~Pedagogika a práca s deťmi

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
- akademický titul: bakalár (Bc.)
 
DENNÉ ŠTÚDIUM -  dĺžka štúdia 3 roky
 

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 4 roky
 
 
 
MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
 - akademický titul: magister (Mgr.)

DENNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia 2 roky 

Tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii dvoch predmetov. Na Pedagogickú fakultu UKF je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM - dĺžka štúdia: 3 roky

 
 
DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
- akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)