Požiadavky na uchádzača Bc. 2022

 
Učiteľstvo psychológie (v kombinácii*)
 
* Kombinácie na Pedagogickej fakulte:
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, telesná výchova, psychlógia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie
ďalšími fakultami UKF :
biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, výchova k občianstvu,