Tézy rigoróznych skúšok

Učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo techniky

pedagogika a vychovávateľstvo 

predškolská a elementárna pedagogika

andragogika

Vedy o športe

šport a rekreácia

Filológia

cudzie jazyky a kultúry

Témy rigorózných prác

Témy rigoróznych prác podľa jednotlivých študijných odborov a študijných programov, v ktorých má Pedagogická fakulta UKF v Nitre právo uskutočňovať rigorózne konanie. 

ŠTUDIJNÝ ODBOR ŠTUDIJNÝ PROGRAM
Filológia (PhDr.) Anglický jazyk a kultúra
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.) Andragogika
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Manažment vzdelávania a verejnej správy
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Pedagogika a vychovávateľstvo
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Pčiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo hudobného umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo pedagogiky
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo psychológie
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo techniky
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo telesnej výchovy
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
  Učiteľstvo výtvarného umenia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Vedy o športe (PaedDr.)  Šport a rekreácia
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok
Vedy o umení a kultúre (PhDr.) Hudba a zvukový dizajn
  Témy rigoróznych prác
  Tézy rigoróznych skúšok

 

 

 

Témy rigoróznych prác september 2019/2020 k 03.10.19

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie sa na PF UKF v Nitre realizuje v súlade s § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Postup rigorózneho konania upravujú Interné pokyny k realizácii rigorózneho konania na PF UKF v Nitre. Uchádzač sa na rigorózne konanie prihlasuje podaním žiadosti o rigorózne konanie . na Študijné oddelenie. Tému rigoróznej práce si volí z aktuálne zverejnených tém.
Náležitosti úpravy rigoróznej práce upravuje Smernica UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Kontakt:

Oddelenie pre vedu

Pedagogická fakulta

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
 
Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00

 

Mgr. Zita Hamarová

Doktorandské štúdium denné a externé

x

Študijné oddelenie

Pedagogická fakulta

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Úradné hodiny
Pondelok 13.00 - 15.00
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00

Úradné hodiny počas prázdnin 2020/2021 

Denné štúdium
- bakalárske, magisterské - neučiteľské štúdijné programy, jednopredmetové učiteľské programy
Denné štúdium
- bakalárske, magisterské  - dvojpredmetové učiteľské programy
Externé štúdium
-bakalárske, magisterské   - neučiteľské štúdijné programy, učiteľské programy
Rigorózne konanie

AIS
Fakultný administrátor akademického informačného systemu (AIS)

Školné a poplatky

Školné a poplatky 

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UKF V NITRE

Ročné školné pre jednotlivé študijné programy a poplatky spojené so štúdiom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vymedzuje vnútorný predpis UKF o školnom a poplatkoch na príslušný akademický rok.  Ročné školné je povinný uhradiť študent, ktorý študuje študijný programy vyučovaný v slovenskom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín:

  1. Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium)
  2. Školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov
  3. Školné za externú formu štúdia

Študent fakulty, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť ročné školné obdrží rozhodnutie dekana o úhrade školného. Študent je povinný uhradiť školné v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške polovice školného do 15. augusta príslušného roka, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom, druhú splátku vo výške polovice školného do 31. januára nasledujúceho roka. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia.

Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa v zmysle § 92 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

Študent môže podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti. Žiadosť s prílohami, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, sa predkladá dekanovi príslušnej fakulty najneskôr do 15. augusta príslušného roka. Študenti 1. ročníka denného štúdia do 10. októbra príslušného roka.

Ďalšie informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na www.ukf.sk

 

Vzor žiadosti .