Podmienky prijatia na štúdium

Možnosti v 2021/2022


 
Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole.
Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 58 zákona o vysokých školách.
Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína potvrdením prihlášky na štúdium na fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

UKF

Prehľad vyučovaných predmetov v jednotlivých študijných programoch na Pedagogickej fakulte (viď).