Hodnotenie vzdelávania

Vážené študentky, vážení študenti

Rešpektujúc Systém riadenia kvality na pedagogickej fakulte a kľúčové zásady politiky kvality na PF UKF v Nitre (Zásada orientácie na študenta a Zásada dostupnosti informácií) zverejňujeme správu z hodnotenia kvality študijných programov, študijných predmetov, pedagógov, procesov vzdelávania a informačno-komunikačného zabezpečenia programov.

Hodnotením týchto ukazovateľov každoročne významne prispievate ku skvalitňovaniu vzdelávania na našej fakulte. Vaše podnety sa stali významným zdrojom inovácií, ktoré sme na fakulte implementovali pri príprave komplexnej akreditácie a naďalej postupne implementujeme pri zabezpečovaní vzdelávania na fakulte.

Budeme radi ak aj v tomto akademickom roku využijete možnosť anonymného hodnotenia sledovaných ukazovateľov kvality vzdelávania


Postup k vypĺňaniu dotazníkov

Dotazník v AIS


Ubezpečujeme Vás, že systém zabezpečuje úplnú anonymitu  hodnotiteľov.
Využite svoje zákonom stanovené právo a prispejte svojim dielom ku kvalite našej alma mater.

 

______________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY HODNOTENIA VZDELÁVANIA A UČITEĽOV ŠTUDENTMI

Hodnotenie    
2020/2021    
2019/2020    
2018/2019    
2017/2018    
2016/2017 príloha  
2015/2016 príloha   
2014/2015 príloha  
2013/2014 príloha  
2012/2013