Sprievodca štúdiom

2021/2022 (1. ročník) 
2020/2021 (2. ročník) 
2019/2020 (3. ročník)
2018/2019 (4. ročník)
 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (2020/2021)
Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta a rozvrhu hodín. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie.
 
Učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
 
pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľského štúdia

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii:
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.
 
učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii;
učiteľstvo hudobného umenia;
Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD. – bakalárske štúdium,
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. – magisterské štúdium
 
učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
PaedDr. Zuzana BABULICOVÁ, PhD.
 
učiteľstvo psychológie v kombinácii
PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
Mgr. Lucia RAPSOVÁ, PhD. (prvý ročník Bc., Mgr.)
 
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Mgr. Natália CZAKOVÁ, PhD.
 
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
 
učiteľstvo techniky,
učiteľstvo techniky v kombinácii,
učiteľstvo praktickej prípravy 
výtvarná edukácia
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
 
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Neučiteľské študijné programy:
 
pedagogika a vychovávateľstvo
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
 
vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
vzdelávanie dospelých a poradenstvo
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Mgr. Barbora SENDER, PhD. - (bakalárske štúdium)
doc. PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD. - (magisterské štúdium)
 
špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD. - (bakalárske štúdium)
 
špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
Mgr. Barbora SENDER, PhD.
doc. PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD.
 
šport a rekreácia
Mgr. Lenka DIVINEC, PhD.
 

Doktorandské študijné programy
pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.

didaktika technických predmetov
doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.

didaktika anglického jazyka a literatúry
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.

športová edukológia
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.