»Doktorandské študijné programy

Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte v akad. roku 2018/2019

 

Doktorandské študijné programy uskutočňované v dennej a v externej forme štúdia

Dĺžka štúdia: 3 roky denná forma, 4 roky externá forma
Akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)