Tlačivá pre III. stupeň

1. Individuálny študijný plán doktoranda . (1. ročník)

2. Individuálny študijný plán doktoranda .

3. Žiadosť o... .

4. Žiadosť o uznanie skúšky/skúšok .

5. Žiadosť o uznanie jazykovej spôsobilosti .

6. Žiadosť o študijný pobyt .

7. Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky .

8. Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce .

9. Súhlas so zverejnením autoreferátu .

10. Potvrdenie o návšteve školy .

11. Potvrdenie účasti na prednáške .

12. Potvrdenie o prijatí  študenta na pedagogickú prax .

 

Tlačivá a formuláre

Pre študentov PF:

Tlačivá pre bakalárske a magisterské štúdium (I. a II. stupeň)

Žiadosť o... (predĺženie, prerušenie, zanechanie, prestup, iné) 
   
Potvrdenie o návšteve školy 
Potvrdenie o štúdiu - absolvent 
   
4 Žiadosť o znovu vydanie preukazu študenta
   
5 PokynyŽiadosť o uznanie predmetu . - Príloha k žiadosti . 
   
6 Žiadosť o schválenie študijného pobytu v zahraničí - (postup podania žiadosti)
7 Žiadosť o záznam hodnotenia dovezených predmetov zo študentskej mobility - (príloha k žiadosti)
   
8 Žiadosť o odpustenie školného

 

 

Tlačivá pre doktorandské štúdium (III. stupeň)

Zoznam tlačív


Tlačíva pre ďalšie vzdelávanie

Potvrdenie o účasti na ďalšom vzdelávaní

Potvrdenie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania


Študentské e-maily

Každý študent univerzity má v súlade so Študijným poriadkom UKF 500 MB e-mailovú schránku určenú na komunikáciu (nielen) s univerzitou.

Študent UKF je povinný na komunikáciu s UKF používať e-mailovú adresu definovanú univerzitou.

E-mailová adresa má tvar , ak existuje viac študentov rovnakého mena nasleduje za priezviskom poradové číslo (napr. jozef.mrkva7@ student.ukf.sk. Presnú podobu e-mailovej adresy nájdete v políčku e-mail v Akademickom informačnom systéme alebo v adresári na strankach univerzity.

Prihlasovať sa do pošty možno cez webovú adresu https://studentmail.ukf.sk/ alebo odkaz Mail - WebMail pre študentov na webovej stránke univerzity alebo fakulty. Prihlasovacie meno i heslo sú totožné s prihlasovacími údajmi do systému AIS.

AIS

Aký máte problém? 127737 
0 AIS nereaguje správne, nejde tlač →  test prehliadača    
1 zápis predmetov - pridať predmety do zápisného listu  viď. 6  
2
- info pre študijný program PEP,
- info pre predmet
- pozrieť/vytlačiť svoj rozvrh  
3 prihlásiť sa na skúšku* - aké mám hodnotenie  
    priebežné hodnotenie
   
4 prihlásiť na záverečnú prácu* - vytlač si zadanie práce    
    - vložiť prácu do AIS*    
    - pozrieť/tlačiť posudok    
5 prihlásiť sa na štátnu skúšku/obhajobu* (zaradenie, obsahovú náplň...)     
6 vytvoriť zápisný list na ďalší rok* (len do ďalšieho roku) ad. 1  
7 "elektronický" zápis * (ak je požadované) (potvrdenie záujmu pokračovať)    
8
pozrieť školné, poplatky (tlač príkazu na úhradu)
vid. neuhradené poplatky v AIS    
9
skontrolovať si priebeh štúdia (pre končiacich študentov)    
10
pozrieť vážený priemer, hodnotenie predmetov      
11
       
12 prečítať si správy v AIS      
13  vyplniť dotazník*      
  používať elektronickú nástenku  komunikácia k predmetu    
  prihlásiť na slávnosť štúdia (imatrikulácia...)      
 14 pozrieť si študijný plán (podprogram, program)       


*je možné len v stanovených intervaloch (sledujte oznamy)
Ak vám chýba ďalší návod, alebo by ste návod vedeli vylepšiť napíšte administrátorovi  (na komunikáciu používajte študentský mail). 
Pre správne používanie AIS je dôležité poznať Študijný poriadok a Harmonogram akademického roka.
Po načítaní PDF stlačte klávesu (F5)
 
 
photo

Zápisy

Zápisy
 
Zápis na štúdium sa  riadi čl. 10 Zápis na štúdium Študijného poriadku UKF.
 
Zápisom študent deklaruje záujem o štúdium v danom akademickom roku.
Termíny zápisov na štúdium a zápisov predmetov, ako aj potvrdzovania tlačív sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka.
Zápis do prvého roka študijného programu všetkých stupňov štúdia musí študent realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne.
Do ďalších rokov štúdia študijného programu sa zapíše elektronicky.

 

ŠVOČ

ŠVOČ

Fakulta organizuje súťaž študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOČ) pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Predložené práce hodnotené oponentmi a sú obhajované pred odbornými komisiami.

Pedagogická prax

 

HARMONOGRAM

ROZVRHY


PF Oddelenie pedagogickej praxe
   
FPV Oddelenie pedagogickej praxe
FF Oddelenie pedagogickej praxe  
 
 
ccv 007OZNAMY

Na komunikáciu s Oddelením pedagogickej praxe odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
 
3. roč. Bc. 2020/2021 - Metodicko - organizačná inštruktáž k hospitačnej pedagogickej praxi zverejnené 14.09.2020
3. roč. Bc. 2020/2021 - Žiadosť o výnimku v realizácii pedagogickej praxe  zverejnene 28.08.2020
 
 
 
ccv 005


TLAČIVÁ

Pre správne zobrazenie tlačiva stlačte (F5)
 
 
 
 
 
 
ccv 007PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Odborný pracovník:
k szijartoovaPaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
zodpovedná koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov uskutočňovaných na FPV, FF a PF UKF v Nitre
koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF a FF (UAP, UPP) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
  

Odborný pracovník:
koordinátorka pedagogickej praxe študentov FPV a PF (PEP, UPV a SPE) UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariát:
 
  
vavrova
 
 

 
ccv 002DIDAKTICI

ccv 004

Imatrikulácia

Imatrikulácia je slávnosť, pri ktorej študent prvýkrát zapísaný do fakultnej matriky (imatrikulovaný) sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte,  tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok.

Imatrikulácia je akademický obrad, zloženie akademického sľubu, ktorý sa koná za účasti rektora a dekana PF alebo za účasti nimi určených zástupcov (prorektora, prodekana).

Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity s uplatnením akademických insígnií a talárov PF UKF v Nitre, za prítomnosti vedúcich katedier, garantov a tútorov jednotlivých študijných programov.

Imatrikulácia študentov je podmienkou získania potvrdenia o imatrikulácii, potrebného pre zahraničné študijné a pracovné aktivity. Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná, pričom sa vyžaduje formálne oblečenie.

Imatrikulačný sľub:
„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok.“

 

Facebook

Sprievodca štúdiom

 
 
2020/2021 (1. ročník) 
2019/2020 (2. ročník)
2018/2019 (3. ročník)
2017/2018 (4. ročník)
 
 

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta a rozvrhu hodín. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie.

Učiteľské študijné programy v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia


- pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľského štúdia
- PaedDr. Nina KOZÁROVÁ, PhD.

- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii:
doc. Mgr. Eva REID, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii;
  učiteľstvo hudobného umenia;
  učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Mgr. art. Zuzana HUBINSKÁ, PhD. – bakalárske štúdium,
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. – magisterské štúdium
Katedra hudby

- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii
PaedDr. Tomáš TURZÁK, PhD.
Katedra pedagogiky

- učiteľstvo psychológie v kombinácii
PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
Mgr. Lucia RAPSOVÁ, PhD. (prvý ročník Bc., Mgr.)
Katedra pedagogickej a školskej psychológie

- učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Mgr. Natália CZAKOVÁ, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu

- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

- učiteľstvo techniky, učiteľstvo techniky v kombinácii, učiteľstvo praktickej prípravy
doc. PaedDr., Danka LUKÁČOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
PaedDr. Jana TRNÍKOVÁ, PhD.
doc. PaedDr. Tatiana MARCINEKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

Neučiteľské študijné programy:

- andragogika
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- anglický jazyk a kultúra
Mgr. Ingrid KÁLAZIOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- hudba a zvukový dizajn
doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
Katedra hudby

- manažment vzdelávania a verejnej správy
PhDr. Dominika TEMIAKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- pedagogika a vychovávateľstvo
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- výtvarná edukácia
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy

- špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
Mgr. Barbora SENDER, PhD. - (bakalárske štúdium)
PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD. - (magisterské štúdium)
Katedra pedagogiky

- šport a rekreácia
Mgr. Lenka DIVINEC, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu

 

Doktorandské študijné programy

- andragogika
doc. PaedDr. Marianna MŰLLER DE MORAIS, PhD.
Katedra pedagogiky, 037 6408 257,

- pedagogika
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- predškolská a elementárna pedagogika
doc. PaedDr. Monika MÁČAJOVÁ, PhD.
Katedra pedagogiky

- pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia
doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD.
Katedra hudby

- didaktika technických predmetov
doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií

- didaktika anglického jazyka a literatúry
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií

- športová edukológia
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu