»Doktorandské študijné programy

v dennej a v externej forme štúdia

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)

  

Možnosti štúdia a podmienky prijatia