»Výtvarná edukácia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu Absolvent má kreatívny, samostatný tvorivý prejav prostredníctvom aplikácie poznatkov a vedomostí, kultivovaného výtvarného videnia a myslenia v súčinnosti s presahmi do jednotlivých médií, má praktické schopnosti pre riadenie interakčného procesu vo výtvarnej edukácii – didaktické, perceptuálne, výrazovo-komunikatívne a organizačné kompetencie, ovláda širokú škálu výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný efektívnej komunikácie o problematike výtvarnej edukácie a interpretácie výtvarného umenia v širšom spoločenskom kontexte, je schopný individuálnej i tímovej práce pri riešení odborných projektov a problémov v oblasti predmetovej špecializácie – Výtvarnej edukácie. Absolvent je spôsobilý prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je spôsobilý kreatívne formovať a riadiť výtvarnú činnosť v interakčnom (edukačnom) procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti, je  schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie. Absolvent získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti s pedagogickou spôsobilosťou. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej činnosti kvalifikovaného učiteľa výtvarnej výchovy, resp. príbuzných predmetov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako metodik pre výučbu výtvarnej výchovy, ako animátor voľného času v rekreačných zariadeniach i v kultúrnych inštitúciách, ako špeciálny pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. Môže sa tiež uplatniť ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský