→ Možnosti štúdia a podmienky prijatia na štúdium na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (1)

Bakalárske štúdium
 
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zverejňuje v zmysle § 56 a § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v bakalárskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi:
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému UKF.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
 • do 31. marca 2023
Konanie prijímacích skúšok:
 • 5. – 16. jún 2023
B. PONUKA BAKALÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

Predpokladaný počet prijatých

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA:      
ŠTUDIJNÝ PROGRAM
 
Predpokladaný počet prijatých
 
Predškolská a elementárna pedagogika (*)   80  
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania   40  
Šport a rekreácia (*)   30  
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   40  
Učiteľstvo hudobného umenia (*) (**)   40  
Učiteľstvo praktickej prípravy   20  
Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce   20  
Výtvarná edukácia   40  
Učiteľstvo predmetov
v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie(*), pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova(*), výtvarné umenie
Učiteľstvo predmetov
v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF :
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie(*), pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova(*), výtvarné umenie a jedného z programov:
biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúry, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúra, výchova k občianstvu,
  120  
       
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:      
ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
Predpokladaný počet prijatých
Ročné školné
Predškolská a elementárna pedagogika   60 700,- €
Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania   40 800,- €
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry   20  900,- € 
Učiteľstvo praktickej prípravy   20  900,- € 
Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce   20 670,- €
Poznámky:
(*) – študijný program, v ktorom sa koná prijímacia skúška
(**) - jednopredmetové štúdium učiteľstva hudobného umenia  sa otvára v nasledujúcich špecializáciách:  hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba.
Študenti študijných programov výtvarná edukácia a učiteľstvo praktickej prípravy môžu získať duálny diplom typu Double degree v rámci medzinárodnej spolupráce s Českou republikou.

C. PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Študijné programy, na ktoré sa koná prijímacia skúška:
Pozvánka na prijímaciu skúšku bude riadne prihláseným uchádzačom zaslaná najneskôr 1 mesiac pred konaním prijímacej skúšky. V pozvánke bude uvedený deň a hodina, kedy sa má uchádzač dostaviť na prijímaciu skúšku;
Prijímacie skúšky sú písomné, ústne, talentové - praktické alebo v kombinácii jednotlivých foriem v nasledovných študijných programoch:
Podrobnejší popis formy, rámcového obsahu a spôsobu vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2023/2024/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky,
Uchádzač môže v prijímacom  konaní získať maximálne 100 bodov, z toho 50 bodov za prijímaciu skúšku, 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník SŠ, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom;
Bodový výsledok talentovej skúšky a dokladovaných aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom je určujúci pri prijímaní študentov na štúdium príslušných programov.
Vyhodnocovanie písomných častí prijímacieho konania je anonymné.
Ak sa uchádzač nezúčastní niektorej z určených častí prijímacej skúšky (talentová skúška, písomná skúška, ústny rozhovor a pod.), prijímacie konanie bude skončené. Náhradný termín prijímacích skúšok nie je možný.
Dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti v hociktorom z ponúkaných študijných programov, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky štúdia na strednej škole.
Bodové hodnotenie prideľované za prospech na strednej škole pri prijímaní na bakalárske štúdium
 
Dolná hranica priemeru Horná hranica priemeru Body
1,00 1,19 40
1,20 1,39 35
1,40 1,59 30
1,60 1,79 25
1,80 1,99 20
2,00 2,19 15
2,20 2,39 10
2,40 0

Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému UKF.

O konečnom výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium.
Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty: www.pf.ukf.sk
 
Študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška:
Poradie uchádzačov na prijatie bude zostavené na základe výsledkov štúdia zo strednej školy (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník SŠ, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a aktivít na strednej škole alebo mimoškolských aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivít, certifikáty a pod.) - ak budú dokladované v prihláške).
 
Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 50 bodov, z toho 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom (v kombinačnom štúdiu 5 bodov za každý kombinačný predmet).
Ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov.
Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností a zručností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
Vysvetlivky:
Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
Fakulta pripravuje úpravu dĺžky externých študijných programov na tri roky.
Pedagogická fakulta UKF v Nitre si vyhradzuje právo neotvoriť:
 • študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov,
 • študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov,
 • študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.
 
