O fakulte

Pedagogická fakulta (PF) a jej študijné programy sú orientované na učiteľstvo rôznych predmetov s možnosťou ich vzájomného kombinovania s predmetmi na iných fakultách univerzity. Poskytuje aj štúdium v jednopredmetových študijných programoch. Absolventi nájdu uplatnenie vo výchove, vzdelávaní, poradenstve, ochrane zdravia a s nimi spojenými technickými a technologickými službami.