Komisia pre zabezpečenie kvality odborov habilitačných a inauguračných konaní na PF UKF (QA)

Predseda KOHIK prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.  
     
Člen KOHIK prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.  
Člen KOHIK prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.  
Člen KOHIK prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.  
Člen KOHIK prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.  
Člen KOHIK prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.  
Člen KOHIK prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.  
Člen KOHIK doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (funkčné miesto profesor)
Člen KOHIK prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD.  
Člen KOHIK prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.  
Člen KOHIK prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.