»Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent disponuje rozvinutým poznaním odboru, ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy pedagogických vied a manažmentu vzdelávania s dôrazom na oblasť špeciálnej a sociálnej pedagogiky. Disponuje obsiahlym špeciálopedagogickým, sociálnopedagogickým a psychologickým poznaním intaktných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, žiakov s rizikovým vývinom, rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia a poznaním spôsobov ich učenia sa. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o vývinových procesoch jednotlivcov, ich pozitívnej celoživotnej stimulácii a o špeciálnopedagogických a sociálnopedagogických intervenciách v inštitucionálnych podmienkach. Disponuje interdisciplinárnymi poznatkami o odlišnostiach vývinu jednotlivcov vyplývajúcimi zo zdravotných alebo sociálnych znevýhodnení, alebo nadania a talentu a z toho vyplývajúcich charakteristík špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Disponuje kompetenciami v oblasti sociálnopedagogickej a špeciálnopedagogickej primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, poradenstva, intervencie, korekcie, terapie a rehabilitácie potrebnými pre výkon pracovných činností špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga. Disponuje kompetenciami v oblasti plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a plánovania, projektovania a realizovania špeciálno-pedagogickej intervencie a korekcie u žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania pre výkon pracovných činností školského špeciálneho pedagóga a  vychovávateľa v inkluzívnych podmienkach. Je spôsobilý formulovať adekvátne diagnostické, pedagogické a odborné závery, odporúčania a usmernenia, efektívne kooperovať s rodičmi, sociálnym prostredím a ďalšími odborníkmi. Zohľadňuje individuálnu situáciu detí/žiakov a navrhuje a realizuje optimálne rozvojové opatrenia s cieľom pozitívne modifikovať učenie, osobnostný vývin a správanie jednotlivca či cieľovej skupiny. Absolvent je spôsobilý realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výchovy a vzdelávania, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu svojej profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov
  • Špeciálny pedagóg v zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo v zariadení sociálnej pomoci, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom, vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania a poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
  • Terénny špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú špeciálno-pedagogickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím, vykonáva metodickú činnosť a poskytuje konzultácie a špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom.
  • Školský špeciálny pedagóg, ktorý poskytuje individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý tiež poskytuje špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a zároveň súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.Študijný program svojim obsahom zodpovedá kvalifikačnému vzdelávaniu v oblasti špeciálnej pedagogiky a je kompatibilný s programom rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.
  • Sociálny pedagóg, ktorý vykonáva preventívne činnosti, poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.
  • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo v kultúrno–osvetových inštitúciách kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
  • Vychovávateľ/pedagogický zamestnanec pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
  • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca na všetkých typoch a druhoch škôl a školských zariadení v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti po splnení ďalších kvalifikačných predpokladov.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský