Rigorózne konanie

 

na PF UKF v Nitre sa realizuje v súlade s § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Postup rigorózneho konania upravujú Interné pokyny k realizácii rigorózneho konania na PF UKF v Nitre.


Náležitosti úpravy rigoróznej práce - Smernica UKF č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Rigorózne práce sa odovzdávajú iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému /vložením práce do AIS/ podľa čl.7, ods.2 Smernice 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Tézy rigoróznych skúšok


Kontakt:

 

Na rigorozne konanie (RIGO) sa uchádzač prihlasuje elektronicky.v e-prihlaske
Súčasťou e-prihlášky o rigorózne konanie (prílohy):
a) profesijný životopis (so zdôraznením pedagogického pôsobenia uchádzača)
b) fotokópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu (ak vám bol vydaný),
 ak bol uchádzačovi priznaný akademický titul „magister“ dodatočne, overená kópia osvedčenia o priznaní akademického titulu (príloha 1-5 a né)
 ak absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka (príloha 1-5 a iné),
Údaje o známkach nevyplňujte.
c) Názov témy rigoróznej práce na ktorú sa prihlasujete vyberáte v prihláške
- Upraviť programy prihlášky - Nastaviť (výber témy)

Prihlasovanie je prístupné:- od 20. do 31. marca, a od 20. do 30. septembra.