D. POSTUP PRI PODÁVANÍ E-PRIHLÁŠKY
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe v  informačnom systéme UKF a prikladá všetky prílohy vo formáte PDF. 
 
e-prihláška musí obsahovať:
 • vlastnoručne podpísaný životopis (scan príloha);
 • výsledky štúdia na strednej škole, ktoré môže uchádzač dokladovať nasledovnými spôsobmi:
 • prevziať známky z elektronickej žiackej knižky,
 • vypísať známky zo všetkých koncoročných vysvedčení zo strednej školy a priložiť scan všetkých vysvedčení, tak aby bola jasne viditeľná pečiatka školy, ktorá doklad vydala;
 • vypísať aritmetické priemery z koncoročných známok za jednotlivé ročníky SŠ;
 • zahraniční uchádzači musia ako scan prílohu uložiť úradne overenú kópiu prekladu vysvedčení zo strednej školy do slovenského jazyka a úradne potvrdený prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice. Viac informácií na MINEDU
 • ďalšie prílohy podľa zvoleného študijného programu:
 • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia v nasledujúcich špecializáciách – hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba – môže k e-prihláške vo forme scanu ako prílohy doložiť doklady o interpretačných a iných umeleckých aktivitách, úspechoch alebo členstvách v speváckych zboroch, komorných, divadelných či iných súboroch súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých súťažiach a pod.) Na talentovú prijímaciu skúšku uchádzač o štúdium spevu v jednopredmetovom i kombinačnom štúdiu prinesie k nahliadnutiu potvrdenie od foniatra, ktoré dokladuje funkčný a zdravý hlas. Dané potvrdenie bude zohľadnené v celkovom hodnotení výsledkov talentovej skúšky. (Potvrdenie nesmie byť staršie ako mesiac, preto odporúčame objednať sa na foniatriu s väčším časovým predstihom).
 • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo telesnej výchovy a programu šport a rekreácia môže doložiť k e-prihláške vo forme scan prílohy doklady o športových úspechoch alebo členstvách v športových kluboch. Na prijímaciu skúšku prinesie každý uchádzač o štúdium potvrdenie od obvodného lekára, že jeho zdravotný stav mu umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových výkonov v rámci zvoleného študijného programu,
 • uchádzač o štúdium programu predškolská a elementárna pedagogika môže doložiť k e-prihláške vo forme scan prílohy doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o SOČ, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ, potvrdenia o praxi mimo povinnej praxe v rámci výučby na SŠ, a pod.).
 • Zahraničný uchádzač o študijný program predškolská a elementárna pedagogika musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 (ako scan príloha); 
 • uchádzač o štúdium programu špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania môže doložiť k e-prihláške doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi mimo povinnej praxe v rámci výučby na SŠ, a pod., certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých a športových súťažiach, vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ a pod.) vo forme scan prílohy.
 • Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 
Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov. Na jednej prihláške uvádza iba jeden študijný program.
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z programov:
 • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety sa uchádzač prihlasuje na Fakultu prírodných vied a informatiky UKF.
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii programu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z programov:
 • maďarský jazyka a literatúra sa uchádzač prihlasuje na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním E-prihlášky kontaktovať univerzitného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: ; Centrum podpory..
 
Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
 

E. POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE

25,-€ za e-prihlášku podanú na jeden študijný program prostredníctvom akademického  informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ.
Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky v informačnom systéme.
Platobné údaje generuje systém po uložení prihlášky. 
Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
Platbu možno zrealizovať online, internet bankingom alebo bezhotovostným platobným príkazom prostredníctvom banky.
 
Banka:   Štátna pokladnica
Číslo účtu:   7000073068
Kód baky:   8180
IBAN:   SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC:   SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:   pri e-prihláške informačný systém generuje variabilný symbol automaticky
Správa pre prijímateľa:   meno a priezvisko uchádzača
Spôsob platby:   výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou
 
 
ADRESA FAKULTY:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská  4, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217
e-mail:
 
Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty.