Pedagogická prax

Obsah článku

Pedagogická prax je integrálnou súčasťou učiteľskej prípravy predstavujúcou pre študentov možnosť pozorovať činnosť učiteľov expertov, využiť a overiť nadobudnuté teoretické poznatky a didaktické zručnosti, konfrontovať teoretické a didaktické konštrukty s edukačnou realitou a na základe reflektovanej skúsenosti vytvárať si individuálnu koncepciu vyučovania. Prostredníctvom praxe sa študent stretáva s reálnymi výchovnými a vzdelávacími situáciami, ktoré rieši z pohľadu učiteľa.

Kľúčové činnosti pedagogickej praxe sú poznávanie a práca s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy, asistentské činnosti študenta, pedagogické pozorovanie, projektovanie výučby a procesov učenia žiakov, realizácia výučby s využitím informačno-komunikačných technológií, reflexia edukačnej reality a sebareflexia, riešenie úloh výskumného charakteru.

Cieľom pedagogickej praxe je získať profesijné kompetencie pre výkon povolania prepojením praktických skúseností s teoretickými vedomosťami, a to najmä vedieť identifikovať individuálne charakteristiky žiakov a skupinové charakteristiky triedy, vedieť projektovať a realizovať vyučovanie, vedieť vytvárať podnetné a neohrozujúce prostredie pre vyučovanie a učenie sa, vedieť hodnotiť vyučovanie, procesy učenia sa a učebné výsledky žiakov, vedieť využívať spätnú väzbu a sebareflexiu na rozvíjanie učiteľských spôsobilostí.

Súčasťou praxe je vedenie študenta zo strany cvičného učiteľa a odborového didaktika (metodika katedry). Od cvičného učiteľa sa očakáva, že adekvátne podľa okolností alebo podľa úrovne profesijného rozvoja študenta realizuje vedenie, didaktický rozbor a poskytuje spätnú väzbu a facilitáciu.