Školné a poplatky

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UKF V NITRE
Ročné školné pre jednotlivé študijné programy a poplatky spojené so štúdiom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vymedzuje vnútorný predpis UKF o školnom a poplatkoch na príslušný akademický rok.  Ročné školné je povinný uhradiť študent, ktorý študuje študijný programy vyučovaný v slovenskom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín:
  1. Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia (denné štúdium)
  2. Školné za súbežné štúdium viacerých študijných programov
  3. Školné za externú formu štúdia
Študent fakulty, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť ročné školné obdrží rozhodnutie dekana o úhrade školného. Študent je povinný uhradiť školné v dvoch splátkach, a to prvú splátku vo výške polovice školného do 15. augusta príslušného roka, resp. do termínu stanoveného dekanom fakulty v rozhodnutí o školnom, druhú splátku vo výške polovice školného do 31. januára nasledujúceho roka. Úhrada prvej splátky školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu do ďalšieho roku štúdia.
Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa v zmysle § 92 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
Študent môže podať písomnú žiadosť o zníženie, odpustenie školného alebo o odloženie termínov jeho splatnosti. Žiadosť s prílohami, ktoré potvrdzujú oprávnenosť žiadosti, sa predkladá dekanovi príslušnej fakulty najneskôr do 15. augusta príslušného roka. Študenti 1. ročníka denného štúdia do 10. októbra príslušného roka.
Ďalšie informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na www.ukf.sk