Študentské e-maily

Každý študent univerzity má v súlade so Študijným poriadkom UKF 500 MB e-mailovú schránku určenú na komunikáciu (nielen) s univerzitou.

Študent UKF je povinný na komunikáciu s UKF používať e-mailovú adresu definovanú univerzitou.

E-mailová adresa má tvar , ak existuje viac študentov rovnakého mena nasleduje za priezviskom poradové číslo (napr. jozef.mrkva7@ student.ukf.sk. Presnú podobu e-mailovej adresy nájdete v políčku e-mail v Akademickom informačnom systéme alebo v adresári na strankach univerzity.

Prihlasovať sa do pošty možno cez webovú adresu https://studentmail.ukf.sk/ alebo odkaz Mail - WebMail pre študentov na webovej stránke univerzity alebo fakulty. Prihlasovacie meno i heslo sú totožné s prihlasovacími údajmi do systému AIS.