»Magisterské študijné programy

Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte v akad. roku 2018/2019

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 2 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)

Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:

Zároveň je možné tieto predmety (okrem predmetu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry) kombinovať s predmetmi ostatných fakúlt univerzity:
učiteľstvo estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Pedagogickú fakultu,

fyziky, geografie, ekológie, matematiky, chémie, informatiky, biológie - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied,
maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií.
 
Poznámka:
Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: magister (Mgr.)