Informácie pre budúcich študentov 1. ročníka mgr. štúdia

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2020/2021 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
 
Najneskôr do 4.9. 2020 zašlite poštou na študijné oddelenie fakulty nasledovné dokumenty:
1. vytlačený a podpísaný zápisový list
2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta
3. úradne overené doklady o výsledkoch bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu – okrem absolventov PF UKF v Nitre).
V prípade uchádzača, ktorý absolvoval prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v zahraničí (mimo ČR) je okrem uvedených dokladov aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR.
 
Uchádzači prijatí v dodatočnom prijímacom konaní zašlú uvedené dokumenty do 20.09.2020.
Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
Absolventom iných vysokých škôl (iných ako UKF v Nitre) bude zaslaný doporučenou poštou preukaz študenta (už aktivovaný na využívanie funkcionalít).
Potvrdenia o návšteve školy pre úradné účely budú zaslané všetkým zapísaným študentom doporučenou poštou.
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je pre denné štúdium plánovaný od 28.9.2020.Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu so študijným oddelením odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
(SO1)  (SO1)
( SO2) ( SO2)
 
Kontaktná adresa fakulty:
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Študijné oddelenie
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra