»Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce ovláda historické a teoretické východiská andragogiky a jej medzidisciplinárne presahy a súvislosti (Úvod do andragogiky, Úvod do bezpečnosti práce). Disponuje poznatkami o biologických, psychologických a sociálnych aspektoch vývinu dospelého jednotlivca (Základy psychológie, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých, Základy sociológie, Zdravotná edukácia), disponuje základnými poznatkami o odlišnostiach jednotlivcov vyplývajúcimi z úrovne ich vývinových charakteristík, zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení (Edukácia dospelých so zdravotným znevýhodnením, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax). Disponuje základnými psychologickými a sociálnovednými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť formovaniu jednotlivca a dynamike sociálnej skupiny. Absolvent pozná a chápe koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach (Teória a metodika výchovy dospelých, Teória a metodika vzdelávania dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Pozná právne predpisy a inštitucionálny kontext výkonu svojej profesie (Legislatíva pre andragógov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých, Právne a technické predpisy BOZP, Vzdelávacia politika a trh práce). Pozná sociálnu štruktúru spoločnosti a potreby a špecifiká rôznorodých sociálnych skupín (Základy sociológie). Pozná základné nástroje diagnostiky, intervencie, korekcie a prevencie. Absolvent študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivca (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax). Efektívne plánuje, projektuje, riadi, organizuje a hodnotí formovanie cieľovej skupiny, dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť a disponuje diagnostickými, intervenčnými a korekčnými zručnosťami a zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie (Diagnostika vo vzdelávaní dospelých, Sociálno-edukačná starostlivosť a kultúrno-osvetová edukácia dospelých – teória a prax, Ďalšie profesijné vzdelávanie dospelých - teória a prax, Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Ergonómia, Kurikulum a kvalita vo vzdelávaní dospelých, Psychológia práce). Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny (Teória a metodika výchovy dospelých, Psychológia učenia (sa) a vzdelávania dospelých). Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov (Manažérstvo pracovných rizík a vzdelávanie v bezpečnosti práce, Psychológia práce). Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k svojej profesii a cieľovej skupine. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný (Komunikačné a prezentačné zručnosti vzdelávateľa dospelých, Rozvoj ľudských zdrojov, Profesia a etika vzdelávateľa dospelých).

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce nachádza uplatnenie na nasledovných pracovných pozíciách:

  • lektor ďalšieho vzdelávania,
  • kultúrno-osvetový pracovník,
  • manažér ďalšieho vzdelávania,
  • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností (§ 84, ods. 13 Zákona č. 448/2008 Z. z.).

Národná sústava povolaní mu garantuje nasledovné zamestnania:

  • koordinátor vzdelávacích aktivít,
  • lektor vzdelávania seniorov,
  • manažér ďalšieho vzdelávania,
  • lektor ďalšieho vzdelávania,
  • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • kouč a ďalšie.

Absolventi štúdiom navyše získavajú aj nevyhnutné informácie o zásadách správneho a bezpečného správania sa zamestnanca v pracovnom prostredí, a zároveň sú pripravení koordinovať vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvovaním kurzu ďalšieho vzdelávania s názvom Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (č. VVZ-0141/14-01.2), na poskytovanie ktorého získala fakulta oprávnenie od Národného inšpektorátu práce v Košiciach, môžu absolventi navyše získať oprávnenie pôsobiť ako samostatní lektori v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (a zároveň ako bezpečnostní technici).      Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.​

Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský