Informácie pre budúcich študentov do 1. ročníka bc. štúdia

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2020/2021 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na odkaz) - (navod),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
 
Najneskôr do 4.9. 2020 zašlite poštou na študijné oddelenie fakulty nasledovné dokumenty:
1. vytlačený a podpísaný zápisový list
2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta
3. úradne overené maturitné vysvedčenie.
V prípade zahraničného študenta je potrebné doručiť okrem úradne overeného maturitného vysvedčenia aj rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní vydaný okresným úradom v SR.
Uchádzači prijatí v dodatočnom prijímacom konaní zašlú uvedené dokumenty do 20.09.2020.
 
Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
Následne Vám bude zaslaný doporučenou poštou preukaz študenta (už aktivovaný na využívanie funkcionalít) a potvrdenia o návšteve školy pre úradné účely.
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je pre denné štúdium plánovaný od 28.9.2020.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu so študijným oddelením odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
(SO1)  (SO1)
( SO2)  ( SO2)
 
Kontaktná adresa fakulty:
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Študijné oddelenie
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra