Informácie pre budúcich študentov do 1. ročníka doktorandského štúdia

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2020/2021 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
 
Najneskôr do 7.9. 2020 zašlite poštou na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF nasledovné dokumenty:
1. vytlačený a podpísaný zápisový list,
2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta,
3. úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške); ak je študent držiteľom dokladu o ďalšom vzdelaní, tak aj overený doklad o ďalšom vzdelaní (PaedDr., PhDr., DiS art., MSc., MBA a pod.); (nevyžaduje sa, ak boli predmetné overené dokumenty zaslané riadnou poštou na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF spolu s prihláškou),1. v prípade uchádzača, ktorý absolvoval druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (príp. ďalšie vzdelanie) v zahraničí (mimo ČR) okrem uvedených dokladov aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR,
4. študenti prijatí na dennú formu štúdia čitateľnú kópiu bankovej karty k účtu, na ktorý im bude poukazované štipendium (s uvedeným číslom účtu).
Na základe zaslaných dokumentov Vám oddelenie pre vedu a výskum zrealizuje úplný zápis v AIS.
Následne Vám bude zaslaný doporučenou poštou preukaz študenta (pokiaľ bol vystavený), (už aktivovaný na využívanie funkcionalít) a potvrdenia o návšteve školy pre úradné účely (denným doktorandom odporúčame kontaktovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu v záujme správnej evidencie v uvedených poisťovniach).
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri Vám bude oznámený prostredníctvom rozvrhov v AIS, príp. prostredníctvom príslušnej katedry alebo školiteľa.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a k práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu s oddelením pre vedu a výskum odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
V prípade technických problémov v AIS -