Možnosti štúdia a podmienky prijatia na štúdium

 

 

 

 

Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske a magisterské študijne programy:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. 

UKF

 

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď tabuľky).