Vedecká a umelecká činnosť študentov

Univerzitná grantová agentúra

Univerzitná grantová agentúra Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UGA) podporuje vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Žiadosť o finančnú podporu je možné podávať na jednoročný projekt určený pre doktorandov a na jednoročný a dvojročný projekt pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov bez vedecko-pedagogického titulu docent a profesor, do 35 rokov.

Komisie Univerzitnej grantovej angetúry

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KOMISIA č. 5 – Pedagogické vedy
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., MBA – predseda
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

KOMISIA č. 6 – Umenie
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. – predseda
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
PaedDr. Janka Satková, PhD.
Mgr. Art. Marek Štrbák, PhD., ArtD.

Prejsť na informácie k aktuálnej výzve 

Študentská vedecká a umelecká činnosť

Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je príležitosťou pre študentov prejaviť svoje vedomosti, schopnosti a umelecké zručnosti, ako aj podnietiť ich k tvorivej výskumnej, odbornej a umeleckej činnosti. Súťažné sekcie ŠVOUČ sa zabezpečujú tak, aby sa vedecká, odborná a umelecká činnosť študentov uskutočňovala v nadväznosti na študijné programy a vedné a umelecké odbory fakulty. Víťazi katedrového kola sa pravidelne úspešne umiestňujú aj na národných alebo medzinárodných prehliadkach ŠVOUČ vo svojich odboroch.

Pracoviská PF UKF každoročne zverejňujú informácie o konaniach ŠVOČ na svojich katedrových stránkach:
 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A KULTÚRY

KATEDRA HUDBY
 
KATEDRA PEDAGOGIKY

KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE
 
KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII
ŠVOUČ

KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
pencil g550865e00 640