Sprievodca štúdiom

2023/2024 (1. ročník)
2022/2023 (2. ročník)
2021/2022 (3. ročník) 
2020/2021 (4. ročník) 
 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (2023/2024)
 
Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta (pridávaní a odoberaní predmetov zo zápisného listu) a tvorbe rozvrhu hodín. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci so študijným oddelením, vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie.
 
Študijní poradcovia v študijných programoch:    
     
pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ (učiteľského štúdia)  - doc. PaedDr. Nina BODORÍKOVÁ, PhD.
špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania - Mgr. Barbora SENDER, PhD.
PaeDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania - Mgr. Barbora SENDER, PhD.
PaeDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
predškolská a elementárna pedagogika  - PaedDr. Jana TRNÍKOVÁ, PhD.
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  - PaedDr. Jana TRNÍKOVÁ, PhD.
šport a rekreácia - Mgr. Andrea PAPRANCOVÁ, PhD.
vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce - PhDr. Denisa GUNIŠOVÁ, PhD.
vzdelávanie dospelých a poradenstvo - PhDr. Denisa GUNIŠOVÁ, PhD.MIAKOVÁ, PhD. 
výtvarná edukácia - doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
-
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii);
učiteľstvo hudobného umenia 
- Mgr. Ivana Lacková, PhD. - bc. štúdium,
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) - PaedDr. Zuzana BABULICOVÁ, PhD.
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) - Mgr. Lucia RAPSOVÁ, PhD. bc. štúdium
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) - Mgr. Andrea PAPRANCOVÁ, PhD.
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) - PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
učiteľstvo techniky;
učiteľstvo techniky (v kombinácii);
učiteľstvo praktickej prípravy 
- doc. PaedDr., Danka LUKÁČOVÁ, PhD.
     
Doktorandské študijné programy    
     
pedagogika - doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia - doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
didaktika technických predmetov - doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.
didaktika anglického jazyka a literatúry - prof. PaedDr. Zdena KRÁĽOVÁ, PhD.
športová edukológia - prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.
 
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špeciálnymi potrebami