Rigorózne konanie

Rigorózne konanie sa na PF UKF v Nitre realizuje v súlade s § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Postup rigorózneho konania upravujú Interné pokyny k realizácii rigorózneho konania na PF UKF v Nitre. Uchádzač sa na rigorózne konanie prihlasuje podaním žiadosti o rigorózne konanie . na Študijné oddelenie. Tému rigoróznej práce si volí z aktuálne zverejnených tém.
Náležitosti úpravy rigoróznej práce upravuje Smernica UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Kontakt: