Rigorózne konanie

sa na PF UKF v Nitre realizuje v súlade s § 53 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Postup rigorózneho konania upravujú Interné pokyny k realizácii rigorózneho konania na PF UKF v Nitre.

Uchádzač sa na rigorózne konanie prihlasuje podaním prihlášky.

Tému rigoróznej práce si volí z aktuálne zverejnených tém.


Náležitosti úpravy rigoróznej práce stanovuje Smernica UKF č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Rigorózne práce sa odovzdávajú iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému /vložením práce do AIS/ podľa čl.7, ods.2 Smernice 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Tézy rigoróznych skúšok

 
Kontakt: