Zápisy

Zápisy
 
Zápis na štúdium sa  riadi čl. 10 Zápis na štúdium Študijného poriadku UKF.
 
Zápisom študent deklaruje záujem o štúdium v danom akademickom roku.
Termíny zápisov na štúdium a zápisov predmetov, ako aj potvrdzovania tlačív sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka.
Zápis do prvého roka študijného programu všetkých stupňov štúdia musí študent realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne.
Do ďalších rokov štúdia študijného programu sa zapíše elektronicky.