Zápisy študentov na akademický rok 2020/2021

Milé študentky, milí študenti
zápisy na štúdium na akademický rok 2020/2021 budú prebiehať nasledovne:
1. ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA bakalárskeho alebo magisterského štúdia musí študent v zmysle čl.10 ods.4 Študijného poriadku UKF realizovať osobne.  Termíny zápisov študentov do prvých ročníkov sú zverejnené na web sídle fakulty.
2. Zápis do ďalšieho ročníka bakalárskeho (do 2.,3.,4 roč.) alebo magisterského (do 2.,3.roč.) štúdia realizujú študenti elektronicky, podľa nižšie uvedených pokynov:
 
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS na akademický rok 2020/2021 bude prebiehať
od 01.08.2020 do 31.08.2020.
Do ďalšieho roku štúdia (vyššieho ročníka) sa môže v zmysle čl. 10 ods. 2 Študijného poriadku UKF sa zapísať študent denného a externého štúdia, ktorý splnil všetky podmienky vyplývajúce zo študijného programu a získal minimálne 1/2-icu štandardnej záťaže daného študijného programu.
 
Elektronický zápis sa realizuje prostredníctvom Akademického informačného systému (návod)
 
Postup realizácie elektronického zápisu, v ktorom študent potvrdzuje:
1. pokračovanie v štúdiu v AR 2020/2021
2. správnosť svojich osobných údajov, prípadne zaeviduje zmeny v osobných údajoch,
3. potvrdzuje ukončenie elektronického zápisu, kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ ELEKRTRONICKÝ ZÁPIS. Po potvrdení a dokončení elektronického zápisu už nie je možné vykonávať žiadne zmeny v zápisnom liste!
 
Po ukončení zápisu (po 31.8.2020) študijné oddelenie skontroluje vykonanie elektronického zápisu a zrealizuje prevzatie elektronického zápisového listu, na základe ktorého bude študent riadne zapísaný na AR 2020/2021.
 
UPOZORNENIA
 
Po 31.08.2020 už AIS elektronický zápis neumožní a študent sa musí prísť zapísať osobne na študijné oddelenie v určenom termíne.
Náhradný termín pre osobný zápis študentov vyšších ročníkov (2. a 3. ročník bc. štúdia a 2. ročník mgr, štúdia) : 10.09.2020 (štvrtok) – od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. v miestnosti študijného oddelenia SO1 - č. dverí 110, SO2 – č. dverí 119.
 
Študent, ktorý v akademickom roku 2020/2021 prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, alebo ktorý súbežne študuje na inej vysokej škole a rovnako tak študent externého štúdia, je povinný v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002 zaplatiť školné. Prvú splátku školného je potrebné uhradiť najneskôr ku dňu elektronického zápisu, resp. v zmysle Vnútorného predpisu UKF č. 32/2020 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2020/2021 do 15.08.2020!
 
Ak študent nevykoná elektronický zápis vo vyššie uvedených termínoch alebo sa nedostaví osobne k zápisu (najneskôr do 10.09.2020) a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. (§ 66 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Zanechaním štúdia sa štúdium študenta skončí (§ 66 ods. 1 písm. a) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
 
Potvrdenia o návšteve školy (je možné vytlačiť z AIS podľa návodu) a prípadné ďalšie doklady bude možné potvrdiť cez úradné hodiny na študijnom oddelení počas úradných hodín. Úradné hodiny študijného oddelenia sú zverejnené na web sídle PF UKF v Nitre.
Poznámka: Počas zápisov študentov 1. ročníka budú úradné hodiny na študijnom oddelení zrušené.
 

Info: Pridanie predmetov 2020/2021

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem