Pokyny zapisovateľom

Pokyny zapisovateľom k realizácii protokolov o štátnych skúškach počas online štátnych skúšok v AR 2019/2020 na PF UKF

Základné informácie
• Štátne skúšky sú organizované v termínoch:
   - PPSVZ                   od 01.06.2020 - 29.06.2020 (vždy v pondelok)
   - Bc. stupeň štúdia   od 23.06.2020 - 06.07.2020
   - Mgr. stupeň štúdia od 01.06.2020 - 19.06.2020
   - DPŠ, RŠ                od 07.07.2020 - 08.07.2020

• Skúšobné komisie sú očíslované a majú vytvorenú skratku pre jednoduchšiu identifikáciu :
   Fakulta-ŠP-Katedra-číslo komisie-dátum príklad: PF-UPV-KPG-kom21-0206
   Komisie sú očíslované v nasledovnom slede:
      Komisie č. 1-20         - PPSVZ
      Komisie č. 21 - 62     - Mgr. štúdium
      Komisie č. 70 - 110   - Bc. štúdium
      Komisie č. 111 – 114 - DPŠ, Rozširujúce štúdium

• Skratka komisie je zároveň idenfikátorom linku na videokonferenčné pripojenie.
• Link na videokonferenčné spojenie zašle Ing. Kaniansky najneskôr týždeň pred konaním štátnej skúšky na ukf mail každému členovi skúšobnej komisie a študentovi zaradenému do komisie.

Komunikácia so študentom:
• Na komunikáciu so študentmi odporúčame využívať ukf mail. Zapisovateľ môže poskytnúť študentom svoje telefónne číslo.
• Najneskôr dva dni pred konaním zašle e-mailom informáciu o konaní testovacieho spojenia. Najneskôr jeden deň pred ŠS je potrebné uskutočniť testovacie spojenie so všetkými študentmi
• Evidovať a archivovať prezentácie študentov – pripraviť k obhajobe. Posunúť členom komisie.

Mailove adresy študentov zaradených do komisie - návod

Priebeh štátnej skúšky
• Zapisovateľ pripraví zoznam študentov, vrátane časového harmonogramu ich postupného pripájania, ako aj posudky k záverečným práca - podľa pokynov predsedu komisie
• Zvukový záznam z priebehu štátnej skúšky zabezpečí zapisovateľ.
    - záznam štátnej skúšky je potrebné označiť identifikátorom skúšobnej komisie/študenta (napáliť na CD – technická podpora Mgr. B. Ziman)
• Zapisovateľ pripraví prečíslovanie otázok
• Zapisovateľ uvedie v časti „chat-u“ už zvolené číslo otázky, aby študent mal prehľad o tom, ktorá otázka už bola „vytiahnutá“.
• Zapíše priebeh štátnej skúšky do protokolu
• Protokol o štátnej skúške, podpísaný všetkými členmi komisie, odovzdá najneskôr do troch dní na študijné oddelenie.


Technicka podpora na ucebniach k PC, tlaciarnam a zaznamu zvuku

Miestnosti pre členov štátnicovej komisie zabezpečia – technicky pripravia:

  • D-1, D-3           - koordinácia a realizácia Mgr. B. Ziman, asistencia p. P. Odráška
  • DRB-307, 407  - koordinácia a realizácia Mgr. M. Jankovič, asistencia p. P. Odráška
  • Záloha D-112   - koordinácia a realizácia PaedDr. I. Odráška, asistencia p. P. Odráška

Miestnosti pre študentov zabezpečia – technicky pripravia uvedení technici:

  • DRB-306, 308, 319 - realizácia p. L. Chrenko
  • DRB-321. 322         - realizácia p. P. Orgler
  • Záloha DRB-406     - realizácia p. P. Orgler


Návod na zapisovanie hodnotení v AIS


Návod pre člena komisie, informácie o záverečnej práci

Anatómia človeka a fyziológia

 

Ohajoby dizertačných prác

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:  

3. júla 2015

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika hudby

Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

10:00 h
Mgr. art. Daniela Evjáková:     „Využitie režijných postupov a prostriedkov pri tvorbe študentskej hudobno-dramatickej inscenácie“
        autoreferát    

12.00 h
Mgr. Viktória Nagyová:    „Práca s hlasom v hudobno-dramatickej výchove“
        autoreferát

S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra.