Bakalárske študijne programy

Možnosti štúdia, ponuka bakalárskych študijných programov PF UKF v Nitre a podmienky prijatia v akademickom roku 2022/2023
 
 
 • VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zverejňuje v zmysle § 56 a § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v bakalárskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi:
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia v dennej forme je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia v externej forme je štyri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému UKF.
 
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
 
 • do 31. marca 2022
 Konanie prijímacích skúšok: - zrušené Rozhodnutím dekana PF UKF v Nitre zo dňa  4.2.2022
 

 • PONUKA BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
 
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (3-ROČNÉ ŠTÚDIUM):    
ŠTUDIJNÝ PROGRAM Predpokladaný počet prijatých  
Predškolská a elementárna pedagogika 80  
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania – nový ŠP 40  
Šport a rekreácia 30  
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 40  
Učiteľstvo hudobného umenia  (****) 55  
Učiteľstvo praktickej prípravy 15  
Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce – nový ŠP 20  
Výtvarná edukácia 25  
     
Učiteľstvo akademických predmetov
120  
v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:    
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo hudobné umenie,   pedagogika(***),   psychológia,   technika,   telesná výchova,  výtvarné umenie      
v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF :    
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie  a jedného z programov: 
biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra,  výchova k občianstvu,
   
     
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (4-ROČNÉ ŠTÚDIUM): Predpokladaný počet prijatých Ročné školné v externej forme štúdia
Predškolská a elementárna pedagogika 60 500€
  40 600€
  15 500€
  20 450€
 
 • PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
  
 • predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému;
 • o konečnom výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium;
 • uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty: pf.ukf.sk
Bodové hodnotenie prideľované za prospech na strednej škole pri prijímaní na bakalárske štúdium
 
Dolná hranica priemeru Horná hranica priemeru Body
1,00 1,19 40
1,20 1,39 35
1,40 1,59 30
1,60 1,79 25
1,80 1,99 20
2,00 2,19 15
2,20 2,39 10
nad 2,40   0
     
 • poradie uchádzačov na prijatie bude zostavené na základe výsledkov štúdia zo strednej školy (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za a 3. ročník SŠ, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a aktivít na strednej škole alebo mimoškolských aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivít, certifikáty a pod.) - ak budú dokladované v prihláške),
 • uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 50 bodov, z toho 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za a 3. ročník, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom (v kombinačnom štúdiu 5 bodov za každý kombinačný predmet),
 • ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov.
Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností a zručností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Podrobný popis formy, rámcového obsahu a spôsobu vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2022/2023/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky,
Poznámky a vysvetlivky:
(***) – študijný program učiteľstvo pedagogiky a psychológie sa v AR 2022-2023 neotvára
(****) - jednopredmetové štúdium učiteľstva hudobného umenia  sa otvára v nasledujúcich špecializáciách:  hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba.
 
Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
Pedagogická fakulta UKF v Nitre si vyhradzuje právo neotvoriť:
 • študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov,
 • študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov,
 • študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.
 
POSTUP PRI PODÁVANÍ E-PRIHLÁŠKY
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe v  informačnom systéme UKF a prikladá všetky prílohy vo formáte PDF.  
 
E - prihláška musí obsahovať:
 • vlastnoručne podpísaný životopis (scan príloha);
 • výsledky štúdia na strednej škole, ktoré môže uchádzač dokladovať nasledovnými spôsobmi:
 • prevziať známky z elektronickej žiackej knižky,
 • vypísať známky zo všetkých koncoročných vysvedčení zo strednej školy a priložiť scan oboch strán všetkých vysvedčení, tak aby bola jasne viditeľná pečiatka školy, ktorá doklad vydala;
 • vypísať aritmetické priemery z koncoročných známok za jednotlivé ročníky SŠ;
 • zahraniční uchádzači musia do E-prihlášky ako scan prílohu uložiť úradne overenú kópiu prekladu vysvedčení zo strednej školy do slovenského jazyka a vypísať koncoročné známky z vysvedčení zo strednej školy podľa MANUÁLU PREVODOV ZNÁMOK ZO ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL V ZAHRANIČÍ (link), ktorý je zverejnený na web sídle MŠVVaŠ SR
 
 • ďalšie prílohy podľa zvoleného študijného programu:
 • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia v nasledujúcich špecializáciách – hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba – doloží k E-prihláške vo forme scan prílohy Potvrdenie záujmu o špecializáciu (link), v ktorej uchádzač deklaruje svoj záujem o vybranú špecializáciu a uvedie potrebné informácie k zvolenému študijnému programu.
 • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo telesnej výchovy a programu šport a rekreácia môže doložiť k E-prihláške vo forme scan prílohy doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch Potvrdenie od obvodného lekára (link), že jeho zdravotný stav mu umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného programu – je potrebné doložiť k E-prihláške vo forme scan prílohy.
 • uchádzač o štúdium programu predškolská a elementárna pedagogika môže doložiť k E-prihláške vo forme scan prílohy doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o SOČ, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ, potvrdenia o praxi mimo povinnej praxe v rámci výučby na SŠ, a pod.).
Zahraničný uchádzač o študijný program predškolská a elementárna pedagogika musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 (ako scan príloha);  
 • uchádzač o štúdium programu špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania môže doložiť k E-prihláške doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi mimo povinnej praxe v rámci výučby na SŠ, a pod., certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých a športových súťažiach, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ a pod.) vo forme scan prílohy.
 • Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 
Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 • Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z programov:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety zasiela uchádzač na Fakultu prírodných vied UKF.
 • Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii programu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z programov:
  • maďarský jazyka a literatúra zasiela uchádzač na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním E-prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/.
 • Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
 
 • POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
 • 25,-€ za elektronickú prihlášku podanú na jeden študijný program prostredníctvom akademického informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ.
 • Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky v informačnom systéme. Platobné údaje generuje systém po uložení prihlášky.
 • Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
 • Platbu možno zrealizovať online, internet bankingom alebo bezhotovostným platobným príkazom prostredníctvom banky.
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC:SPSRSKBAXXX
Zo zahraničia:BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol:   pri elektronickej prihláške informačný systém generuje variabilný symbol automaticky
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.
 

ADRESA FAKULTY:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská  4, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217
e-mail:
Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty.

Pokyny zapisovateľom

Pokyny zapisovateľom k realizácii protokolov o štátnych skúškach počas online štátnych skúšok v AR 2019/2020 na PF UKF

Základné informácie
• Štátne skúšky sú organizované v termínoch:
   - PPSVZ                   od 01.06.2020 - 29.06.2020 (vždy v pondelok)
   - Bc. stupeň štúdia   od 23.06.2020 - 06.07.2020
   - Mgr. stupeň štúdia od 01.06.2020 - 19.06.2020
   - DPŠ, RŠ                od 07.07.2020 - 08.07.2020

• Skúšobné komisie sú očíslované a majú vytvorenú skratku pre jednoduchšiu identifikáciu :
   Fakulta-ŠP-Katedra-číslo komisie-dátum príklad: PF-UPV-KPG-kom21-0206
   Komisie sú očíslované v nasledovnom slede:
      Komisie č. 1-20         - PPSVZ
      Komisie č. 21 - 62     - Mgr. štúdium
      Komisie č. 70 - 110   - Bc. štúdium
      Komisie č. 111 – 114 - DPŠ, Rozširujúce štúdium

• Skratka komisie je zároveň idenfikátorom linku na videokonferenčné pripojenie.
• Link na videokonferenčné spojenie zašle Ing. Kaniansky najneskôr týždeň pred konaním štátnej skúšky na ukf mail každému členovi skúšobnej komisie a študentovi zaradenému do komisie.

Komunikácia so študentom:
• Na komunikáciu so študentmi odporúčame využívať ukf mail. Zapisovateľ môže poskytnúť študentom svoje telefónne číslo.
• Najneskôr dva dni pred konaním zašle e-mailom informáciu o konaní testovacieho spojenia. Najneskôr jeden deň pred ŠS je potrebné uskutočniť testovacie spojenie so všetkými študentmi
• Evidovať a archivovať prezentácie študentov – pripraviť k obhajobe. Posunúť členom komisie.

Mailove adresy študentov zaradených do komisie - návod

Priebeh štátnej skúšky
• Zapisovateľ pripraví zoznam študentov, vrátane časového harmonogramu ich postupného pripájania, ako aj posudky k záverečným práca - podľa pokynov predsedu komisie
• Zvukový záznam z priebehu štátnej skúšky zabezpečí zapisovateľ.
    - záznam štátnej skúšky je potrebné označiť identifikátorom skúšobnej komisie/študenta (napáliť na CD – technická podpora Mgr. B. Ziman)
• Zapisovateľ pripraví prečíslovanie otázok
• Zapisovateľ uvedie v časti „chat-u“ už zvolené číslo otázky, aby študent mal prehľad o tom, ktorá otázka už bola „vytiahnutá“.
• Zapíše priebeh štátnej skúšky do protokolu
• Protokol o štátnej skúške, podpísaný všetkými členmi komisie, odovzdá najneskôr do troch dní na študijné oddelenie.


Technicka podpora na ucebniach k PC, tlaciarnam a zaznamu zvuku

Miestnosti pre členov štátnicovej komisie zabezpečia – technicky pripravia:

 • D-1, D-3           - koordinácia a realizácia Mgr. B. Ziman, asistencia p. P. Odráška
 • DRB-307, 407  - koordinácia a realizácia Mgr. M. Jankovič, asistencia p. P. Odráška
 • Záloha D-112   - koordinácia a realizácia PaedDr. I. Odráška, asistencia p. P. Odráška

Miestnosti pre študentov zabezpečia – technicky pripravia uvedení technici:

 • DRB-306, 308, 319 - realizácia p. L. Chrenko
 • DRB-321. 322         - realizácia p. P. Orgler
 • Záloha DRB-406     - realizácia p. P. Orgler


Návod na zapisovanie hodnotení v AIS


Návod pre člena komisie, informácie o záverečnej práci

Anatómia človeka a fyziológia

 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie