Akademický senát

Predseda Akadenického senátu/Academic Senate Chairperson:

Mgr. Alena Čierna, PhD.

Podpredseda/Vice-Chairperson:

doc. PaedDr. Janka Kanásová, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti/Members of the employee´s section of the Senate:.

doc. PaedDr. Pavol Brezina, PhD.
Mgr. Natália Czaková, PhD.
doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Ing. Rudolf Kaniansky
doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
 
Členovia študentskej časti/Members of the student´s section of the Senate:
 
Bc. Natália Fruňová
Bc. Dominika Kolníková
Mgr. Ivana Lacková, Dis. art.
Mgr. Radka Teleková
Marek Vojtko


Zápisnice zo zasadnutia akademického senátu