Hodnotenie vzdelávania 2019/2020

Vážené študentky, vážení študenti

Rešpektujúc Systém riadenia kvality na pedagogickej fakulte a kľúčové zásady politiky kvality na PF UKF v Nitre (Zásada orientácie na študenta a Zásada dostupnosti informácií) zverejňujeme správu z hodnotenia kvality študijných programov, študijných predmetov, pedagógov, procesov vzdelávania a informačno-komunikačného zabezpečenia programov.

Správa 2018/2019

Hodnotením týchto ukazovateľov každoročne významne prispievate ku skvalitňovaniu vzdelávania na našej fakulte. Vaše podnety sa stali významným zdrojom inovácií, ktoré sme na fakulte implementovali pri príprave komplexnej akreditácie a naďalej postupne implementujeme pri zabezpečovaní vzdelávania na fakulte.

Budeme radi ak aj v tomto akademickom roku využijete možnosť anonymného hodnotenia sledovaných ukazovateľov kvality vzdelávania


Postup k vypĺňaniu dotazníkov

Dotazník v AIS


Ubezpečujeme Vás, že systém zabezpečuje úplnú anonymitu  hodnotiteľov.
Využite svoje zákonom stanovené právo a prispejte svojim dielom ku kvalite našej alma mater.

 

______________________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY HODNOTENIA VZDELÁVANIA A UČITEĽOV ŠTUDENTMI

Hodnotenie    
2020/2021    
2019/2020    
2018/2019    
2017/2018    
2016/2017 príloha  
2015/2016 príloha   
2014/2015 príloha  
2013/2014 príloha  
2012/2013