»Výtvarná edukácia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program výtvarná edukácia
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu  Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch. Na základe teoretických poznatkov je spôsobilý orientovať sa v teórii a dejinách výtvarnej kultúry a tvorivo reagovať na aktuálne tendencie výtvarnej tvorby a výtvarnej edukácie. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. 

Absolvent má praktické zručnosti a tvorivé schopnosti v disciplínach kresba - maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, fotografia, video a intermediálna tvorba, zvláda základné formy výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je schopný prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, disponuje vedomosťami o klasických i netradičných výtvarných technikách a metodikách výtvarnej výchovy, je schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie.

Uplatnenie absolventov  Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v základných umeleckých školách, alebo ako pomocný učiteľ výtvarnej výchovy, resp. výtvarného umenia, alebo ako asistent učiteľa pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako animátor (lektor) voľného času v záujmových i kultúrnych inštitúciách, ako pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry.  Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský