Anatómia človeka a fyziológia

 

Ohajoby dizertačných prác

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:  

3. júla 2015

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika hudby

Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

10:00 h
Mgr. art. Daniela Evjáková:     „Využitie režijných postupov a prostriedkov pri tvorbe študentskej hudobno-dramatickej inscenácie“
        autoreferát    

12.00 h
Mgr. Viktória Nagyová:    „Práca s hlasom v hudobno-dramatickej výchove“
        autoreferát

S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra obsahu portálu je vytvorená v XHTML 1.0 Transitional a CSS 3.0. Portál vyhovuje požiadavkám Blind Friendly - WCAG 2.0 (Level AA).