Akademický senát

Predseda Akadenického senátu/Academic Senate Chairperson:

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.

Podpredseda/Vice-Chairperson:

doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.

Členovia zamestnaneckej časti/Members of the employee´s section of the Senate:.

doc. PaedDr. Peter Brečka, PhD.
doc. PaedDr. Pavol Brezina, PhD.
Mgr. Natália Czaková, PhD.
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD.
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Mgr. Branislav Ziman 
 
Členovia študentskej časti/Members of the student´s section of the Senate:

Dagmara Jóriová
Mária Nagyová
Jaroslava Tomková
Kristína Železníková


Zápisnice zo zasadnutia akademického senátu