Sprievodca štúdiom

2018/2019 (2. ročník)
2017/2018 (3. ročník)
 
 
ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v 2019/2020
Študijný poradca je poradcom študentov v otázkach štúdia, predovšetkým pri zostavovaní študijného plánu študenta. Študijný poradca je v kontakte s jemu zverenou skupinou študentov a pomáha riešiť ich študijné problémy v spolupráci s vedúcimi príslušných katedier a prodekanom pre vzdelávanie. 
Učiteľské študijné programy
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia:
*pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ učiteľského štúdia: 
doc. PaedDr. Juraj KOMORA, PhD. 
*učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
*učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii:
doc. Mgr. Eva REID, PhD. 
*učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii;
*učiteľstvo hudobného umenia;
*učiteľstvo hudobno-dramatického umenia:
Mgr. art. Marek ŠTRBÁK, PhD. – bakalárske štúdium, 
Mgr. Ladislav TISCHLER, PhD. – magisterské štúdium
*učiteľstvo  pedagogiky v kombinácii:
PaedDr. Tomáš TURZÁK, PhD. 
*učiteľstvo psychológie v kombinácii:
PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
*učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
Mgr. Natália CZAKOVÁ, PhD. 
*učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii:
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD.
*učiteľstvo techniky, učiteľstvo techniky v kombinácii
*učiteľstvo praktickej prípravy:
doc. PaedDr,  Danka LUKÁČOVÁ, PhD.
*predškolská a elementárna pedagogika
*učiteľstvo pre primárne vzdelávanie:
doc. PaedDr. Monika MÁČAJOVÁ, PhD.
doc. PaedDr. Tatiana MARCINEKOVÁ, PhD.
 
Neučiteľské študijné programy
v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia:
*andragogika:
PhDr. Monika IVANČÍKOVÁ, PhD.
*anglický jazyk a kultúra:  
Mgr. Ingrid Kálaziová, PhD.
*bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD.
Katedra techniky a informačných technológií, 037 6408 350, 
*hudba a zvukový dizajn
doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
*pedagogika a vychovávateľstvo: 
PaedDr. Alexandra PAVLIČKOVÁ, PhD.
*špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia:
PhDr. Petra JEDLIČKOVÁ, PhD.
*šport a rekreácia: 
Mgr. Lenka DIVINEC, PhD.
 
Doktorandské študijné programy 
*andragogika:
doc. PaedDr. Marianna MŰLLER DE MORAIS, PhD.
*pedagogika: 
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD. 
*predškolská a elementárna pedagogika:
doc. PaedDr. Monika MÁČAJOVÁ, PhD.
* pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia: 
doc. Mgr.art. Alena KRUČAYOVÁ, PhD. 
*didaktika technických predmetov: 
doc. PaedDr. Gabriel BÁNESZ, PhD.
*didaktika anglického jazyka a literatúry:
doc. PhDr. Božena HORVÁTHOVÁ, PhD. 
*športová edukológia:
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.