Zápisy do 1. ročníka 2020/2021 ZMENA 20.08.2020

Z dôvodu chrániť študentov pred COVID-19
je zápis budúcich študentov do 1. ročníka štúdia elektronicky.
 
Ak je uchádzač o štúdium prijatý v prijímacom konaní, bola mu táto skutočnosť oznámená rozhodnutím dekana a potvrdil elektronickú návratku, môže sa na štúdium príslušného študijného programu zapísať podľa týchto pokynov.
Zápisom na štúdium sa uchádzač stáva študentom Univerzity Konštantína Filozofa. Dňom zápisu nadobúda právne postavenie študenta v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách, ku ktorému sa viažu definované práva a povinnosti. Práva a povinnosti študenta UKF upravuje Študijný poriadok UKF.
Procesuálnou súčasťou zápisu do prvého ročníka a následne do ďalších ročníkov štúdia je zápis jednotlivých predmetov študijného plánu (navody).
Ak sa študent nezapíše na nasledujúci akademický rok na štúdium a neurobí tak ani po výzve príslušnej fakulty, považuje sa tento postup študenta za zanechanie štúdia.
 
Postup pri elektronickom zápise študenta prvého ročníka:
1. Prihláste sa do AIS. Na prihlásenie použite prihlasovacie údaje, ktoré ste použili pri tvorbe elektronickej návratky (boli vám zaslané v rozhodnutí o prijatí).
2. Vytvorte si elektronický zápis a potvrďte zápisový list. (navod)
 
3. Po potvrdení zápisu:
  • Vytlačte z AIS Zápisový list a vlastnoručne podpíšte (v pravom dolnom rohu).
  • Vytlačte z AIS Čestné vyhlásenie, vyplňte aktuálne údaje perom a vlastnoručne podpíšte.
  • Priložte overené kópie dokladov o predchádzajúcom vzdelaní (stredoškolskom alebo vysokoškolskom), ak ste tak neurobili skôr. 
- Bakalárske štúdium podrobné informácie
- Magisterské štúdium podrobné informácie
- Doktorandské štúdiumpodrobné informácie
- Ďalšie vzdelávanie (XDPŠ, XRAJ, XRTE) - podrobné informície
 
Zahraničný študent doručí okrem úradne overeného dokladu aj rozhodnutie o uznaní dokladu v SR - bližšie informácie na webovom sídle ministerstva školstva
 
 
Podpísané dokumenty zašlite v termíne a na adresu uvedenú v podrobných informáciách poštou (alebo osobne). Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
 
 
Sledujte oznam, pre prípad zmeny.

Informácie o prihlasovaní na predmety a rozvrh (termín online inštruktáže) budú zaslane na mail/y uvedený v časti Osobné údaje v AIS.

 

uradnatabula