Žiadosť o znovu vydanie preukazu študenta

1. Vytlačte si tžiadosť z AIS
 
2. Zaplaťte cez internet banking (nie poštovou poukážkou) sumu na účet a variabilný symbol uvedenú v žiadosti
3. Žiadosť s dokladom o zaplateni predložte potvrdiť na študijné oddelenie (PF, 1. poschodie)
  
4. Preukaz vám bude vytlačný na CIKT (v úradných hodinách na počkanie).

Organizácia štúdia na univerzite

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizuje fakulta štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia.

Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky.

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie, ktoré poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa a fakulta nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.

 

V súčasnosti sú na Pedagogickej fakulte najpočetnejšie zastúpené vzdelávacie programy, aktivity a kurzy určené na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.

Prijímacie konanie

Možnosti štúdia a podmienky prijatia na štúdium
Prihlasovanie sa na štúdium
Dôležité termíny
Deň otvorených dverí
Uchádzač so špecifickými potrebami

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 55, 56, 57 zákona č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Organizácia štúdia

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizujú fakulty UKF štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia. Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.