Akademický senát

Predseda Akadenického senátu/Academic Senate Chairperson:

Mgr. Alena Čierna, PhD.

Podpredseda/Vice-Chairperson:

doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti/Members of the employee´s section of the Senate:.

doc. PaedDr. Pavol Brezina, PhD.
PhDr. Viktor Gatial, PhD.
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Ing. Rudolf Kaniansky
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Šutka, CSc.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Členovia študentskej časti/Vice-Members of the students´ section of the Senate:

Marek Gajdoš
Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
Mgr. Dominika Sondorová
Samuel Vitko
Bc. Lukáš Žiačik

Zápisnice zo zasadnutia akademického senátu