Pokyny k e-prihláške zápisu z inej vysokej školy

Pedagogická fakulta UKF v Nitre na www.pf.ukf.sk (sekcia Štúdium / Prijímacie konanie / Prihláška) ponúka pre záujemcov o pokračovanie v štúdiu a možnosť vyplniť si elektronickú prihlášku.
Do názvu hľadaného prog. vpíšete Prestup (viď. obr.). Stupeň dosiahnutého vzdelania v systéme zvoľte "X".
 
Údaje slúžia pre registráciu a administratívne úkony. Do príloh žiadame uložiť:
Príloha 1 - výpis výsledkov za posledný akademický rok, podmienka na postup do nového akademické roku je získanie min. 30 kreditov (pridať prílohu v PDF)
Príloha 2 - výpis výsledkov za celé doterajšie štúdium na vysokej škole (pridať prílohu v PDF)
Príloha 3 - potvrdenie o návšteve školy v aktuálnom akademickom roku, štúdium nesmie byť ukončene (pridať prílohu v PDF)
Príloha 4 - podpísanú žiadosť o zápis na PF UKF v Nitre v nasledujúcom akademickom roku (pridať prílohu v PDF), alebo o zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia
Príloha 5 - zadanie záverečnej práace - v prípade ak je rozpracová v predchádzajúcom štúdiu (pridať prílohu v PDF)
 
Bez vložených dokladov povolenie zápisu nebude možné.
 
O podani elektronickej prihlášky a žiadosti uchádzača sa informujte na študijnom oddeleni.
 
Na základe kladného Rozhodnutia dekana PF UKF v Nitre bude mozne vytvoriť elektronickú návratku a zaplatiť za preukaz študenta UKF.  Študent sa elektronicky zapíše na štúdium podľa pokynov ktoré mu budú doručené
Študijné oddelenie PF UKF v Nitre si vyžiada z predchádzajúcej vysokej školy príslušnú študijnú dokumentáciu.
Po zapise bude štúdium na predchádzajúcej vysokej škole ukončené.
 
Upozornenie:
Po zápise na PF UKF v Nitre si zapísaný študent pridá do zápisného listu predpísané predmety z nového študijného programu. Zhodné predmety predchádzajúceho štúdia je možné uznať na základe žiadosti o uznanie predmetov. Ďalšie predmety absolvuje podľa študijného plánu študijného programu. Informácie o predmetoch a študijných plánoch sú v AIS/Pre verejnosť (Pedagogická fakulta).
 
Kontakt:
 
 

 
Čl. 17
Zápis študenta inej vysokej školy
  • Dekan príslušnej fakulty UKF môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada.
  • Dekan príslušnej fakulty UKF rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy, ktorej súčasťou je aj výpis výsledkov štúdia, o zápise na štúdium do 30 dní od doručenia žiadosti.
  • Dňom zápisu podľa odseku 1 sa študent stáva študentom UKF a jeho predchádzajúce štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu na UKF. Dekan fakulty oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia zápisu, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnil zápis a dátum zápisu.