»Manažment vzdelávania a verejnej správy

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Mária Pisoňová PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný Manažment vzdelávania a verejnej správy
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu

Absolventi ovládajú základy teórie a praxe manažovania výchovy a vzdelávania. Vedia aplikovať základné poznatky psychologickej, sociologickej, ekonomickej, právnej a manažérskej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosti manažovať a spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostatné nástroje andragogiky a manažmentu v profesijnom, celoživotnom vzdelávaní, kultúrno-osvetovej a sociálno-výchovnej práci. Disponujú vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť na nižších manažérskych pozíciách v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno-právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Poznajú podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých a majú schopnosť ich uplatniť v procese manažovania rôznych oblastí vzdelávania, škôl, školských zariadení a školstva. Vedia aplikovať základné teoretické pojmy z oblasti verejnej politiky a verejnej správy v kontexte politicko-administratívneho priestoru Európskej Únie. Poznajú a chápu priority a problémy verejnej politiky a verejnej správy. Vedia aplikovať poznatky z manažmentu vzdelávania pri tvorbe projektov a manažovaní edukačných podujatí. Vedia plánovať, organizovať a riadiť procesy a činnosti v jednotlivých subsystémoch verejnej správy.

.

Uplatnenie absolventov Študijný program umožňuje absolventom manažovať, organizovať a koordinovať práce pri zabezpečovaní procesu vzdelávania dospelých u zamestnávateľov s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou. Výkon nižších manažérskych pozícií v jednotlivých subsystémoch verejnej správy (štátna správa, samospráva, verejno- právne korporácie) na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej a miestnej). Pozície manažérov nielen so zameraním na školstvo, rozvoj ľudských zdrojov, personalistiku či kontroling. Vykonávať manažérske pozície v systéme riadenia školstva, pozíciu riaditeľa, vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca s podmienkou súladu s aktuálne platným znením zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vykonávacích vyhlášok, a to na základe splnenia kvalifikačných požiadaviek..
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský