Prihlasovanie na štúdium

Bakalárske štúdium štúdium
(I. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
 
Magisterské štúdium
(II. vysokoškolský stupeň) 
Možnosti štúdia
prihlaska 
*Poplatok 25,- €
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.
 
Doktorandské štúdium
(III. vysokoškolský stupeň)
prihlaska 
*Poplatok 25,- € 
Prihlášku neposielať v papierovej forme!
Študujúci na UKF možu prihlášku uchádzača podať v AIS.

Doplňujúce pedagogické štúdium - len pre uchádzačov (s pedagogickou spôsobilosťou)
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Diplom o ukončeni vysokoškolského štúdia - dokumet PDF
Len DPŠ Vysvedčenie  k diplomu - dokumet PDF
Iné: DPŠ u práve študujúcich na II. stupni,  potvrdenie o štúdiu - dokumet PDF alebo iné informácie alebo dokumenty
prihlaska 
 Prihláška nie je spoplatnená

Rekvalifikačné vzdelávanie
Prílohy e-prihlášky:
Životopis - dokument PDF
Príloha 1 - Maturitné vysvedčenie
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená

PRESTUP

Zápis študenta z inej vysokej školy(pokyny)
prihlaska
Prihláška nie je spoplatnená

 

_____________________________________________________________________

*
Za e-prihlášku plaťte bankovym prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou).
Platobné údaje je možné zobraziť po potvrdení e-prihlášky.
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
 
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
 
Variabilný symbol:
Elektronická prihláška určí variabilný symbol automaticky
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača.