zvukový dizajn
Pedm pedagogika a vychovávateľstvo
UPVm učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
TCHm učiteľstvo techniky
SaRm šport a rekreácia
AjLm učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
   
HUAJm učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry
HUESm učiteľstvo hudobného umenia a estetickej výchovy
HUETm učiteľstvo hudobného umenia a etickej výchovy
HUFJm učiteľstvo hudobného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
HUHIm učiteľstvo hudobného umenia a histórie
HUNVm učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy
HUNJm učiteľstvo hudobného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
HUPGm učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky
HUPSm učiteľstvo hudobného umenia a psychológie
HURJm učiteľstvo hudobného umenia a ruského jazyka a literatúry
HUSJm učiteľstvo hudobného umenia a slovenského jazyka a literatúry
HUSPm učiteľstvo hudobného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
HUTJm učiteľstvo hudobného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
HUTEm učiteľstvo hudobného umenia a techniky
HUVOm učiteľstvo hudobného umenia a výchovy k občianstvu
HUVUm učiteľstvo hudobného umenia a výtvarného umenia
HUUm učiteľstvo hudobného umenia
HUDm učiteľstvo hudobno - dramatického umenia
   
PGAJm učiteľstvo  pedagogiky a anglického jazyka a literatúry
PGESm učiteľstvo  pedagogiky a estetickej výchovy
PGFJm učiteľstvo  pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry
PGHIm učiteľstvo  pedagogiky a histórie
PGNVm učiteľstvo  pedagogiky a náboženskej výchovy
PGNJm učiteľstvo  pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry
PGPSm učiteľstvo  pedagogiky a psychológie
PGRJm učiteľstvo  pedagogiky a ruského jazyka a literatúry
PGSJm učiteľstvo  pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry
PGSPm učiteľstvo  pedagogiky a španielskeho jazyka a literatúry
PGTJm učiteľstvo  pedagogiky a talianskeho jazyka a literatúry
PGTEm učiteľstvo  pedagogiky a techniky
PGVOm učiteľstvo  pedagogiky a výchovy k občianstvu
   
PSAJm učiteľstvo  psychológie a anglického jazyka a literatúry
PSESm učiteľstvo  psychológie a estetickej výchovy
PSETm učiteľstvo  psychológie a etickej výchovy
PSFJm učiteľstvo  psychológie a francúzskeho jazyka a literatúry
PSHIm učiteľstvo  psychológie a histórie
PSNVm učiteľstvo  psychológie a náboženskej výchovy
PSNJm učiteľstvo  psychológie a nemeckého jazyka a literatúry
PSRJm učiteľstvo  psychológie a ruského jazyka a literatúry
PSSJm učiteľstvo  psychológie a slovenského jazyka a literatúry
PSSPm učiteľstvo  psychológie a španielskeho jazyka a literatúry
PSTJm učiteľstvo  psychológie a talianskeho jazyka a literatúry
PSTEm učiteľstvo  psychológie a techniky
PSVOm učiteľstvo  psychológie a výchovy k občianstvu
         
TEAJm učiteľstvo  techniky a anglického jazyka a literatúry
TEESm učiteľstvo  techniky a estetickej výchovy
TEETm učiteľstvo  techniky a etickej výchovy
TEFJm učiteľstvo  techniky a francúzskeho jazyka a literatúry
TEHIm učiteľstvo  techniky a histórie
TENVm učiteľstvo  techniky a náboženskej výchovy
TENJm učiteľstvo  techniky a nemeckého jazyka a literatúry
TERJm učiteľstvo  techniky a ruského jazyka a literatúry
TESJm učiteľstvo  techniky a slovenského jazyka a literatúry
TESPm učiteľstvo  techniky a španielskeho jazyka a literatúry
TETJm učiteľstvo  techniky a talianskeho jazyka a literatúry
TEVOm učiteľstvo  techniky a výchovy k občianstvu
         
TVAJm učiteľstvo  telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry
TVESm učiteľstvo telesnej výchovy a estetickej výchovy
TVETm učiteľstvo  telesnej výchovy a etickej výchovy
TVFJm učiteľstvo  telesnej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry
TVHIm učiteľstvo  telesnej výchovy a histórie
TVHUm učiteľstvo  telesnej výchovy a hudobného umenia
TVNVm učiteľstvo  telesnej výchovy a náboženskej výchovy
TVNJm učiteľstvo  telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry
TVPGm učiteľstvo  telesnej výchovy a pedagogiky
TVPSm učiteľstvo  telesnej výchovy a psychológie
TVRJm učiteľstvo  telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry
TVSJm učiteľstvo  telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry
TVSPm učiteľstvo  telesnej výchovy a španielskeho jazyka a literatúry
TVTJm učiteľstvo  telesnej výchovy a talianskeho jazyka a literatúry
TVTEm učiteľstvo  telesnej výchovy a techniky
TVVOm učiteľstvo  telesnej výchovy a výchovy k občianstvu
TVVUm učiteľstvo  telesnej výchovy a výtvarného umenia
         
VUAJm učiteľstvo  výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry
VUESm učiteľstvo  výtvarného umenia a estetickej výchovy
VUETm učiteľstvo  výtvarného umenia a etickej výchovy
VUFJm učiteľstvo  výtvarného umenia a francúzskeho jazyka a literatúry
VUHIm učiteľstvo  výtvarného umenia a histórie
VUNVm učiteľstvo  výtvarného umenia a náboženskej výchovy
VUNJm učiteľstvo  výtvarného umenia a nemeckého jazyka a literatúry
VUPGm učiteľstvo  výtvarného umenia a pedagogiky
VUPSm učiteľstvo  výtvarného umenia a psychológie
VURJm učiteľstvo  výtvarného umenia a ruského jazyka a literatúry
VUSJm učiteľstvo  výtvarného umenia a slovenského jazyka a literatúry
VUSPm učiteľstvo  výtvarného umenia a španielskeho jazyka a literatúry
VUTJm učiteľstvo  výtvarného umenia a talianskeho jazyka a literatúry
VUTEm učiteľstvo  výtvarného umenia a techniky
VUVOm učiteľstvo  výtvarného umenia a výchovy k občianstvu

magisterské štúdium externé
 
Študijne programy bez prijímacej skúšky
 
XAndm andragogika
XPgm pedagogika
XUPVm učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
XTCHm učiteľstvo technicky
 

Elektronická návratka

Potvrdenie nástupu na štúdium

Nástup na štúdium (NÁVRATKU) potvrdzuje uchádzač,
ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí.

navratka

Fotka umiestnená do elektronickej návratky
bude použitá na výrobu vášho preukazu študenta.
Preukaz budete používať počas celého štúdia na UKF viac rokov
(zľavy na cestovanie, ubytovanie, koncerty....).

Ak máte preukaz študenta UKF, možete ho použivať v ďalšom štúdiu.

V prípade technických problémov kontaktujte


Prijatý uchádzač denného štúdia môže po vyplnení návratky požiadať o ubytovanie prostredníctvom ubytovacieho systému.

ubytovanie


vysledky

Prihlasovanie na štúdiumDoktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň)
prihlaska 
*Poplatok 25,- € 
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
 


Doplňujúce pedagogické štúdium, 
(Iné štúdium, N - stupeň)
Rozširujúce štúdium
(Iné štúdium, N - stupeň) 
 
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia - dokumet PDF
Len DPŠ Vysvedčenie  k diplomu - dokumet PDF
Iné: DPŠ u práve študujúcich na II. stupni,  potvrdenie o štúdiu - dokumet PDF alebo iné informácie alebo dokumenty
 
prihlaska 
Prihláška na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania (DPŠ, RŠ) nie je spoplatnená
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
 


Za e-prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).
Platobné údaje je možné zobraziť po potvrdení e-prihlášky.
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:
Elektronická prihláška určí variabilný symbol automaticky
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača.

_____________________________________________________________________

AISPKAPP App

 

Prihlasovanie ukončené na:
 
Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) 
prihlaska
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
 
Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) 
prihlaska 
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
 
Rigorózne konanie
(Iné štúdium, N - stupeň)
 
 

Podmienky prijatia na štúdium

Možnosti štúdia

 
 

 
Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína potvrdením prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

UKF

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď).

»Bakalárske študijné programy

v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
 • učiteľstvo predmetov v kombinácii
Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:
 

v externej forme 

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.

 

Podmienky prijatia 


 

»Magisterské študijné programy

v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:

 

v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

 

Podmienky prijatia 


 

»Doktorandské študijné programy

v dennej a v externej forme štúdia

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

  

Možnosti štúdia a podmienky prijatia