Zápis do 1. ročníka Dr. 2021

Informácie pre budúcich študentov do 1. ročníka doktorandského štúdia
 
Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2021/2022 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu) - (návod),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
 
Najneskôr do 6.9.2021 zašlite poštou na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF nasledovné dokumenty:
1. vytlačený a podpísaný zápisový list,
2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta,
3. úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške); ak je študent držiteľom dokladu o ďalšom vzdelaní, tak aj overený doklad o ďalšom vzdelaní (PaedDr., PhDr., DiS art., MSc., MBA a pod.); (nevyžaduje sa, ak boli doručené/odovzdané na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF spolu s prihláškou), v prípade uchádzača, ktorý absolvoval druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (príp. ďalšie vzdelanie) v zahraničí (mimo ČR) okrem uvedených dokladov aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR (nostrifikáciu),
4. študenti prijatí na dennú formu štúdia kópiu bankovej karty k účtu s uvedeným čitateľným číslom účtu, na ktorý im bude poukazované doktorandské štipendium.
 
Na základe zaslaných dokumentov Vám oddelenie pre vedu a výskum zrealizuje úplný zápis v AIS.
Preukaz študenta (pokiaľ bol vystavený), už aktivovaný na využívanie funkcionalít si môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín na oddelení pre vedu a výskum, potvrdenie o návšteve školy pre úradné účely je možné vytlačiť si z AIS (denným doktorandom odporúčame kontaktovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu v záujme správnej evidencie v uvedených poisťovniach).
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri Vám bude oznámený prostredníctvom rozvrhov v AIS, príp. prostredníctvom príslušnej katedry alebo školiteľa.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a k práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu s oddelením pre vedu a výskum odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu – (po pridelení študentského e-mailu používať študentský e-mail).
V prípade technických problémov v AIS – 

Organizácia štúdia na univerzite

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizuje fakulta štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia.

Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky.

Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.

Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie, ktoré poskytuje Univerzita Konštantína Filozofa a fakulta nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.

 

V súčasnosti sú na Pedagogickej fakulte najpočetnejšie zastúpené vzdelávacie programy, aktivity a kurzy určené na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.

Prijímacie konanie

Možnosti štúdia a podmienky prijatia na štúdium
Prihlasovanie sa na štúdium
Dôležité termíny
Deň otvorených dverí
Uchádzač so špecifickými potrebami

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 55, 56, 57 zákona č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.

Organizácia štúdia

V rámci vysokoškolského vzdelávania realizujú fakulty UKF štúdium výlučne v akreditovaných študijných programoch, ktoré uskutočňujú v dennej alebo v externej forme štúdia. Štúdium v rámci bakalárskeho štúdia (prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania) trvá štandardne tri roky, v rámci magisterského štúdia (druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania) dva roky. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program (tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) je v dennej forme 3 roky (maximálne 4 roky) a v externej forme štúdia najviac 5 rokov.

 
Príprava študijných programov a štúdium sa uskutočňuje v rozsahu a za podmienok stanovených fakultami UKF. Štúdium sa na UKF v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre, akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje sa podľa harmonogramu štúdia schváleného pre daný akademický rok. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UKF je založená na kreditovom systéme.