Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana na riadenie PF.

Jeho členmi sú:

doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. - dekan PF
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. - prodekanka PF
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. - prodekanka PF
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. - prodekanka PF
Ing. Lucia Bezáková - tajomníčka PF
Mgr. Alena Čierna, PhD. - vedúca Katedry hudby PF
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD. - vedúca Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. - vedúca Katedry telesnej výchovy a športu PF
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. - vedúca Katedry techniky a informačných technológií PF
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. - vedúca Katedry pedagogiky PF
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. - vedúca Katedry pedagogickej a školskej psychológie a predsedkyňa Akademického senátu PF
PaedDr. Janka Satková, PhD. - vedúca Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF


  
   ,
    ,
    , 
    ,
    ,
    ,
    ,
    ,

Edičná komisia

Predseda/Chairperson:
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. /DPF/
 
Členovia/Members:
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD. /DPF/
PhDr. Viktor GATIAL, PhD. /KPŠP/ 
prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc. /KPG/
doc. Mgr. Eva REID, PhD. /KLIŠ/ 
PaedDr. Janka SATKOVÁ, PhD. /KVTV/
Mgr. Iveta ŠTRBÁK PANDIOVÁ, PhD. /KH/ 
doc. PaedDr. Vladimír ŠUTKA, CSc. /KTVŠ/
doc. PaedDr. Viera TOMKOVÁ, PhD. /KTIT/
 
administratíva/adminstration:
Mgr. Zita HAMAROVÁ /DPF/

(na obdobie AR 2019/2020


Zásady edičnej činnosti, tlačivá

 

Vedecká rada

Predseda:
  doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Podpredseda:
 
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
 
INTERNÍ ČLENOVIA:
doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD.
doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD.
doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD.
prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
 
EXTERNÍ ČLENOVIA:
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. - Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. - Katedra technické a informační výchovy PF UP Olomouc
doc. Mgr. art. Zuzana Hromadová - Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Katedra německého jazyka a literatury, PF MU Brno
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. - Institut výzkumu školního vzdělávání PF MU Brno
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Katedra etickej a občianskej výchovy, PF UK Bratislava
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. - Katedra hudební výchovy PF UK Praha
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. - Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UJPŠ Košice

Akademický senát

Predseda Akadenického senátu/Academic Senate Chairperson:

Mgr. Alena Čierna, PhD.

Podpredseda/Vice-Chairperson:

doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti/Members of the employee´s section of the Senate:.

doc. PaedDr. Pavol Brezina, PhD.
PhDr. Viktor Gatial, PhD.
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Ing. Rudolf Kaniansky
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Členovia študentskej časti/Vice-Members of the students´ section of the Senate:

Marek Gajdoš
Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
Mgr. Dominika Sondorová
Samuel Vitko
Bc. Lukáš Žiačik

Zápisnice zo zasadnutia akademického senátu

Vedenie fakulty


doc. PaedDr. Gábor PINTES, PhD.
dekan /dean
pintes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie /Vice-Dean for Study Affairs
fenyvesiova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
Prodekan pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy /Vice-Dean for Faculty Development, Lifelong Learning  and International Relations
recka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD. 
Prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť /Vice-Dean for Scientific Research
1DX 3576
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Ing. Lucia BEZÁKOVÁ
Tajomník fakulty /Faculty Registrar
bezakova