Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania PF UKF

Predseda: doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Podpredseda: prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. (aj pozícia predsedu PK pre učiteľstvo psychológie)
 
Interní členovia:
doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo hudobného umenia)
PaedDr. Soňa Grofčíková, PhD. (predseda PK pre predškolskú a elementárnu pedagogiku)
doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo pedagogiky a pedagogické vedy)
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (predsedníčka stálej komisie Pedagogické vedy a učiteľstvo v RK UKF)
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo techniky a praktickej prípravy)
doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo výtvarného umenia)
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo anglického jazyka a literatúry)
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD. (predseda PK pre učiteľstvo telesnej výchovy a šport a športovú edukológiu)

Externí členovia:
prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (PdF KU Ružomberok)
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (PdF UK Praha)
Mgr. Anna Fintová, PhD. (ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra)
RNDr. Slavomira Palková (ZŠ Fatranská Nitra)
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. (PdF UMB Banská Bystrica)

Študentská časť:
Mgr. Michal Jarabica (študent 3. stupňa, pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia)
Mgr. Justin Turzik, (študent 3. stupňa, pedagogika)
Mgr. Gregor Vnučko (študent 3. stupňa, didaktika anglického jazyka a literatúry)Zápisnice zo zasadnutí RK PF UKF

Dokumenty pre členov RK PF