Sprievodca štúdiom

2021/2022 (1. ročník) 
2020/2021 (2. ročník) 
2019/2020 (3. ročník)
2018/2019 (4. ročník)
 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (2020/2021)
Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta a rozvrhu hodín. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie.
Učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia

- pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľského štúdia
PaedDr. Nina KOZÁROVÁ, PhD.

- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii:
doc. Mgr. Eva REID, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
 
- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii;
- učiteľstvo hudobného umenia;
- učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD. – bakalárske štúdium,
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. – magisterské štúdium
Katedra hudby
 
- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
PaedDr. Tomáš TURZÁK, PhD.
Katedra pedagogiky
 
- učiteľstvo psychológie v kombinácii
PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
Mgr. Lucia RAPSOVÁ, PhD. (prvý ročník Bc., Mgr.)
Katedra pedagogickej a školskej psychológie
 
- učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Mgr. Natália CZAKOVÁ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
 
- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
 
- učiteľstvo techniky,
- učiteľstvo techniky v kombinácii,
- učiteľstvo praktickej prípravy 
doc. PaedDr., Danka LUKÁČOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií
 
- predškolská a elementárna pedagogika
- učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 
Neučiteľské študijné programy:
- andragogika
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky
 
- anglický jazyk a kultúra
Mgr. Ingrid KÁLAZIOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
 
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- hudba a zvukový dizajn
doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
Katedra hudby
 
- manažment vzdelávania a verejnej správy
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky
 
- pedagogika a vychovávateľstvo
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky
 
- výtvarná edukácia
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
 
- špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Mgr. Barbora SENDER, PhD. - (bakalárske štúdium)
doc. PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD. - (magisterské štúdium)
Katedra pedagogiky
 
- šport a rekreácia
Mgr. Lenka DIVINEC, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
 

Doktorandské študijné programy
- andragogika
doc. PaedDr. Marianna MŰLLER DE MORAIS, PhD.
Katedra pedagogiky, 037 6408 257,
- pedagogika
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky
- predškolská a elementárna pedagogika
doc. PaedDr. Monika MÁČAJOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky
- pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
Katedra hudby
- didaktika technických predmetov
doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií
- didaktika anglického jazyka a literatúry
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
- športová edukológia
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu