»Vzdelávanie dospelých a poradenstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo ovláda východiská a trendy andragogiky (Trendy vo vzdelávaní dospelých, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním cieľovej skupiny a spôsobov jej učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o edukačných intervenciách v inštitucionálnych podmienkach (Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo). Orientuje sa v rôznorodých prístupoch výkonu profesijných činností, pozná široký repertoár adekvátnych postupov a metód. Absolvent disponuje poznaním o vzdelávacích a ďalších relevantných potrebách príslušných sociálnych skupín (Vybrané problémy z geragogiky, Medzigeneračná edukácia a vekový manažment v pracovnom prostredí, Trendy vo vzdelávaní dospelých). Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo samostatne plánuje, projektuje, riadi a organizuje formovanie cieľovej skupiny, účinne realizuje a riadi výchovno-vzdelávacie, diagnostické, intervenčné, korekčné a preventívne aktivity. Identifikuje individuálne potreby cieľovej skupiny, vyplývajúce z jej intaktného vývinu v komplexnom ponímaní (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý pri realizácii výchovno-vzdelávacieho, edukačno-terapeutického, intervenčného a diagnosticko-poradenského procesu tento proces samostatne edukačne aj odborne plánovať, riadiť, metodicky realizovať, vyhodnocovať, a to nielen v podmienkach špeciálnej výchovy a vzdelávania alebo inkluzívnej výchovy a vzdelávania (Celoživotné poradenstvo v edukačnej sfére, Kariérne poradenstvo, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Poradenstvo v bezpečnosti práce, Riešenie konfliktov, Vzdelávanie zamestnancov so zdravotným znevýhodnením, Personálny a projektový manažment). Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, andragogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rôznymi subjektmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu jednotlivcov z cieľových skupín a samostatne navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Samostatne uplatňuje adekvátne metódy práce (Hodnotenie kvality práce a vzdelávanie, Cieľové skupiny v ďalšom profesijnom vzdelávaní a poradenstvo, Cieľové skupiny v sociálno-edukačnej starostlivosti a v kultúrno-osvetovej edukácii dospelých a poradenstvo, Vybrané problémy z geragogiky, Trendy vo vzdelávaní dospelých, Personálny a projektový manažment). Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie edukačných javov, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania (Andragogický výskum, Štatistika v edukačnom výskume). Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav (Marketingová komunikácia a PR). Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu (Výcvik sociálnych a personálnych spôsobilostí).

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Vzdelávanie dospelých a poradenstvo nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca, resp. poradca v profesionálnom vývine a kariérový kouč,
 • kariérový špecialista,
 • odborný poradca služieb zamestnanosti (§ 43, ods. 3 Zákona č. 5/2004 Z. z.),
 • sociálny kurátor pre plnoletých (§ 93, ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z. z.),
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • poradca pre vekový manažment,
 • kariérový konzultant,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca,
 • kariérový špecialista,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský