Prijímacie konanie

Možnosti štúdia a podmienky prijatia na štúdium
Prihlasovanie sa na štúdium
Dôležité termíny
Deň otvorených dverí
Uchádzač so špecifickými potrebami

 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Prijímacie konanie sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočňuje v súlade s § 55, 56, 57 zákona č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.