Zápisy do vyšších ročníkov

Pokyny pre 2., 3,, 4. roč.
 
ELEKTRONICKÝ ZÁPIS na akademický rok 2020/2021 bude prebiehať
od 01.08.2020 do 31.08.2020.
Do ďalšieho roku štúdia (vyššieho ročníka) sa môže v zmysle čl. 10 ods. 2 Študijného poriadku UKF sa zapísať študent denného a externého štúdia, ktorý splnil všetky podmienky vyplývajúce zo študijného programu a získal minimálne 1/2-icu štandardnej záťaže daného študijného programu.
 
Elektronický zápis sa realizuje prostredníctvom Akademického informačného systému (návod)
 
Postup realizácie elektronického zápisu, v ktorom študent potvrdzuje:
1. pokračovanie v štúdiu v AR 2020/2021
2. správnosť svojich osobných údajov, prípadne zaeviduje zmeny v osobných údajoch,
3. potvrdzuje ukončenie elektronického zápisu, kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ ELEKRTRONICKÝ ZÁPIS.
    Pridánie a odobranie predmetov bude povolené pred začiatkom semestra.
 
Po ukončení e-zápisu (po 31.8.2020) študijné oddelenie skontroluje vykonanie elektronického zápisu a zrealizuje prevzatie elektronického zápisového listu, na základe ktorého bude študent riadne zapísaný na AR 2020/2021.
 
UPOZORNENIA
 
Zrušené Po 31.08.2020 už AIS elektronický zápis neumožní a študent sa musí prísť zapísať osobne na študijné oddelenie v určenom termíne.
Zrušené Náhradný termín pre osobný zápis študentov vyšších ročníkov: 10.09.2020 (štvrtok) – od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. v miestnosti študijného oddelenia SO1 - č. dverí 110, SO2 – č. dverí 119.
 
Študent, ktorý v akademickom roku 2020/2021 prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, alebo ktorý súbežne študuje na inej vysokej škole a rovnako tak študent externého štúdia, je povinný v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002 zaplatiť školné. Prvú splátku školného je potrebné uhradiť najneskôr ku dňu elektronického zápisu, resp. v zmysle Vnútorného predpisu UKF č. 32/2020 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2020/2021 do 15.08.2020!
 
Zrušené Ak študent nevykoná elektronický zápis vo vyššie uvedených termínoch alebo sa nedostaví osobne k zápisu (najneskôr do 10.09.2020) a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium. (§ 66 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Zanechaním štúdia sa štúdium študenta skončí (§ 66 ods. 1 písm. a) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
 
Potvrdenia o návšteve školy budú po zapísaní študijným oddelením zaslané poštou. Zrušené (je možné vytlačiť z AIS podľa návodu) a prípadné ďalšie doklady bude možné potvrdiť cez úradné hodiny na študijnom oddelení počas úradných hodín. Úradné hodiny študijného oddelenia sú zverejnené na web sídle PF UKF v Nitre.
 
Poznámka: Počas zápisov uprednostňujeme mailovu komunikáciu.
 

Info: Pridanie predmetov 2020/2021