Hodnotenie vzdelávania 2022/23

Vážené študentky, vážení študenti

Rešpektujúc Systém riadenia kvality na pedagogickej fakulte a kľúčové zásady politiky kvality na PF UKF v Nitre (Zásada orientácie na študenta a Zásada dostupnosti informácií) zverejňujeme správu z hodnotenia kvality študijných programov, študijných predmetov, pedagógov, procesov vzdelávania a informačno-komunikačného zabezpečenia programov.

Hodnotením týchto ukazovateľov každoročne významne prispievate ku skvalitňovaniu vzdelávania na našej fakulte. Vaše podnety sa stali významným zdrojom inovácií, ktoré sme na fakulte implementovali pri príprave komplexnej akreditácie a naďalej postupne implementujeme pri zabezpečovaní vzdelávania na fakulte.

Budeme radi ak aj v tomto akademickom roku využijete možnosť anonymného hodnotenia sledovaných ukazovateľov kvality vzdelávania


Postup k vypĺňaniu dotazníkov

Dotazník v AIS


Systém zabezpečuje úplnú anonymitu hodnotiteľov.
Využite svoje zákonom stanovené právo a prispejte svojim dielom ku kvalite našej alma mater.