pC-Cp

PRAX V CENTRE farbaPrax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy / Practice in the centre of the subject field didactics, subject field didactics in the centre of preparation for practice

 

1. Ciele 2. Riešitelia 3. Výročné správy 4. Publikácie 5. Konferencie a výstavy
6. Centrum praktickej prípravy   7. Popularizácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ciele 

Cieľom projektu je identifikovať kľúčové adaptívne vyučovacie stratégie uplatňujúce kognitívne orientovaný prístup pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia žiakov a ďalšie kľúčové psychodidaktické stratégie v konkrétnych odborových didaktikách a implementovať ich v pregraduálnej praktickej príprave učiteľov sekundárneho vzdelávania prostredníctvom reflektovanej, štruktúrovanej, stupňovitej učiteľskej praxe koordinovanej odborovými didaktikmi prostredntíctvom excelentného centra praktickej prípravy. Konkrétne odborové didaktiky tvoria didaktiky všetkých učiteľských odborov, t.j. didaktiky vyučovania matematiky, chémie, fyziky, biológie, informatiky, geografie, slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry, , etickej výchovy, náuky o spoločnosti, pedagogiky, telesnej výchovy, výtvarného, hudobného, hudobno-dramatického umenia, techniky. Cieľom je vytvoriť metodický materiál v podobe didaktických situácií a stratégií vyučovania príslušného predmetu aplikujúceho psychodidaktické poznatky v príslušných odborových didaktikách, doplnené expertným rozborom a pilotne ho overiť v modeli reflektovanej pedagogickej praxe. Na základe výsledkov definovať štandardy praktickej prípravy s dôrazom na profesijné psychodidaktické spôsobilosti študentov a absolventov učiteľských odborov vo všetkých predmetoch, ktoré doteraz v odborových didaktikách absentujú a vytvoriť nástroje hodnotenia úrovne nadobudnutých profesijných zručností na úrovni jednotlivých zložiek praktickej prípravy, čím sa výsledky stanú univerzálne použiteľnými nástrojmi detekcie kvality prípravy učiteľov v našej proveniencii, ako aj nástrojom medzinárodnej komparácie.
Cieľom projektu je priamo implementovať princípy prepájania teoretickej prípravy s praktickou prípravou a rozšíriť podiel praktickej prípravy učiteľov vytvorením excelentného Centra praktickej prípravy, ktoré:
 • stvárni priestor pre prezentáciu koncepčných stratégií vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a ich koordináciu odborovými didaktikmi, čo charakterizujeme ako nový koncept kvality výučby, pre ktorý je potrebné stimulovať zodpovedajúce spôsobilosti študenta učiteľstva,
 • stvárni priestor pre pozorovanie, analýzu pedagogických situácií a didaktických stratégií (implementujúcich poznatky modernej teórie odborových didaktík taktiež s využitím digitálnych edukačných prostriedkov),
 • stvárni priestor pre návrh a testovanie riešení a ich expertný, odborovodidaktický a psychologicko - pedagogický rozbor s následnou reflexiou študenta konfrontovanou so psychodidaktickou teóriu, - vytvorí priestor pre úzku spoluprácu s cvičnými učiteľmi (zaškolenými prostredníctvm programov kontinuálneho vzdelávania) a prostredníctvom nich priamo s trhom práce, čo je významné kritérium kvality vzdelávania definované v ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),
 • vytvorí priestor pre analýzu asistentských pedagogických činností v edukačnom prostredí, -vytvorí priestor pre identifikáciu výskumných problémov v odborových didaktikách a ich základné metodologické ukotvenie pre realizáciu akčného, ale i aplikovaného výskumu v rámci diplomových prác študentov učiteľstva na báze prezentovaného environmentu vyučovacieho procesu,
 • vytvorí priestor pre medzinárodné komparácie a konfrontácie odborovodidaktických a psychodidaktických stratégií a ich metodickú analýzu študentmi, vedenú odborovými didaktikmi a učiteľmi - expertmi (atestovaní učitelia),
 • vytvorí priestor pre skvalitnenie pedagogickej praxe študentov učiteľstva analýzou najlepších postupov (best practices) v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte, -vytvorí priestor pre podporu realizácie praktickej prípravy v zahraničí a jej odborné hodnotenie zahraničnými a domácimi expertmi a sebahodnotiacu reflexiu, -vytvorí digitálnu bázu pre prezentáciu demonštračných štúdií odborovodidaktických aplikácií pre detekované kľúčové psychodidaktické konštrukty a analýzu pozorovaných praktických didaktických schém, -prepojí praktickú prípravu študentov v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov s prostredím ďalšieho vzdelávania a postgraduálnou prípravy učiteľov a cvičných učiteľov. 

gbProject objectives 

The aim of the project is to identify the key adaptive teaching strategies applying cognitive-based approach for the development of critical and creative thinking of students and other key psycho-didactic topics and strategies that reflect a complex of inclusive educational space (students` individual educational needs in the school environment) with emphasis on the formative role of teaching in particular subject field didactics, i.e. didactics of teaching mathematics, chemistry, physics, biology, computer science, geography, Slovak language and literature, German language and literature, English language and literature, French language and literature, ethics, physical education, art, music, technical education and their practical implementation in the undergraduate teacher training for secondary level through an reflected, structured and gradual teaching practice. The aim is to create a didactic material in the form of instructional didactic situations and strategies of the particular subject which would apply psycho-didactic competences within the particular field didactic. The material would be complemented by expert analyzes and verified within a model of reflected teaching practice. The aim is to implement the principles of linking theoretical training with practical training and to broaden the proportion of practical teacher training by creating an excellent centre of teacher training which: - will provide a space for presentation of conceptual instructional strategies of individual subjects and their coordination with field didactics, which is characterized as a new concept of teaching quality which has to stimulate the adequate competence of student teachers, - will provide a space for observation, analysis of teaching situations and teaching strategies (implementing the findings of modern trade theory didactics also using digital educational resources), space for design and testing of solutions and their professional psycho-pedagogical analysis with a subsequent student reflection confronted with psycho-didactic theory, - provide a space for the close cooperation with teacher trainer (trained through continuous education programmes) and through them directly with the labour market, which is an important criterion for quality of education defined in ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) - provide a space for the analysis of pedagogical assistantship activities in educational environment, - provide a space for identifying research problems in subject field didactics and their basic methodological anchoring for the implementation of an action and applied research within the students` final theses, - provide a space for international comparison and confrontation of the subject field didactic and psycho-didactic strategies as well as students` methodological analysis led by subject field teachers and expert teachers (certified teachers), - provide a space for the support of the practical training implementation abroad and its professional assessment by foreign and Slovak experts as well as a self-assessment reflection, - provide a digital basis for presentation of case studies in subject field didactics for the key psycho-didactic constructs and an analysis of observed practical teaching designs, - link the students` practical training within the undergraduate teacher training with the further education and postgraduate teacher training.


2. Riešitelia 

riesitelia


3. Výročné správy 

Ročná správa:    2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Výstup projektu: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

 
 

 

 

 

 

 

 


4. Publikácie 

 • Pedagogika
tomsik kvantitativny vyskum Talent v skole pedagogicka prax nastroj Stratégie rozvoja kritického myslenia vo vyučovaní PEDAGOGIKY INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE Pojmove mapy v teorii a praxi
 • Didaktika spoločenskovedných predmetov
publikacie predanociava lomnicky lomnicky3 2019 Tvorive a kriticke myslenie v pripave ucitelov etickej vychovy 2019 Tvorive a kriticke myslenie v pripave ucitelov etickej vychovy 2019 Tvorive a kriticke myslenie v pripave ucitelov etickej vychovy rozvorj kritickeho myslenia T V O R I V É A K R I T I C K É M Y S L E N I E V P R Í P R A V E Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti  Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
 • Didaktika prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky
ceretkova moderne pristupy tvorive myslenie strategie vyucby Stratégie kritického a tvorivého myslenia Stratégie kritického a tvorivého myslenia v príprave učiteľov informatiky Kritické a tvorivé myslenie v príprave učiteľov biológie Kompetencie učiteľa hodnotenie sebahodnotenie Kritické a tvorivé myslenie v príprave učiteľov geografie Magdaléna Nemčíková, Hilda Kramáreková, Ján Štubňa
 • Didaktika materinského jazyka a cudzích jazykov
publikacie horvathova kulturny text English for Specific CHILD IN THE FAMILY EDUKÁCIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOHU Z ASPEKTU POZNÁVACÍCH PROCESOV Základy didaktiky cudzích jazykov CLIL Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie na základných a stredných školách
 • Didaktika výchovných a umeleckovýchovných predmetov
V SOD e satkova recka kratochvil recka krajina edukacny pohlad satkova

 


5. Konferencie

____________________
2020 
- EDUCO 2020 „Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů“ 19. 3. – 21. 3. 2020 
- Študentská vedecká konferencia 2020 organizátor PaedDr. A. Sandanusová, PhD., Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, na ktorej prezentovalo svoje práce, zamerané na rozvoj tvorivého a kritického myslenia v predmete biológia 8 študentiek. Záverečná konferencia riešiteľov sa pre pandemickú situáciu neuskutočnila.
 
____________________
2019 
- EDUCA XV. 25.04.2019 Pedagogická fakulta UKF v Nitre 
Nitrianske štatistické dni 2019 4.-5. 4. 2019 (fotogaléria a informácie o konferencii
 
Výstavy
- DIPLOM 2019, KurátorI: Adriana Récka a Jozef Baus; organizátor podujatia: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre; Miesto konania: Galéria univerzum PF UKF v Nitre, 22. máj - 7. jún 2019. Charakteristika: výstava magisterských diplomových prác absolventov študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2018/2019. Výstava sa realizovala ako súčasť projektu č. APVV-15-0368. (pozvánka  a fotogaléria)
- PodlaHa, Kurátor: Martin Kratochvil; organizátor podujatia: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre; Miesto konania: Galéria univerzum PF UKF v Nitre, 25. máj - 8. jún 2019. Charakteristika: výstava študentov 1. a 2. ročníka študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2018/2019 zaoberajúca sa problematikou interdisciplinárneho presahu hudby a výtvarného umenia v oblasti minimalizmu, dekorativizmu, repetitívneho, modulárneho a seriálového vyjadrovania. Výstava prezentuje veľkoplošné maľby na podlahe a expandovanie plošných štruktúr do priestoru.
 
____________________
2018
- INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia
  21.11,2018 Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Program, Fotogaléria, Zborník
 
Výstavy
KRITICKÉ MYSLENIE A TVORIVOSŤ VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII / Kurátor: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.; Organizátori: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. a PaeDr. Janka Satková, PhD.; vernisáž 21.11.2018, Miesto Galéria Univerzum PF UKF v Nitre. Výstava predstavuje práce študentov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii.
- DIPLOM 2018 / KurátorI: Adriana Récka a Jozef Baus; organizátor podujatia: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre; Miesto konania: Galéria univerzum PF UKF v Nitre, 25. máj - 8. jún 2018. Charakteristika: výstava magisterských diplomových prác absolventov študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2017/2018. Výstava sa realizovala ako súčasť projektu č. APVV-15-0368.
 
____________________ 
2017
- INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK PRAXE;
  13.-14.11.2017 Pedagogická fakulta UKF v Nitre; ProgramZborníkFotogaléria
- PARADIGMY ZMIEN EDUKÁCIE V 21. STOROČÍ;
  3. 5. 2017 Pedagogická fakulta UKF v Nitre; Zborník
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE IN EDUCATION 2017,
  11-13 July, 2017 Florence, Italy; Pozvánka; Program, Zborník
 
Výstavy
- DIGITÁLNE MÉDIÁ VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII / Kurátor: Ľ. Zabadal; Organizátori Ľubomír Zabadal, Janka Satková; vernisáž: 13.11.2017, 16.30, Miesto: vestibul PF UKF v Nitre. Výstava dokumentuje výsledky prác študentov na disciplíne Digitálne médiá vo výtvarnej edukácii. Metodika vedenia predmetu je svojimi didaktickými stratégiami zameraná na rozvoj kritického a tvorivého myslenia prostredníctvom prípravy, realizácie a reflexie vlastnej výtvarnej tvorby. Disciplína je zameraná na prípravu budúcich učiteľov výtvarnej výchovy tým, že svojím obsahom, úlohami a štruktúrou vychádza z aktuálnych osnov a štandardov výtvarnej výchovy, s dôrazom na konkrétne metodické rady.
- VARIABILITA, INTERDISCIPLINARITA, INTERAKTIVITA /Kurátor Martin Kratochvíl; organizátor Martin Kratochvíl, Juraj Toman, Robert Miček; vernisáž 25.10.2017– miesto: Galéria Univerzum 25.10-27.11.2017; Výstava dokumentuje výsledky prác študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika na praktických disciplínach vyučovaných na KVTV . Disciplíny sú zamerané na prezentovanie metodiky, ktorá využíva metódy rozvoja tvorivosti a kritického myslenia prostredníctvom aktívnej výtvarnej tvorby.
- AUDIT 2017/Jozef Baus, vernisáž 16.2.2017o 10.30 - miesto: Galéria Univerzum 16.2 – 15.3. 2017; Výstava dokumentuje výsledky prác študentov študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia
- DIPLOM 2017/ Kurátor: Adriana Récka; organizátor podujatia: Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre; Miesto konania: Galéria univerzum PF UKF v Nitre, 25. máj - 9. jún 2017. Charakteristika: výstava magisterských diplomových prác absolventov študijného programu Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v akademickom roku 2016/2017. Výstava sa realizovala ako súčasť projektu č. APVV-15-0368.
 
 


6. Centrum praktickej prípravy 

 20210218 104917 20210218 104838 20210218 104542 20210218 104412 20210218 104300


7. Popularizácia 

Recka 14 10 2019