Pedagogická prax

Obsah článku

Pedagogická prax je integrálnou súčasťou učiteľskej prípravy predstavujúcou pre študentov možnosť pozorovať činnosť učiteľov expertov, využiť a overiť nadobudnuté teoretické poznatky a didaktické zručnosti, konfrontovať teoretické a didaktické konštrukty s edukačnou realitou a na základe reflektovanej skúsenosti vytvárať si individuálnu koncepciu vyučovania. Prostredníctvom praxe sa študent stretáva s reálnymi výchovnými a vzdelávacími situáciami, ktoré rieši z pohľadu učiteľa.

Kľúčové činnosti pedagogickej praxe sú poznávanie a práca s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy, asistentské činnosti študenta, pedagogické pozorovanie, projektovanie výučby a procesov učenia žiakov, realizácia výučby s využitím informačno-komunikačných technológií, reflexia edukačnej reality a sebareflexia, riešenie úloh výskumného charakteru.

Cieľom pedagogickej praxe je získať profesijné kompetencie pre výkon povolania prepojením praktických skúseností s teoretickými vedomosťami, a to najmä vedieť identifikovať individuálne charakteristiky žiakov a skupinové charakteristiky triedy, vedieť projektovať a realizovať vyučovanie, vedieť vytvárať podnetné a neohrozujúce prostredie pre vyučovanie a učenie sa, vedieť hodnotiť vyučovanie, procesy učenia sa a učebné výsledky žiakov, vedieť využívať spätnú väzbu a sebareflexiu na rozvíjanie učiteľských spôsobilostí.

Súčasťou praxe je vedenie študenta zo strany cvičného učiteľa a odborového didaktika (metodika katedry). Od cvičného učiteľa sa očakáva, že adekvátne podľa okolností alebo podľa úrovne profesijného rozvoja študenta realizuje vedenie, didaktický rozbor a poskytuje spätnú väzbu a facilitáciu.


Harmonogram akademického rokaOZNAMY - aktuálne oznamy
 
 
 
Milí študenti,
ak hľadáte informácie k Asistentskej praxi I., II. a Výučbovo-asistentskej praxi I., II., nájdete ich na EDU - Nová prax https://edu.ukf.sk/course/view.php?id=3063
Prečítajte si informácie aj podmienky a zvážte zápis predmetu do zápisného listu. Praxe nemajú rozvrhovú akciu.
Všetkým prihláseným budem posielať informáciu o inštruktáži - 8.3. o 09:00 v Aule.
V prípade nejasností ma kontrujte na
 
prax
 


TLAČIVÁ

Pre správne zobrazenie tlačiva stlačte (F5)
  
 
Tlačiva pre končiace ročníky sú dostupné na EDU portáli UKF
 
 


 
 

 
Pre študentov, ktorí sa zúčastnia programu Erasmus+ a nebudú môcť absolvovať pedagogickú prax v riadnom termíne, resp. ju neabsolvujú v rámci samotného programu Erasmus+ platí povinnosť absolvovať prax v inom náhradnom termíne (pred nástupom na Erasmus+ mobilitu, prípadne bezprostredne po návrate).

V prípade realizovania praxe individuálne, pred nástupom na mobilitu alebo po návrate z mobility, si študent hľadá cvičného učiteľa samostatne. Cvičný učiteľ musí spĺňať zákonné podmienky – 5 ročnú pedagogickú /odbornú prax a kvalifikáciu  v danom odbore. Na OPP odovzdáva tlačivo Potvrdenie o prijatí študenta na prax . Cvičného učiteľa nebude UKF financovať za rozbory pedagogickej praxe. Prax študent realizuje bez prerušenia vyučovacej povinnosti na UKF.


 

Študenti externého štúdia I. II. stupeň, doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia absolvujú pedagogickú prax v semestri stanovenom pláne akademického roka. Termín jej realizácie prispôsobí vlastným časovým možnostiam a možnostiam cvičnej školy. Realizácia pedagogickej praxe však nesmie narušiť výučbu na vysokej škole. Cvičnú školu si študenti zabezpečujú individuálne, napr. v blízkosti svojho bydliska.

V prípade potreby, resp. požiadavky cvičnej školy vydá Oddelenie pedagogickej praxe študentom potvrdenie o návšteve školy.PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Odborný pracovník:        
 k szijartoova

PaedDr. Katarína Szíjjártóová Katarína, PhD.

    z
Koordinátorka pedagogickej praxe učiteľských študijných programov na FPVaI, FF a PF UKF v Nitre
Koordinátorka pedagogickej praxe študentov PF a FF (UAP, UPP) UKF v Nitre
 Sekretariát:        
hlavackova Martina Gughova   hlavackova Katarína Hlavačková
hlavackova Eva Leššová   hlavackova Ing. Janka Masaryková
hlavackova Ľubica Semanová      
         

Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Oddelenie pedagogickej praxe
Dražovská 4
949 01 Nitra
 
Oddelenie nájdete v budove B Pedagogickej fakulty na 4. poschodi
 
Úradné hodiny:  
Pondelok  8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00