Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia na štúdium

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Dodatočné prijímacie konanie (bakalárske a magisterské študijne programy)


    Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy (2018/19)
        požiadavky na prijímacie skúšky

    Podmienky prijatia na magisterské študijné programy (2018/19)
        požiadavky na prijímacie skúšky

    Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy (2018/19)
        požiadavky na prijímacie skúšky - témy dizertačných prác

 

UKF

 

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď tabuľky).