Imatrikulácia

Imatrikulácia je slávnosť, pri ktorej študent prvýkrát zapísaný do fakultnej matriky (imatrikulovaný) sľubuje, že bude plniť študijné povinnosti a rešpektovať morálne záväzky voči univerzite a fakulte,  tak, aby jeho činnosť prinášala všestranný úžitok.

Imatrikulácia je akademický obrad, zloženie akademického sľubu, ktorý sa koná za účasti rektora a dekana PF alebo za účasti nimi určených zástupcov (prorektora, prodekana).

Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity s uplatnením akademických insígnií a talárov PF UKF v Nitre, za prítomnosti vedúcich katedier, garantov a tútorov jednotlivých študijných programov.

Imatrikulácia študentov je podmienkou získania potvrdenia o imatrikulácii, potrebného pre zahraničné študijné a pracovné aktivity. Účasť študentov 1. ročníka na slávnostnej imatrikulácii je povinná, pričom sa vyžaduje formálne oblečenie.

Imatrikulačný sľub:
„Sľubujem, že budem riadne vykonávať práva a plniť povinnosti člena akademickej obce Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby moja činnosť prinášala všestranný úžitok.“

 

Facebook