Informácie pre budúcich účastníkov ďalšieho/kvalifikačného vzdelávania doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia (DPŠ, XRTE a XRAJ) nastupujúcich do 1. ročníka.

 
Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov i pracovníkov pred šírením koronavírusu, realizuje zápisy študentov a účastníkov ďalšieho vzdelávania na akademický rok 2020/2021 výlučne bezkontaktne, t.j. elektronicky.
 
Postup:
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí na ďalšie vzdelávanie sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“).
Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na odkaz) - (návod),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačený a vlastnoručne podpísaný zápisový list zašlite poštou na Centrum celoživotného vzdelávania PF UKF (poštová adresa uvedená nižšie) najneskôr do 23.9. 2020 
4. Uhradiť poplatok za školné podľa pokynov uvedených v rozhodnutí o prijatí najneskôr do 23.9.2020. Potvrdenie o platbe zaslať spolu so zápisným lisom v zmysle bodu 3.
 
Na základe zaslaných dokumentov Vám príslušné študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS.
Následne Vám bude doporučenou poštou zaslané potvrdenie o návšteve školy pre úradné účely.
 
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 28.9.2020.
 
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky (ktoré Vám budú pridelené po zápise), kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s akademickým informačným systémom (AIS), k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
 
Na komunikáciu v administratívnych záležitostiach Vám odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu so študijnou referentkou programov ďalšieho vzdelávania. Kontakt:
 
Na komunikáciu v technických záležitostiach v súvislosti s prácou v akademickom informačnom systéme (AIS) Vám odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu so správcom AIS na PF UKF.
Kontakt: pán Ing. Rudolf Kaniansky
 
Poštová adresa na zasielanie dokumentov:
Univerzita Konštantína Filozofa
Pedagogická fakulta
Centrum celoživotného vzdelávania – Ďalšie vzdelávanie
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra