Sprievodca štúdiom

2020/2021 (1. ročník) 
2019/2020 (2. ročník)
2018/2019 (3. ročník)
2017/2018 (4. ročník)
 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta a rozvrhu hodín. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie.

Učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia


- pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľského štúdia
- PaedDr. Nina KOZÁROVÁ, PhD.

- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii:
doc. Mgr. Eva REID, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii;
  učiteľstvo hudobného umenia;
  učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD. – bakalárske štúdium,
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. – magisterské štúdium
Katedra hudby

- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
PaedDr. Tomáš TURZÁK, PhD.
Katedra pedagogiky

- učiteľstvo psychológie v kombinácii
PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
Mgr. Lucia RAPSOVÁ, PhD. (prvý ročník Bc., Mgr.)
Katedra pedagogickej a školskej psychológie

- učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Mgr. Natália CZAKOVÁ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu

- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

- učiteľstvo techniky, učiteľstvo techniky v kombinácii, učiteľstvo praktickej prípravy
doc. PaedDr., Danka LUKÁČOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
PaedDr. Jana TRNÍKOVÁ, PhD.
doc. PaedDr. Tatiana MARCINEKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

Neučiteľské študijné programy:

- andragogika
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- anglický jazyk a kultúra
Mgr. Ingrid KÁLAZIOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- hudba a zvukový dizajn
doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
Katedra hudby

- manažment vzdelávania a verejnej správy
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- pedagogika a vychovávateľstvo
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- výtvarná edukácia
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

- špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Mgr. Barbora SENDER, PhD. - (bakalárske štúdium)
PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD. - (magisterské štúdium)
Katedra pedagogiky

- šport a rekreácia
Mgr. Lenka DIVINEC, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu

 

Doktorandské študijné programy

- andragogika
doc. PaedDr. Marianna MŰLLER DE MORAIS, PhD.
Katedra pedagogiky, 037 6408 257,

- pedagogika
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- predškolská a elementárna pedagogika
doc. PaedDr. Monika MÁČAJOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
Katedra hudby

- didaktika technických predmetov
doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- didaktika anglického jazyka a literatúry
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- športová edukológia
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu