»Špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant Prof.  PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  Magisterský študijný program Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania 
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolvent študijného programu disponuje kompetenciami v oblasti poznania a akceptácie vývinových, sociokultúrnych a individuálnych charakteristík intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a chápe  koncept inštitucionálneho socializačného procesu v širších sociálnovedných súvislostiach. Absolvent má základný prehľad v sociálnej štruktúre spoločnosti, jej statike a dynamike, rozumie vzdelávacím potrebám i špecifikám rôznorodých sociálnych skupín. Absolvent ovláda teoretické i praktické súvislosti obsahu vzdelávania a metodiky v profilových vzdelávacích oblastiach a špecializáciách svojho pôsobenia. Disponuje kompetenciami v oblasti pedagogickej asistencie, plánovania, projektovania, realizovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu intaktného žiaka a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole a v čase mimo vyučovania v pozícii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Absolvent  dokáže zabezpečovať efektívnu výchovnú činnosť, pedagogickú asistenciu a disponuje zručnosťami pre uskutočnenie efektívnej prevencie. Je schopný zostaviť problémovú anamnézu a získať orientáciu v situácii jednotlivcov z cieľových skupín. Dokáže pozitívne modifikovať správanie a osobnostný vývin jednotlivca alebo cieľovej skupiny. Nadobudol kompetencie súvisiace s hodnotením priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, špeciálnopedagogickej intervencie, kompetencie súvisiace s kooperáciou s pedagogickými a odbornými zamestnancami v tíme podporujúcom inkluzívne vzdelávanie, s kooperáciou so zákonnými zástupcami žiakov a kompetencie súvisiace s vlastným profesijným rastom a rozvojom a stotožnil sa s profesijnou rolou, školou a školským zariadením. Absolvent je kultúrne a jazykovo gramotný. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Absolvent programu zároveň získal kompetencie v oblasti projektového manažmentu a manažmentu vzdelávania, plánovania, strategického riadenia, efektívnej organizácie práce a evalvácie v školách a školských zariadeniach a ďalších zariadeniach zameraných na vzdelávanie, získal kompetencie v oblasti personálneho manažmentu, a manažmentu ľudských zdrojov, súčasných trendov vedenia ľudí a marketingových stratégií pre výkon riadiacej pozície v oblasti vzdelávania.

Uplatnenie absolventov  
  • Vychovávateľ, pedagóg voľného času alebo animátor, ktorý poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v školskom zariadení, mimoškolskom alebo voľnočasovom zariadení alebo zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sa podieľa na uskutočňovaní výchovného programu a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania alebo ako vychovávateľ v zariadení sociálnej pomoci.
  • Vychovávateľ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • Pedagogický asistent, ktorý podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
  • Študijný program svojou štruktúrou korešponduje s obsahom funkčného vzdelávania. Absolvent programu môže v súlade s ďalšími kvalifikačnými a legislatívnymi požiadavkami vykonávať pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. Kompetencie v rámci jednotlivých zamestnaní sú podrobnejšie špecifikované vo vyššie uvedených dokumentoch a právnych predpisoch. 
Absolventi študijného programu sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský