»Bakalárske študijné programy

Ponuka bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020

 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
  • učiteľstvo predmetov v kombinácii - 100
Študijné programy učiteľstvo predmetov v kombinácii sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium učiteľstva v ľubovoľnej kombinácii predmetov:
Zároveň je možné tieto predmety (okrem predmetu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry) kombinovať s predmetmi ostatných fakúlt univerzity:
učiteľstvo estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu - uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Pedagogickú fakultu,

biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied,
maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu stredoeurópskych štúdií.
 
Poznámka:
Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)