Prihlasovanie na štúdium

Návod na prihlásenie

Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) do 28.02.2021 (resp.31.03.2021)

prihlaska

Odporúčame, pre študenta študujúceho na UKF prihlasovť sa cez AIS

Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) do 30.04.2021
Odporúčame pre študenta UKF prihlasovanie cez AIS (návod)

prihlaska AISprihlaska

  

Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň) od 01.04. do 31.05.2021
Odporúčame pre študenta UKF prihlasovanie cez AIS

prihlaska AISprihlaska


Poplatok za:

- za elektronickú prihlášku UKF   25,- €
- za papierovú prihlášku (MSSR) alebo inú prihlášku 30,- €
Za prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:
 pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky

 pri papierovej prihláške (neodporúča sa)
2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

_____________________________________________________________________

AISPKAPP App