Vedecká rada

Predseda:
  doc. PaedDr. Gábor PINTES, PhD.
Podpredseda:
  doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD., MBA
 
INTERNÍ ČLENOVIA:
doc. Mgr. Pavol BREZINA, PhD.
doc. PaedDr. Jaroslav BROĎÁNI, PhD.
prof. PaedDr. Jana DUCHOVIČOVÁ, PhD.
doc. PaedDr. Lívia FENYVESIOVÁ, CSc.
doc. PhDr. Viktor GATIAL, PhD.
prof. PaedDr. Alena HAŠKOVÁ, CSc.
prof. PaedDr. Zdena KRÁĽOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Viera KURINCOVÁ, CSc.
doc. PaedDr. Gábor PINTES, PhD.
doc. PhDr. Adriana RÉCKA, PhD.
prof. PhDr. Pavol SMOLÍK, ArtD.
prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD.
doc. Ing. Ivana TUREKOVÁ, PhD., MBA
prof. PaedDr. Marcela VEREŠOVÁ, PhD.
 
EXTERNÍ ČLENOVIA:
prof. PaedDr. Ivan ČILLÍK, CSc., Katedra telesnej výchovy a športu, FF UMB Banská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Jiří DOSTÁL, Ph.D., Katedra technické a informační výchovy, PdF UP Olomouc
doc. Mgr. art. Zuzana HROMADOVÁ, Katedra výtvarní kultury a textilní tvorby, PdF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D., Katedra německého jazyka a literatury, PdF MU Brno
prof. PaedDr. Michal NEDĚLKA, Dr., Katedra hudby, PdF UK Praha
prof. PhDr. Oľga OROSOVÁ, CSc., Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, FF UPJŠ Košice
doc. PhDr. Vojtech REGEC, PhD., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF UP Olomouc